كردكوي

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كردكوي

آقاجانى فرامرز

آقاجانى فرامرز

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كمى عارفه

كمى عارفه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسينى سيد على

حسينى سيد على

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسينى لاريجانى سيده زهرا

حسينى لاريجانى سيده زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تبرائى على

تبرائى على

مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى سيد محمد مهدى

حسينى سيد محمد مهدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسينى سيد محمد

حسينى سيد محمد

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بنى هاشمى سيد حسن

بنى هاشمى سيد حسن

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كياء

كياء

مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدمطهري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تراج

تراج

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهديان

مهديان

پرستاري / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مومن

مومن

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نوريانى

نوريانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهمرادى

شهمرادى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسام

حسام

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسام

حسام

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رائيجى

رائيجى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی