شهربابك

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شهربابك

قاسميان سعيده

قاسميان سعيده

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مرادى شهربابك على

مرادى شهربابك على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رحيميان شهربابكى محمدعادل

رحيميان شهربابكى محمدعادل

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمودى ميمند محمدجواد

محمودى ميمند محمدجواد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زين الدينى مريم

زين الدينى مريم

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
زين الدينى عاطفه

زين الدينى عاطفه

روانشناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
شعبانى زهرا

شعبانى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كارگر محبوبه

كارگر محبوبه

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جمال پور على

جمال پور على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شمسى پور فاطمه

شمسى پور فاطمه

روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
كريم زاده نديكى محمدصالح

كريم زاده نديكى محمدصالح

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رحمانى محمدرضا

رحمانى محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
يحيوى ده موسى زهرا سادات

يحيوى ده موسى زهرا سادات

روانشناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نصرتى فائزه

نصرتى فائزه

حقوق / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رحيميان شهربابكى محمدعارف

رحيميان شهربابكى محمدعارف

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد رحيمى پور بياضى عاطفه

محمد رحيمى پور بياضى عاطفه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جهانفر نجمه

جهانفر نجمه

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
معصومى اناركى محسن

معصومى اناركى محسن

مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمديان مرج محمدحسين

احمديان مرج محمدحسين

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
على زاده فاطمه

على زاده فاطمه

علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
طهماسبى ابدر فاطمه

طهماسبى ابدر فاطمه

علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه

7سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
بهزادى عقيله

بهزادى عقيله

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بهزادى شهربابك سينا

بهزادى شهربابك سينا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهريارى مهدى

شهريارى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميرزائى هاوشكى اميرجسين

ميرزائى هاوشكى اميرجسين

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
علويان محدثه

علويان محدثه

روانشناسي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قائينى فاطمه

قائينى فاطمه

علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عظيمى اسما

عظيمى اسما

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غضنفريان محمدعلى

غضنفريان محمدعلى

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

9سال کانونی / 123 آزمون

ریاضی
اسمعيلى دهج رضا

اسمعيلى دهج رضا

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پورغريبشاهى فاطمه

پورغريبشاهى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يحيويان ميمند محمدجواد

يحيويان ميمند محمدجواد

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شيرى فر مريم

شيرى فر مريم

علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
امينى پيرجل محمدجواد

امينى پيرجل محمدجواد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رئيسى ازاده

رئيسى ازاده

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرادى زهرا

مرادى زهرا

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمودى شعله

محمودى شعله

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شبان زاده اسما

شبان زاده اسما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شمسيان زهرا

شمسيان زهرا

حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زين الدينى ميمند مهرنوش

زين الدينى ميمند مهرنوش

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

9سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
نبى زاده الهه

نبى زاده الهه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
منگليان شهربابكى محمدحسين

منگليان شهربابكى محمدحسين

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فروتنيان فاطمه

فروتنيان فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نورى ميدوك محمدمهدى

نورى ميدوك محمدمهدى

علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مرادى الهه

مرادى الهه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منصورى عليرضا

منصورى عليرضا

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اسدى فهيمه

اسدى فهيمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ميمندى نيا بابكى

ميمندى نيا بابكى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
منگلى كنگى

منگلى كنگى

مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شاه حسينى

شاه حسينى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
پور محمدى شهربابكى

پور محمدى شهربابكى

حقوق / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
قاسميان فرد

قاسميان فرد

علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ميرى

ميرى

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمودى ميمند

محمودى ميمند

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
برفه اى

برفه اى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى كنگى

جعفرى كنگى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شريفى پيرجل

شريفى پيرجل

مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كافى كنگ

كافى كنگ

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
موفق

موفق

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اميرى نژاد رباط

اميرى نژاد رباط

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدى كمسرخ

محمدى كمسرخ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

9سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
ملايى

ملايى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رادمهر

رادمهر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيمجردى

نيمجردى

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسنى نديكى

حسنى نديكى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ابراهيمى ميمند

ابراهيمى ميمند

مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عنايت پور

عنايت پور

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمودى شمس اباد

محمودى شمس اباد

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خبرى

خبرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نورى ميدوك

نورى ميدوك

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كريمى آبدر

كريمى آبدر

مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پوراحمديان

پوراحمديان

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جمالپورشهربابكى

جمالپورشهربابكى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پوراسدى

پوراسدى

علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عباسيان

عباسيان

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خباز زاده

خباز زاده

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسم زاده

قاسم زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
غياثى فتح آبادى

غياثى فتح آبادى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پورخدابخشى شهربابك

پورخدابخشى شهربابك

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رياحى مدوار

رياحى مدوار

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قائينى

قائينى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسماعيلى پور

اسماعيلى پور

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فتوحيان

فتوحيان

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كافى كنگ

كافى كنگ

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پورغريبشاهى

پورغريبشاهى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمودى شمس آباد

محمودى شمس آباد

مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

مهندسي عمران / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
احمدى نيا

احمدى نيا

مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
كافى كنگى

كافى كنگى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فاضلى نيابابكى

فاضلى نيابابكى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
رفيعى

رفيعى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قاسميان

قاسميان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بهزادى شهربابك

بهزادى شهربابك

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دهقانى دهج

دهقانى دهج

روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
استبرقى

استبرقى

مهندسي صنايع / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
تقى پوراستبرقى

تقى پوراستبرقى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شكيب

شكيب

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابراهيم حسينى

ابراهيم حسينى

مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كرمى مهاجرى

كرمى مهاجرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طهماسبى آبدر

طهماسبى آبدر

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كريمى پورنديكى

كريمى پورنديكى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شريفى پيرجل

شريفى پيرجل

تاريخ / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
منگلى ميدوك

منگلى ميدوك

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاتحى

فاتحى

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
لطفى شريك آباد

لطفى شريك آباد

تاريخ / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زين الدينى ميمند

زين الدينى ميمند

مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ترك قزوينى

ترك قزوينى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بدرى

بدرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حقى

حقى

علوم قران وحديث / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عباسيان رزگله

عباسيان رزگله

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شارقى

شارقى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كمالى مدوار

كمالى مدوار

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رياحى

رياحى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

9سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
رياحى مدوار

رياحى مدوار

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سعادتى

سعادتى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يحيويان

يحيويان

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
شهابى زيدآبادى

شهابى زيدآبادى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عطاالهى

عطاالهى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كارگر

كارگر

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
كارگر

كارگر

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قاسمى ميمند

قاسمى ميمند

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عباسيان رزگله

عباسيان رزگله

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كريمى پورنديكى

كريمى پورنديكى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
برزگرى

برزگرى

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

تاريخ / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدى گرى

محمدى گرى

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
وهاب زاده

وهاب زاده

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
جمال پور

جمال پور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورنعمتيان

پورنعمتيان

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

زبان شناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كريمى آبدر

كريمى آبدر

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قائينى

قائينى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدى پاقلعه

محمدى پاقلعه

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خبرى

خبرى

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي برق / دانشگاه نيشابور / شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهدى نيابابكى

مهدى نيابابكى

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پورغريبشاهى

پورغريبشاهى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ميرشاهى

ميرشاهى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قايينى

قايينى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

9سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
رياحى مدوار

رياحى مدوار

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كافى كنگ

كافى كنگ

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
معروفى

معروفى

روانشناسي / دانشگاه يزد / شبانه

5سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بخشى قنات النوج

بخشى قنات النوج

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عنايت پور

عنايت پور

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميرزاپور

ميرزاپور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

10سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مهاجرى

مهاجرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رضوى نژاد

رضوى نژاد

مهندسي معدن / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جباريان

جباريان

فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ميمندى نيابابكى

ميمندى نيابابكى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دهقانى زاده

دهقانى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كرمى نژاد

كرمى نژاد

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حبيبى پوركانى

حبيبى پوركانى

مهندسي معدن / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زين الدينى

زين الدينى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
برومند

برومند

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پورشيريان شهربابكى

پورشيريان شهربابكى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
يوسف نيابابكى

يوسف نيابابكى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شكريان شهربابكى

شكريان شهربابكى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فرامرزپور

فرامرزپور

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قوام پور

قوام پور

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / مجازي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طهماسبى امردوئيه

طهماسبى امردوئيه

مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي زرند / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عسكريان

عسكريان

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

9سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جاويدى

جاويدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فتحيان پيش استا

فتحيان پيش استا

فيزيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سبزى شهربابك

سبزى شهربابك

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

8سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
نعمت اللهى

نعمت اللهى

اماروکاربردها / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمودنياميمند

محمودنياميمند

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
واعظى پور

واعظى پور

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كربلائى زاده

كربلائى زاده

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسدى كرم

اسدى كرم

مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي زرند / شبانه

6سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
عطااللهى

عطااللهى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رياحى مدوار

رياحى مدوار

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسينى راويز

حسينى راويز

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زينلى پور

زينلى پور

رياضيات وکاربردها / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يوسفى نژاد شهربابكى

يوسفى نژاد شهربابكى

مهندسي موادومتالورژي / مجتمع اموزش عالي گناباد / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى دهج

محمدى دهج

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شمسى زاده ميمندى

شمسى زاده ميمندى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

9سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
منگلى پور

منگلى پور

حقوق / موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمودى ميمند

محمودى ميمند

مهندسي موادومتالورژي / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دهش

دهش

رياضيات وکاربردها / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پورنعمتيان

پورنعمتيان

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جمالى شهربابك

جمالى شهربابك

زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميرزاپور استبرق

ميرزاپور استبرق

زمين شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فضلى استبرق

فضلى استبرق

علوم ورزشي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
شاه حسينيان

شاه حسينيان

مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شريفى پيرجل

شريفى پيرجل

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مديريت جهانگردي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شكيبائى

شكيبائى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كربلائى

كربلائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيرنده

سيرنده

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عبداللهى راويزى

عبداللهى راويزى

مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زين الدينى ميمند

زين الدينى ميمند

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی