بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بانه

مينايى ماهان

مينايى ماهان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
وهاب زاده طالب

وهاب زاده طالب

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فروزش آزاد

فروزش آزاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رحمانپور نويد

رحمانپور نويد

حقوق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يوسفى عبدالكريم

يوسفى عبدالكريم

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خورشيدى سامان

خورشيدى سامان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فتاحى پويا

فتاحى پويا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
وزيرى سيوان

وزيرى سيوان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مصطفايى حامد

مصطفايى حامد

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رحيمى سميه

رحيمى سميه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

5سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
صالح نژاد مرضيه

صالح نژاد مرضيه

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رمضانى هيمن

رمضانى هيمن

مديريت مالي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اسلامى محمد

اسلامى محمد

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غفورى ياسر

غفورى ياسر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اعتماد روناك

اعتماد روناك

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عبداله زاده آرش

عبداله زاده آرش

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
امين نژاد

امين نژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسرت

اسرت

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سعيدپور

سعيدپور

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
صالحى

صالحى

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سميعى

سميعى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عزت پناه

عزت پناه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طلايى

طلايى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مولودى

مولودى

جغرافيا / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
رستمى

رستمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالح نيا

صالح نيا

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ممندى

ممندى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرجيان

فرجيان

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مصطفايى

مصطفايى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سرحدى

سرحدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پاك نژاد

پاك نژاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كريم پور

كريم پور

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهيدى

شهيدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رسول زاده

رسول زاده

مديريت جهانگردي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مصطفايى

مصطفايى

حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صالحيان

صالحيان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قادرزاده

قادرزاده

اماروکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سالمى

سالمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمودپور

محمودپور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خضر پور

خضر پور

اماروکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فروزنده

فروزنده

علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
استادى

استادى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی