كوناني

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كوناني

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آقايى الوار سامان انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 17
كونانى انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 34
كونانى انسانی روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 15
كونانى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 6
كونانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 28
كونانى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 22
كونانى منش انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 10