بيجار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بيجار

زارعى محمدرضا

زارعى محمدرضا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رضائى زهرا

رضائى زهرا

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
گرشاسبى نيما

گرشاسبى نيما

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
الوندى على

الوندى على

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
لطف اللهى اميرحسين

لطف اللهى اميرحسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اكبر اميرحسين

اكبر اميرحسين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
معصوميان زهرا

معصوميان زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزت اله پور محمدرضا

عزت اله پور محمدرضا

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
معمارپور محمدعرفان

معمارپور محمدعرفان

مهندسي معماري / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خانلرى سپيده

خانلرى سپيده

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ميرآقائى سيده الهه

ميرآقائى سيده الهه

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صفرى مجد

صفرى مجد

اقتصادکشاورزي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سردارزاده

سردارزاده

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مولاپناه

مولاپناه

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خجسته

خجسته

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صبورى فرد

صبورى فرد

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
داودپور

داودپور

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
لطف اللهى

لطف اللهى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحيمى رضوان

رحيمى رضوان

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادق زاده

صادق زاده

فقه شافعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
محمديان

محمديان

مهندسي عمران / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرامرزپور

فرامرزپور

فقه شافعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
قائم پناه

قائم پناه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شاديخواه

شاديخواه

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
برزگران

برزگران

مهندسي معدن / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محبوبى

محبوبى

مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

5سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

جغرافيا / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فرهمندى

فرهمندى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

جغرافيا / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شيخ اسمعيلى سالارآباد

شيخ اسمعيلى سالارآباد

مهندسي معدن / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
هاشميان

هاشميان

زبان وادبيات عربي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حق شناس

حق شناس

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مينايى

مينايى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حيدرنيا

حيدرنيا

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شريفيان

شريفيان

زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كرم زاده

كرم زاده

زمين شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسن تيمورى

حسن تيمورى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عربى

عربى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی