رابر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رابر

ميرگنجانى فاطمه

ميرگنجانى فاطمه

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زمزم

زمزم

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهديپوررابرى

مهديپوررابرى

مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی