خان ببين

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خان ببين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جهانى پودينه محمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان گلستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 24
شيخى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 25
حقانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 24
صفرزائى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 16
نخعى خدمتى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 20