بندرتركمن

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بندرتركمن

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آرخى سليم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 47
كلته سيما تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 33
قوجقى مايسا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 46
معظمى نازنين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 43
پارسايى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
كر‌ انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 17
قرنجيك انسانی مديريت بيمه / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 15
شيخى نژاد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
طراج تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 3سال از دوم دبيرستان 37
كل‌ ریاضی حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 16
پناهى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 34
قره جه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 17
پارسافر انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 11
شى خ تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 68
حبيبى فر تجربی تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 54
كرنژادى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 13
نور على تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 77
آخوندى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 52
منصورى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 50
آسوده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
آرخى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 44
نجفى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
پورقاز تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
علاقى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 45
منگليان ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 18
نصرت پور تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
خوجه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 48
آق‌ ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 3سال از دوم دبيرستان 36
عظيمى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 41
سقلى تجربی پرستاري / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 23
ايمرى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
آرخ تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
قوجقى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال از سوم دبيرستان 35
صفرى قزل تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 34
شادكام تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 37
مخدوم انسانی روابطعمومي / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
اونق تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 2سال از سوم دبيرستان 21
برون را تجربی زيست شناسي دريا / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 17