شهربابك

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شهربابك

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قاسميان سعيده انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 35
مرادى شهربابك على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 50
رحيميان شهربابكى محمدعادل ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
محمودى ميمند محمدجواد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 39
زين الدينى مريم انسانی حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 34
زين الدينى عاطفه انسانی روانشناسي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 34
شعبانى زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 38
جمال پور على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
شمسى پور فاطمه انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
كريم زاده نديكى محمدصالح ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 31
رحمانى محمدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 50
يحيوى ده موسى زهرا سادات انسانی روانشناسي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 24
نصرتى فائزه انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
محمد رحيمى پور بياضى عاطفه انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
رحيميان شهربابكى محمدعارف ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
جهانفر نجمه انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 26
معصومى اناركى محسن ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
احمديان مرج محمدحسين ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
على زاده فاطمه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
طهماسبى ابدر فاطمه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 7سال کانونی 98
بهزادى عقيله تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 50
بهزادى شهربابك سينا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 34
شهريارى مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 39
علويان محدثه انسانی روانشناسي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 21
قائينى فاطمه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
عظيمى اسما انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
غضنفريان محمدعلى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 9سال کانونی 123
اسمعيلى دهج رضا انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 12
پورغريبشاهى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 36
يحيويان ميمند محمدجواد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
شيرى فر مريم انسانی علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 29
امينى پيرجل محمدجواد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 38
رئيسى ازاده تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 45
مرادى زهرا ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 42
محمودى شعله تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 35
شبان زاده اسما تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 47
شمسيان زهرا انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 23
زين الدينى ميمند مهرنوش تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 9سال کانونی 146
نبى زاده الهه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 44
منگليان شهربابكى محمدحسين ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 29
فروتنيان فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 38
نورى ميدوك محمدمهدى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 24
مرادى الهه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
منصورى عليرضا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 38
اسدى فهيمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 46
معصومى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 46
ميمندى نيا بابكى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 49
منگلى كنگى ریاضی مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 18
احمدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 42
اسدى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 22
رئيسى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
شاه حسينى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال کانونی 66
پور محمدى شهربابكى انسانی حقوق / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 31
قاسميان فرد انسانی علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 25
ميرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
لطفى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 32
محمودى ميمند تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 34
مجيدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 35
شريفى تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 33
برفه اى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 18
جعفرى كنگى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
شريفى پيرجل ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 31
كافى كنگ ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 45
اسدى تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 46
موفق تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال کانونی 83
جبارى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
اميرى نژاد رباط تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 36
عبدلى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
محمدى كمسرخ تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد 9سال کانونی 135
ملايى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
رادمهر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
نيمجردى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
حسنى نديكى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 30
عنايت پور ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 27
ابراهيمى ميمند ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 27
محمودى شمس اباد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 37
جعفرى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
خبرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 56
نورى ميدوك ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
كريمى آبدر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 27
پوراحمديان تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 54
جمالپورشهربابكى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 21
پوراسدى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 18
عباسيان تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 58
خباز زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 17
قاسم زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
غياثى فتح آبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 23
پورخدابخشى شهربابك ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
رياحى مدوار ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 36
قائينى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال کانونی 98
اسدى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 59
اسماعيلى پور تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 28
عبدلى انسانی علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 36
فتوحيان ریاضی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 2سال کانونی 22
كافى كنگ ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 36
پورغريبشاهى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 25
محمودى شمس آباد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 35
محمديان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 13
مومنى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 29
احمدى نيا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 5سال کانونی 78
كافى كنگى تجربی دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 55
فاضلى نيابابكى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 43
رفيعى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 9
قاسميان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 29
بهزادى شهربابك تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 38
استبرقى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 56
تقى پوراستبرقى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 20
شكيب تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 41
ابراهيم حسينى ریاضی مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 29
شريفى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 31
كرمى مهاجرى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 39
طهماسبى آبدر ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 27
شريفى پيرجل انسانی تاريخ / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
كريمى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 6
منگلى ميدوك ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 23
فاتحى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
لطفى شريك آباد انسانی تاريخ / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 21
زين الدينى ميمند ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 29
ترك قزوينى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 14
بدرى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 15
اسدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 28
حقى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
عباسيان رزگله ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 36
شارقى تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 10
كمالى مدوار ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 4سال کانونی 41
رياحى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 9سال کانونی 108
رياحى مدوار ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 39
اسدى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 44
رياحى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 15
يحيويان تجربی علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 8سال کانونی 108
عطاالهى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 11
كارگر انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 30
كارگر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 12
قاسمى ميمند تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 32
عباسيان رزگله ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 41
كريمى پورنديكى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
برزگرى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 25
حسينى انسانی تاريخ / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 16
محمدى گرى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
وهاب زاده ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 65
جمال پور تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 34
پورنعمتيان انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
اسدى انسانی زبان شناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
كريمى آبدر انسانی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 23
قائينى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 47
اسدى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 37
محمدى پاقلعه ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 23
خبرى ریاضی مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 3سال کانونی 38
ميرزايى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه نيشابور / شبانه دانشگاه نيشابور 3سال کانونی 24
مهدى نيابابكى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 22
پورغريبشاهى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
ميرشاهى ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 7
قايينى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 9سال کانونی 79
رياحى مدوار ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
كافى كنگ تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
مهدوى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
محمودى تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 4سال کانونی 59
اسماعيلى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
معروفى تجربی روانشناسي / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 5سال کانونی 42
بخشى قنات النوج ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 17
عنايت پور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 39
ميرزاپور تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 10سال کانونی 112
رئيسى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 55
مهاجرى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 36
رضوى نژاد ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8
جباريان ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 5
ميمندى نيابابكى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 41
دهقانى زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 30
كرمى نژاد تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 42
حبيبى پوركانى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 14
زين الدينى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
برومند تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 4سال کانونی 46
پورشيريان شهربابكى انسانی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال کانونی 26
يوسف نيابابكى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 11
شكريان شهربابكى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 7
طهماسبى امردوئيه ریاضی مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي زرند / روزانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 7
عسكريان تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 9سال کانونی 115
ميرزايى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 41
جاويدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
فتحيان پيش استا ریاضی فيزيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 5
نعمت اللهى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 15
واعظى پور ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
كربلائى زاده تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 27
اسدى كرم ریاضی مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي زرند / شبانه مجتمع اموزش عالي زرند 6سال کانونی 60
عطااللهى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 16
رياحى مدوار ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 18
حسينى راويز ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
زينلى پور ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 25
يوسفى نژاد شهربابكى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / مجتمع اموزش عالي گناباد / شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17
محمدى دهج تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
شمسى زاده ميمندى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 9سال کانونی 116
محمودى ميمند ریاضی مهندسي موادومتالورژي / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 9
دهش ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
پورنعمتيان تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 46
جمالى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 2سال کانونی 34
حسينى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
جمالى شهربابك تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
ميرزاپور استبرق تجربی زمين شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 23
فضلى استبرق انسانی علوم ورزشي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 7
شاه حسينيان تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 25
مرادى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 4سال کانونی 57
شريفى پيرجل تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 44
احمدى تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 8
شكيبائى تجربی اقتصادکشاورزي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 39
كربلائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 13
سيرنده تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 14
ابراهيمى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 14
مهدوى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 42
عبداللهى راويزى تجربی مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
جعفرى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 23
عباسى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
زين الدينى ميمند تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 47