كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كنگاور


سلطان آبادى مسعود

سلطان آبادى مسعود

پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كارخانه مهسا

كارخانه مهسا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مومنى على

مومنى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قارلقى شهلا

قارلقى شهلا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرآتى مهدى

مرآتى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / مناطق محروم-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اقبالى حسين

اقبالى حسين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسماعيلى گلنوش

اسماعيلى گلنوش

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

8سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
على آبادى وهاب

على آبادى وهاب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / مناطق محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افتاده ايل ذوله

افتاده ايل ذوله

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / مناطق محروم-بومي استان کرمانشاه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
رحمت آبادى

رحمت آبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طيب

طيب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هاشمى رامبد

هاشمى رامبد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موميوند

موميوند

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
فيروزآبادى

فيروزآبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمى

فاطمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سرمستى

سرمستى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كيافر

كيافر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قارلقى

قارلقى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى اژدر

حيدرى اژدر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فقير

فقير

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عباس آبادى

عباس آبادى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بشارت

بشارت

دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بهرامى كهن

بهرامى كهن

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حصارى

حصارى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سينا

سينا

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

علوم اقتصادي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / مناطق محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبرى مفاخر

اكبرى مفاخر

علوم اقتصادي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
گودينى

گودينى

روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
يوسفى ايل ذوله

يوسفى ايل ذوله

زيست شناسي جانوري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خميس آبادى

خميس آبادى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رشتيانى

رشتيانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحيمى نژاد

رحيمى نژاد

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تاجدينى

تاجدينى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زنبورى

زنبورى

علوم ورزشي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اشرفى فشى

اشرفى فشى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسين آبادى

حسين آبادى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين آبادى

حسين آبادى

مهندسي توليدات گياهي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی