دورود

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر دورود

زند مائده

زند مائده

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خرمى فرد سعيد

خرمى فرد سعيد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد / تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قائدرحمتى زهرا

قائدرحمتى زهرا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كهريزى فاطمه

كهريزى فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مروتيان ايمان

مروتيان ايمان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ياراحمدى محسن

ياراحمدى محسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لك ا شهرزاد

لك ا شهرزاد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صادقخانى ياسمن

صادقخانى ياسمن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نيك آبى عليرضا

نيك آبى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خجسته مژگان

خجسته مژگان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
متين فر زهرا

متين فر زهرا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ساكى معصومه

ساكى معصومه

حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قائدرحمتى فائزه

قائدرحمتى فائزه

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مهرابى پژمان

مهرابى پژمان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ابراهيمى صدر مسلم

ابراهيمى صدر مسلم

مديريت مالي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پيرفلك زهرا

پيرفلك زهرا

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بساك

بساك

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان-

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ماهرو بختيارى

ماهرو بختيارى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ساكى

ساكى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
توانا

توانا

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قايدرحمت

قايدرحمت

روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جهانى

جهانى

علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خدايى

خدايى

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خبازيان

خبازيان

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كرم زاده

كرم زاده

حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سعيدى نيا

سعيدى نيا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
هداوند

هداوند

حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
كمالى مقدم

كمالى مقدم

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
واحدى

واحدى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ويسى

ويسى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاجيوند قالبى

حاجيوند قالبى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

7سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
سالاروند

سالاروند

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ياراحمدى

ياراحمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم تربيتي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حاجيوند خسروى

حاجيوند خسروى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حاجيوند

حاجيوند

علوم سياسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
معظمى گودرزى

معظمى گودرزى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهلولى

بهلولى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فضائلى

فضائلى

مهندسي برق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فضائلى

فضائلى

مهندسي برق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آذرخش

آذرخش

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
همدانى

همدانى

مديريت جهانگردي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جودكى

جودكى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
چگنى

چگنى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
چگنى

چگنى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

مهندسي پليمر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ياراحمدى

ياراحمدى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اراک / مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ابطحى

ابطحى

مهندسي پليمر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
باجلان وند

باجلان وند

حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پاپى

پاپى

مهندسي مکانيک / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبدالوند

عبدالوند

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بلفكه

بلفكه

علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ساكى

ساكى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

مهندسي پليمر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نيك آبادى

نيك آبادى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بازگير

بازگير

مهندسي برق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ثقه الاسلامى

ثقه الاسلامى

مهندسي برق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شاملو

شاملو

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سليمانى پولادوند

سليمانى پولادوند

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نورى

نورى

فيزيک / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دهقان پور

دهقان پور

حسابداري / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفايى

صفايى

علوم سياسي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
يوسفى فر

يوسفى فر

مهندسي برق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پاپى

پاپى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دادفر

دادفر

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بوساك

بوساك

مديريت هتلداري / دانشگاه شيراز / مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهرامى ياراحمدى

بهرامى ياراحمدى

علوم کامپيوتر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خورشيدوند

خورشيدوند

مهندسي برق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي معماري / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پولادوند

پولادوند

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سالاروند

سالاروند

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
لك ا

لك ا

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
بهلولى

بهلولى

مهندسي برق / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهرامى ياراحمدى

بهرامى ياراحمدى

علوم سياسي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بوالحسنى

بوالحسنى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قليچ

قليچ

فيزيک / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سالاروند

سالاروند

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

اماروکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مير آفتابى

مير آفتابى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
صحرايى

صحرايى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
لشنى

لشنى

فيزيک / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رازانى

رازانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خادم

خادم

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسماعيلى زاده

اسماعيلى زاده

مهندسي معدن / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خدادادى سالاروند

خدادادى سالاروند

مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دالوند

دالوند

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حياتى

حياتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عباسى فر

عباسى فر

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرشيدى فر

فرشيدى فر

مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرزايى نژاد

ميرزايى نژاد

زمين شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجارى

نجارى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خدايى

خدايى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نريمانى

نريمانى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی