نورآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر نورآباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
چوارى رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 49
محمودى دلفان محمد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال از اول دبيرستان 56
ابراهيمى كمره سجاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 51
خزايى محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 80
سبزيان مرادآبادى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 57
نورعلى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 49
مشعشعى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 19
زارعى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 87
بهرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
رضايى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 36
پيريان تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 54
اميرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
رمضانى نيا تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 41
قربانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 40
على نيا تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 54
اسماعيلى ریاضی فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال از اول دبيرستان 55
سبزى خوشنامى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 79
حسينى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 31
همتى سرآورى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 2سال از سوم دبيرستان 24
قاسمى رمضان آباد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 45
نوروزيان تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال از دوم دبيرستان 65
نورى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 15
ياريان تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
فتحى چشمه تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال از چهارم دبيرستان 25
حسينى پاى چك تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 58
كرميان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 2سال از سوم دبيرستان 32
باقرى انسانی جغرافيا / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 32
كريمى حسن گاويار تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 52
كرمى مسافر تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 39
منصورى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 24
همتى فتاح آباد انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال از چهارم دبيرستان 15
قنبرى ماسى مرده تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال از اول دبيرستان 54
كاظميان كرم اله تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 19
كنعانى على آبادى ریاضی فيزيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 54
سيد محسنى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 49
ملكى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 2سال از سوم دبيرستان 37
ابراهيمى ریاضی مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه-پذيرش از خواهران دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 14
ذوالفقارى شريفى تجربی حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال از چهارم دبيرستان 18
صفى زاده تجربی زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 26
مومنى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل كرمانشاه) 2سال از سوم دبيرستان 36
مرادى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خرم آباد) 1سال از چهارم دبيرستان 15
رضائيان خليفه آبادى انسانی روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 2سال از سوم دبيرستان 30
همتى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خرم آباد) 1سال از چهارم دبيرستان 15
بيگى سرآورى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 19
بداغى تجربی مهندسي توليدات گياهي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 15