نورآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر نورآباد

اسدى حسن آبادى پريا

اسدى حسن آبادى پريا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
چوارى رضا

چوارى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارعى گاوكش مهرداد

زارعى گاوكش مهرداد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نوروزى ميرزا مهدى

نوروزى ميرزا مهدى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمودى دلفان محمد

محمودى دلفان محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابراهيمى كمره سجاد

ابراهيمى كمره سجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عادلى حسن گاويار سعيده

عادلى حسن گاويار سعيده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خزايى محمد

خزايى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سبزيان مرادآبادى فاطمه

سبزيان مرادآبادى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صفريان على آبادى معصومه

صفريان على آبادى معصومه

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
صفرى فاطمه

صفرى فاطمه

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
يوسف وند زهرا

يوسف وند زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
يارى حسن گاويار حديث

يارى حسن گاويار حديث

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خيرى زاده

خيرى زاده

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ملائى ترك امير

ملائى ترك امير

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نورعلى

نورعلى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدپور حسن آبادى

محمدپور حسن آبادى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مشعشعى

مشعشعى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
عزيزى چشمه شفيع

عزيزى چشمه شفيع

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بهرى

بهرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جوزى پور

جوزى پور

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان لرستان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پيريان

پيريان

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رمضانى نيا

رمضانى نيا

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على نيا

على نيا

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سبزى خوشنامى

سبزى خوشنامى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
شريفى مقدم

شريفى مقدم

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
همتى سرآورى

همتى سرآورى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاسمى رمضان آباد

قاسمى رمضان آباد

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / مناطق محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زينلى

زينلى

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نوروزيان

نوروزيان

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نورى

نورى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ياريان

ياريان

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فتحى چشمه

فتحى چشمه

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسينى پاى چك

حسينى پاى چك

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كرميان

كرميان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

جغرافيا / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مريدى محمد ابادى

مريدى محمد ابادى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كريمى حسن گاويار

كريمى حسن گاويار

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كرمى مسافر

كرمى مسافر

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
همتى فتاح آباد

همتى فتاح آباد

مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قنبرى ماسى مرده

قنبرى ماسى مرده

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كاظميان كرم اله

كاظميان كرم اله

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كنعانى على آبادى

كنعانى على آبادى

فيزيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
شرفى دوليسكانى

شرفى دوليسكانى

فيزيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سيد محسنى

سيد محسنى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهدوى فر

مهدوى فر

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه-پذيرش از خواهران

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى شريفى

ذوالفقارى شريفى

حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفى زاده

صفى زاده

زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضائيان خليفه آبادى

رضائيان خليفه آبادى

روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
همتى

همتى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بيگى سرآورى

بيگى سرآورى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بداغى

بداغى

مهندسي توليدات گياهي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی