انار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر انار

محمد باقرى نجمه

محمد باقرى نجمه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عليزاده محمد رسول

عليزاده محمد رسول

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جديدى حسن

جديدى حسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
دهقان كهنسال فاطمه

دهقان كهنسال فاطمه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ميرزايى رضا

ميرزايى رضا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
خدايارى كمسرخ منصوره

خدايارى كمسرخ منصوره

روانشناسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مهدى زاده محمدعلى

مهدى زاده محمدعلى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رئيسى فاطمه

رئيسى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

7سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
كهنسال زهرا

كهنسال زهرا

علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مهرعليزاده مرضيه

مهرعليزاده مرضيه

حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
زينلى بهشت اباد مريم

زينلى بهشت اباد مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عسكرى چاورچى محسن

عسكرى چاورچى محسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

8سال کانونی / 156 آزمون

تجربی
صالحى پور انارى

صالحى پور انارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
طالب همت حق

طالب همت حق

مددکاري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فتح آبادى

فتح آبادى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضاپور

رضاپور

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
جديدى

جديدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
برهانى انارى

برهانى انارى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ابوترابى

ابوترابى

مهندسي معماري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كمسفيدى

كمسفيدى

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جوزمى

جوزمى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ناجى

ناجى

مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عبدالعظمى

عبدالعظمى

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زينلى

زينلى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سلطانى انارى

سلطانى انارى

مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زارع نظرى بياضى

زارع نظرى بياضى

فيزيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ميركى

ميركى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
صيادى

صيادى

مهندسي برق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
شمسى

شمسى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اخوان

اخوان

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قربانعلى نزاد

قربانعلى نزاد

فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اسدى پور

اسدى پور

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدى نژاد

مهدى نژاد

هنراسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

هنر
محمديان

محمديان

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
بهشتى نيا

بهشتى نيا

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آبدرى

آبدرى

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جديدى

جديدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

6سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ريئسى

ريئسى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فتاحى لاطلا

فتاحى لاطلا

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قديرى انارى

قديرى انارى

تاريخ / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
هاشم زاده

هاشم زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سالارى جوزم

سالارى جوزم

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابولى

ابولى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حكيمى

حكيمى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شبانى زاده

شبانى زاده

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بهنويى

بهنويى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينى جوزم

حسينى جوزم

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرزين فر

فرزين فر

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دهقانى دهج

دهقانى دهج

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسينى نوه

حسينى نوه

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منگلى زاروئى

منگلى زاروئى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبدلى روگوشوئى

عبدلى روگوشوئى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شيبانى دهجى

شيبانى دهجى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محسنى نسب

محسنى نسب

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه شهرکرد / روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی