هرسين

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر هرسين

رجبى مريم

رجبى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عبدى ماموئى مريم

عبدى ماموئى مريم

حقوق / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عبدى مامويى خديجه

عبدى مامويى خديجه

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه / تربيت معلم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شاه حسينى پريسا

شاه حسينى پريسا

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يارعلى احسان

يارعلى احسان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دارايى كيا

دارايى كيا

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
چنارى

چنارى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمدى فر

احمدى فر

حسابداري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اختيارى

اختيارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مريدى زرگرانى

مريدى زرگرانى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی