بم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
وكيلى اشكان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
هابيلى خاطره تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 16
پورمتين سارا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 7سال کانونی 148
سيدى مرغكى معصومه انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس حضرت معصومه - قم 5سال کانونی 61
سيدى احسان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 38
ابراهيم آبادى محمدجواد انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 23
افروغ يگانه زبان مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 18
محمدى تبار على انسانی دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس شهيد مطهري - زاهدان 1سال کانونی 20
جزينى زاده فاطمه انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
موسوى زاده ى بمى كيميا السادات ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 30
نيكخواه انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
قلندرى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
شريف پور ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
دهقانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 48
عيش آبادى ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 40
آزادمنش تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 47
جاويدان ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 18
پى پر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 6سال کانونی 117
حافظ آباديان انسانی علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
جلال آبادى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 10
باقرى ریاضی هوانوردي / مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور / روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 2سال کانونی 32
فتاحى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
كريمى افشار انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس حضرت معصومه - قم 5سال کانونی 84
آزادمنش انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 4سال کانونی 19
مسافرى نژاد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
ابارقى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 30
تركان انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس حضرت معصومه - قم 3سال کانونی 33
اسفيكانى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 19
فهمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 7سال کانونی 80
پورطاهرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 18
پورطاهرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بم 5سال کانونی 85
سرحدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 41
قصاب زاده انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 65
بهرامى نژاد ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 70
على نژاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 6سال کانونی 89
ناصحى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 55
افتخارى فر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 22
افشارى پور تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 16
زمان آبادى ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 4سال کانونی 45
حداديان ریاضی اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس شهيد رجايي - شيراز 3سال کانونی 24
ميرزاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 8سال کانونی 125
دريجانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 8سال کانونی 127
افشارى پور انسانی راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 38
پور طاهرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 8سال کانونی 146
جهانشاهى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
دهقان كروكى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 19
سعيدى پناه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 8سال کانونی 113
افشارمنش انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 38
پورحسن تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 7سال کانونی 124
عزيز آبادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 7سال کانونی 115
ابراهيمى فر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 18
عديم المثالى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 3سال کانونی 52
دريجانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 18
بيدرانى انسانی علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
خورشيدى هنر هنراسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
دريجانى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 11
قاسمى ریاضی اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 5
عيش آبادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 31
لشكرى زاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 5سال کانونی 78
گورى ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 34
ظهيرى مقدم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 6سال کانونی 94
برجى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 55
حسين پور انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
رئيسى كوشاهى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
كاردان تجربی دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 9سال کانونی 125
رنجبر ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
جرجندى نيا انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 10
خالقى بيدرانى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 13
قلندرى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 14
ابراهيمى رحمانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 29
قاسمى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 55
بزرگمهر ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 18
زاهدى نيا ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 68
نادرى ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 29
طاهرآبادى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 16
اماندادى كروكى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
بابائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
تاج آبادى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 12
مرادآبادى زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 36
مشكى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 33
قاضى زاده تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 65
جهانشاهى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 38
صائب ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 36
فقيرآبادى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 12
افغانى پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 7
قلعه خانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال کانونی 37
زارع جرجندى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 23
شهسوارپور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 13
بارانى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 68
رنجبر تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
زعيم زاده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
جهانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 27
افشارى پور انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 36
زعيم آبادى انسانی اقتصاداسلامي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 23
فرازمند تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 7
باغگلى ریاضی مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 28
صامت ریاضی مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 5سال کانونی 83
نورانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 24
خاكسار تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 6سال کانونی 77
گورى بمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 8سال کانونی 159
دهقانى پشترودى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 12
مباشرزاده ماهانى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 47
بنى اسدى ریاضی مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 28
مشكى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 12
امينى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 23
جرجندى تجربی دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 16
پنجعلى زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8
جلالى فضل آبادى ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 14
دريجانى ریاضی مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 38
كدورى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
اخگر تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 6سال کانونی 57
رفيع تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 74
جلالى انسانی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال کانونی 28
عبدالرضايى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال کانونی 70
حسينى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
سرحدى نژاد ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 35
كاظمى برواتى ریاضی علوم کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 11
نظام آبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 12
نعيمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 30
شهسوارى نسب ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 43
ابراهيمى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
على زاده بمى تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 39
دريجانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 5سال کانونی 70
نظام آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 48
زورونى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
رضاخانى نژاد ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 23
بارانى برواتى ریاضی اقتصادکشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
قاسمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 8
رحيمى برجى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 19
صابرى نارتيچى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 18
ابراهيمى رحمانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 14
كريمى افشار ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
عزيزى لاقانى ریاضی علوم کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 3سال کانونی 19
رشيدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 13
خدابخش زاده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 33
مومن آبادى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 25
ارجمندى نسب تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 28
قنبرى پور تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 7سال کانونی 66
نيك مهر ریاضی علوم کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / شبانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 15
سجادى زاده ریاضی فيزيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
مطهرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 30
برواتى نژاد انسانی مديريت دولتي / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 35
پورابراهيم تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 30
محمدآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 24
منعمى ریاضی رياضيات وکاربردها / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 15
ايثار ریاضی فيزيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 9سال کانونی 133
تاج آبادى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
دهقانى سربند ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 21
نوذرى نژاد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 16
موسائى ریاضی علوم کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 27
قهرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 33
پاك روان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 18
جرجندى انسانی حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 15
زنگى دارستانى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 17
عليزاده فهرجى ریاضی اماروکاربردها / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 21
حسنى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 4سال کانونی 37
همتى نيا انسانی مديريت جهانگردي / مجتمع اموزش عالي بم / شبانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 22
بنى اسدى پور ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 23
وحيدآبادى ریاضی علوم کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / شبانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 14
موسوى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 13
ملائى تم گاوان انسانی علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 46
افشارى پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 5سال کانونی 75
جزينى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 34
دريجانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 16
افشارى پور تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 36
شريفى سلطانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال کانونی 55
هابيلى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 13
صالحى زاده رئيسى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 5سال کانونی 62
جزينى زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 25
نصر تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 5سال کانونی 78
جلال آبادى انسانی جغرافيا / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
قلندرى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آمل 2سال کانونی 18
صديقى دريجانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 22
حميدى فر تجربی زمين شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
دريجانى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 15
صابرى نارتيچى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 12
موسائى ميجى انسانی زبان شناسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
معقول تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 16
فرودنيا تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 23
دهقان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 50
برخوردارى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
عباس نژاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج) دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 28
ضياءآبادى مطلق تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
حميدى مقدم تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 25
درويشى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني - كاشان 3سال کانونی 20
رحيم نژاد تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
حجت آبادى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 50
مومن آبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 14
رستم آبادى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 30
نظم آبادى نژاد تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 58