الشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر الشتر

برخوردارى ساسان

برخوردارى ساسان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
تركاشوند حسين

تركاشوند حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحيمى فيض اباد محمد

رحيمى فيض اباد محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نظرى پور محمد

نظرى پور محمد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضايى مطلق مژگان

رضايى مطلق مژگان

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فلاح رضا

فلاح رضا

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ايمانى حيدر اباد محمد

ايمانى حيدر اباد محمد

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يوسفوند حسين

يوسفوند حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كريمى فر عارف

كريمى فر عارف

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضايى احمد

رضايى احمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قياسى اميرحسين

قياسى اميرحسين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نورى حسنوند محسن

نورى حسنوند محسن

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسنوند مهدى

حسنوند مهدى

حقوق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نورمحمدى

نورمحمدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كوليوند

كوليوند

حقوق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسنوند

حسنوند

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نورمحمدى

نورمحمدى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسدالهى

اسدالهى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يوسفوند

يوسفوند

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پورجمشيدى

پورجمشيدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايمانى مقدم

ايمانى مقدم

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كاكولوند

كاكولوند

روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گودرزى

گودرزى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اسدالهى

اسدالهى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رويين تن

رويين تن

مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
بلواسى

بلواسى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسنوند

حسنوند

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شيرى علمى

شيرى علمى

مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ندرى

ندرى

علوم سياسي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خزايى

خزايى

مهندسي معدن / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عبدى نيا

عبدى نيا

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حقيقى مقدم

حقيقى مقدم

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ساكى

ساكى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی