علي آبادكتول

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر علي آبادكتول

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دنكوب على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 27
قليج لى مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 19
منتظرى ثنا اله تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 45
زنگانه محمدمعين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 33
شيخ نظرى سينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 49
مهاجر بسطامى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 52
شيخى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 40
شكى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 11
ده مرده انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 19
جرر انسانی تاريخ / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 21
زنگانه تجربی مهندسي صنايع مبلمان / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان گلستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 51
عليمحمدى ریاضی فيزيک / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 12
خداوردى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 30
حسينى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 14
ميرى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24