بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بانه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مينايى ماهان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 45
وهاب زاده طالب ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
فروزش آزاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 62
رحمانپور نويد انسانی حقوق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
يوسفى عبدالكريم تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 53
خورشيدى سامان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 15
فتاحى پويا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 72
وزيرى سيوان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 58
مصطفايى حامد انسانی دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 18
رحيمى سميه تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 116
صالح نژاد مرضيه ریاضی اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 17
رمضانى هيمن انسانی مديريت مالي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 39
اسلامى محمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
غفورى ياسر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 40
اعتماد روناك تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 70
عبداله زاده آرش ریاضی اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس علامه اميني - تبريز 3سال کانونی 40
امين نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
اسرت انسانی روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
سعيدپور ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 3سال کانونی 58
فتاحى زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 7
صالحى انسانی دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 22
سميعى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 53
عزت پناه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
طلايى ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس شهيد مدرس - سنندج 2سال کانونی 11
مولودى انسانی جغرافيا / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
عبدالهى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
حسنى زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
رستمى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / ظرفيت مازاد-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 18
صالح نيا تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
احمديان انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس شهيد مدرس - سنندج 1سال کانونی 19
حسينى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 22
شريفى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 26
ممندى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 39
فرجيان تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 61
مصطفايى ریاضی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس شهيد مدرس - سنندج 1سال کانونی 17
سرحدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 44
پاك نژاد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
امينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
رحيمى تجربی دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 18
مرادى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس بنت الهدي صدر - سنندج 1سال کانونی 17
كريم پور تجربی دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 25
شهيدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 1سال کانونی 10
رسول زاده انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
مصطفايى انسانی حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 16
صالحيان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 20
كريمى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 73
كريمى ریاضی روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
قادرزاده ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
سعيدى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 4سال کانونی 38
سالمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر) 2سال کانونی 37
محمودپور تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 41
خضر پور ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
محمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 5سال کانونی 76
فروزنده تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 28
استادى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 11
طالبى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 43
رحمانى تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
شيخى تجربی زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 9