ازنا

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ازنا

عباسى سوده

عباسى سوده

ارتباطتصويري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
آستركى على

آستركى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
موسويان سيد سجاد

موسويان سيد سجاد

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
اقدامى خوانسارى نگين

اقدامى خوانسارى نگين

علوم تربيتي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جانبزرگى زهرا

جانبزرگى زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نوروزى حسين

نوروزى حسين

مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
مهدوى على

مهدوى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
لك هندرى

لك هندرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

هوانوردي / مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاجى محمد

حاجى محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بيراوندى

بيراوندى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان لرستان

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
ورمزيارى

ورمزيارى

علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
فرخى

فرخى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عبدالوند

عبدالوند

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
افروغ

افروغ

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
هموله

هموله

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرمحمدى

ميرمحمدى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قيطاسى

قيطاسى

حقوق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دهقان

دهقان

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

حسابداري / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سبحانى

سبحانى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ايرانشاهى

ايرانشاهى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ذلقى

ذلقى

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اراک / مناطق محروم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ترك

ترك

روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زلقى

زلقى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
براتى

براتى

مهندسي برق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاجى وند

حاجى وند

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مير عماد

مير عماد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
امينى فر

امينى فر

مهندسي عمران / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جان بزرگى

جان بزرگى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عبدالوند

عبدالوند

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گنجى

گنجى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

باستان شناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
منتظرى

منتظرى

علوم سياسي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
جديدى

جديدى

مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

4سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

علوم سياسي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي شيلات / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی