كوهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كوهدشت

گرمسيرى احسان

گرمسيرى احسان

مجسمه سازي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

هنر
سبزى نسب فريد

سبزى نسب فريد

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مولايى ميثم

مولايى ميثم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كونانى سجاد

كونانى سجاد

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
هاشمى رجا راضيه

هاشمى رجا راضيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
همت پور مصطفى

همت پور مصطفى

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
صيفورى نژاد خاطره

صيفورى نژاد خاطره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمودوند پرديس

محمودوند پرديس

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رضايى مهدى

رضايى مهدى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نورعلى ادينه وند معصومه

نورعلى ادينه وند معصومه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمى يونس

قاسمى يونس

حسابداري / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسينى اصل الهام

حسينى اصل الهام

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان لرستان

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
حدادى سبحان

حدادى سبحان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

8سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
كونانى

كونانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسينى زاده

حسينى زاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

7سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
احمدى پور

احمدى پور

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى كيا

مرادى كيا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پور گراوند

پور گراوند

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امرايى

امرايى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابدالى

ابدالى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
گراوند

گراوند

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كوشكى

كوشكى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
آدينه وند

آدينه وند

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رشنو

رشنو

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

جغرافيا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جمعه زاده

جمعه زاده

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گراوند

گراوند

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي برق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
اله نظرى

اله نظرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
آزادبخت

آزادبخت

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدى ضرون

محمدى ضرون

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حيدرى آرا

حيدرى آرا

روزنامه نگاري / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شيراوند

شيراوند

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
همتى مفرد

همتى مفرد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امرايى

امرايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بساطى ولى آبادى

بساطى ولى آبادى

مهندسي برق / دانشگاه تفرش / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي نفت / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

حسابداري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كونانى

كونانى

مهندسي نفت / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ضرونى

ضرونى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
قلندرى

قلندرى

مهندسي برق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادى آزادبخت

مرادى آزادبخت

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

مهندسي برق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سورى لكى

سورى لكى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محموديائيان

محموديائيان

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي برق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نوريان

نوريان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عزيزى شاهيوندى

عزيزى شاهيوندى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نورى نورعلى

نورى نورعلى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كريم نژاد

كريم نژاد

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طرهانى

طرهانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مرادزاده گراوند

مرادزاده گراوند

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمديان گراوند

محمديان گراوند

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عليپور گراوند

عليپور گراوند

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
يوسفيان

يوسفيان

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
آزادبخت

آزادبخت

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
غلامى ولى آبادى

غلامى ولى آبادى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قدمى

قدمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گراوند

گراوند

علوم سياسي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آزادبخت

آزادبخت

مهندسي پليمر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سوخته زارى

سوخته زارى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
گراوند

گراوند

جغرافيا / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اكبرى منفرد

اكبرى منفرد

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمودى مير آقايى

محمودى مير آقايى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

علوم تربيتي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

علوم سياسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نظرپور

نظرپور

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ضرونى

ضرونى

علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسنى راد

حسنى راد

مديريت بازرگاني / دانشگاه ايلام / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برماسى

برماسى

مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نباتى

نباتى

حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی