بردسير

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بردسير

گوهرى نژاد على

گوهرى نژاد على

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رسولى عليرضا

رسولى عليرضا

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مظفرى على

مظفرى على

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ميرمحمدى محمد

ميرمحمدى محمد

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خسروى على اصغر

خسروى على اصغر

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
موسى پور زهرا

موسى پور زهرا

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
گنجعلى پور

گنجعلى پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرزان پور

فرزان پور

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ولى شاهى

ولى شاهى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسى پور

موسى پور

علوم کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پرزيوند

پرزيوند

مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

زبان
پوراميرى

پوراميرى

حقوق / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مرادزاده

مرادزاده

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حسينى نسب

حسينى نسب

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رضامند

رضامند

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
هجينى نژاد

هجينى نژاد

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مريد پور

مريد پور

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اكبرزاده

اكبرزاده

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
گنجى زاده

گنجى زاده

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
هجينى نژاد

هجينى نژاد

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ميرزايى مقصود

ميرزايى مقصود

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ستارزاده

ستارزاده

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غلامرضاپور

غلامرضاپور

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضائى پور

رضائى پور

تاريخ / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
هجينى نژاد

هجينى نژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اميرپورسعيد

اميرپورسعيد

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فلاح لاله زارى

فلاح لاله زارى

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
گركانى نژاد

گركانى نژاد

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مستعلى زاده

مستعلى زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خالوئى

خالوئى

مهندسي برق / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاريابى

فاريابى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جهانشاهى

جهانشاهى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
كريم زاده

كريم زاده

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
زارع عسكرى

زارع عسكرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهزادى

بهزادى

جغرافيا / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
لشكرى

لشكرى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
هاشمى نژاد

هاشمى نژاد

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كريم زاده

كريم زاده

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
آستانى

آستانى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ستارزاده

ستارزاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گركانى نژاد

گركانى نژاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
مهرانى

مهرانى

علوم قران وحديث / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فلاح

فلاح

علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اسمعيل زاده

اسمعيل زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي معدن / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شهسوارى

شهسوارى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فلاح

فلاح

علوم کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آبسالان

آبسالان

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نژادكهنوجى

نژادكهنوجى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
انارى

انارى

فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تركستانى

تركستانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كاظم پور

كاظم پور

علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خواجه زاده

خواجه زاده

علوم کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خدامى

خدامى

مهندسي معدن / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سبك خيز

سبك خيز

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيستانى

سيستانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فخرآبادى

فخرآبادى

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نژادكهنوجى

نژادكهنوجى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رمضان زاده

رمضان زاده

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زينلى نژاد

زينلى نژاد

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

علوم قران وحديث / دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خواجويى

خواجويى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورجهانشاهى

پورجهانشاهى

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
موسى پور

موسى پور

فيزيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جهانشاهى پور

جهانشاهى پور

علوم کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خدادادپور

خدادادپور

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ذوالعلى

ذوالعلى

علوم اقتصادي / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی