كلاله

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كلاله

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آرش سجاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 39
قرناس اميد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان گلستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 19
قرائى مليحه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 53
جمالى عرفان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 17
روحى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 82
رهنما تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 59
حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 51
مهدى نيا فيروز جائى انسانی حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 30
قلى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال کانونی 76
بارانى قيمتى انسانی حقوق / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 5سال کانونی 77
حيدرحيدرى ریاضی فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 49
اسمعيل زاده انسانی مديريت دولتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 9
شيخى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 18
معزى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
حيدرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 62
عوض زاده انسانی حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 26
عفت پناهى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 24
رهنما تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 61
تاجى زاده انسانی حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 16
نهتانى انسانی حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 23
عاطفى نيا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 28
عسگرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 14
برادران ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 26
غلامى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) 1سال کانونی 15
عودى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
آيرمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 31
محمدى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 4سال کانونی 62
دولتى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال کانونی 16
كريم كشته تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال کانونی 24
پويان مهر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 31
الهى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 6
خواجوى ریاضی مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 24
الهى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 23
سبحان زاده تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 19
رفان تجربی پرستاري / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 2سال کانونی 34
يارى هيبت ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
نورى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 17
فرضعلى زاده انسانی جغرافيا / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 16
رمرودى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
صفرى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 13
شاره ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 13
به آبادى ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 16
رحمانى عرب سفلى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 17
شاره تجربی بهداشت عمومي / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 2سال کانونی 21
الهى تجربی بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 13
رحمانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 6
مهمانى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 19
آراززاده تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 10
فرخى تجربی زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 8
نورى ميرى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 21
بسطام زاده تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 30
آتا محمدى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 3سال کانونی 39
بايندرى پيشكمر تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 22
تنهايى تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 16
آرام دهنه تجربی مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 3سال کانونی 63
ميرزائى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 12