كامياران

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كامياران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ويسى سبحان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 65
ولدى ياسر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 5سال کانونی 101
ابراهيمى جمال تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 58
فاتحى ژينو تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 58
باتمانى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
شيروانى مژده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 64
كهريزى انسانی حقوق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
آژير تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 57
ابراهيمى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 43
لطفى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 50
پيرمحمدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 5
رنجبر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 24
نصرتى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 41
فتحى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
سورنى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
كلوچه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
محمدى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
صبورى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 32
عزيزى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 60
كمانگر پور ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 18
پرويزى نيا تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 5
احمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
مظفرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 35
حشمتى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 9سال کانونی 160
معينى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 18
نريمانى راد ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
ويسى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 38
شريفى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 53
فتحى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
تابعى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 1سال کانونی 17
اسكندرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 2سال کانونی 28
رحمانى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
نورى تجربی مامايي / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 36
زارعى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
گرورانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
تنهايى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 27
حسامى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 42
يزدانى تجربی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 34
نيك پى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 2سال کانونی 21
چوبتاشانى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
مرادى تجربی زيست شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
كمانگر تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
ابراهيمى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16