رابر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رابر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ميرگنجانى فاطمه ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 25
زمزم تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 18
مهديپوررابرى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 35