بم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بم

وكيلى اشكان

وكيلى اشكان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هابيلى خاطره

هابيلى خاطره

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورمتين سارا

پورمتين سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
سيدى مرغكى معصومه

سيدى مرغكى معصومه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
سيدى احسان

سيدى احسان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهيم آبادى محمدجواد

ابراهيم آبادى محمدجواد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
افروغ يگانه

افروغ يگانه

مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
محمدى تبار على

محمدى تبار على

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جزينى زاده فاطمه

جزينى زاده فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موسوى زاده ى بمى كيميا السادات

موسوى زاده ى بمى كيميا السادات

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نيكخواه

نيكخواه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قلندرى

قلندرى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شريف پور

شريف پور

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عيش آبادى

عيش آبادى

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
آزادمنش

آزادمنش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جاويدان

جاويدان

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پى پر

پى پر

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
حافظ آباديان

حافظ آباديان

علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جلال آبادى

جلال آبادى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

هوانوردي / مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
كريمى افشار

كريمى افشار

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
آزادمنش

آزادمنش

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مسافرى نژاد

مسافرى نژاد

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابارقى

ابارقى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
تركان

تركان

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اسفيكانى

اسفيكانى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فهمى

فهمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

7سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
پورطاهرى

پورطاهرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورطاهرى

پورطاهرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
سرحدى

سرحدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قصاب زاده

قصاب زاده

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
بهرامى نژاد

بهرامى نژاد

مهندسي صنايع / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
ناصحى

ناصحى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
افتخارى فر

افتخارى فر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
افشارى پور

افشارى پور

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زمان آبادى

زمان آبادى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حداديان

حداديان

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ميرزاده

ميرزاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

8سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

8سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
افشارى پور

افشارى پور

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پور طاهرى

پور طاهرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

8سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
جهانشاهى

جهانشاهى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دهقان كروكى

دهقان كروكى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سعيدى پناه

سعيدى پناه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

8سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پورحسن

پورحسن

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
عزيز آبادى

عزيز آبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

7سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
ابراهيمى فر

ابراهيمى فر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عديم المثالى

عديم المثالى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
دريجانى

دريجانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيدرانى

بيدرانى

علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خورشيدى

خورشيدى

هنراسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
دريجانى

دريجانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عيش آبادى

عيش آبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
لشكرى زاده

لشكرى زاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
گورى

گورى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ظهيرى مقدم

ظهيرى مقدم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
برجى

برجى

مهندسي برق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رئيسى كوشاهى

رئيسى كوشاهى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كاردان

كاردان

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

9سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي صنايع / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جرجندى نيا

جرجندى نيا

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خالقى بيدرانى

خالقى بيدرانى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قلندرى

قلندرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهيمى رحمانى

ابراهيمى رحمانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بزرگمهر

بزرگمهر

مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زاهدى نيا

زاهدى نيا

مهندسي صنايع / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

5سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
طاهرآبادى

طاهرآبادى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اماندادى كروكى

اماندادى كروكى

مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تاج آبادى

تاج آبادى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مرادآبادى زاده

مرادآبادى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مشكى

مشكى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
قاضى زاده

قاضى زاده

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جهانشاهى

جهانشاهى

مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صائب

صائب

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فقيرآبادى

فقيرآبادى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
افغانى پور

افغانى پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قلعه خانى

قلعه خانى

مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زارع جرجندى

زارع جرجندى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شهسوارپور

شهسوارپور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زعيم زاده

زعيم زاده

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
افشارى پور

افشارى پور

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زعيم آبادى

زعيم آبادى

اقتصاداسلامي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فرازمند

فرازمند

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
باغگلى

باغگلى

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صامت

صامت

مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
نورانى

نورانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خاكسار

خاكسار

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
گورى بمى

گورى بمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

8سال کانونی / 159 آزمون

تجربی
دهقانى پشترودى

دهقانى پشترودى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مباشرزاده ماهانى

مباشرزاده ماهانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بنى اسدى

بنى اسدى

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مشكى

مشكى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امينى

امينى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جرجندى

جرجندى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پنجعلى زاده

پنجعلى زاده

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جلالى فضل آبادى

جلالى فضل آبادى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دريجانى

دريجانى

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كدورى

كدورى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اخگر

اخگر

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

6سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رفيع

رفيع

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عبدالرضايى

عبدالرضايى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سرحدى نژاد

سرحدى نژاد

فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كاظمى برواتى

كاظمى برواتى

علوم کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نظام آبادى

نظام آبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نعيمى

نعيمى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شهسوارى نسب

شهسوارى نسب

مهندسي صنايع / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

اماروکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
على زاده بمى

على زاده بمى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نظام آبادى

نظام آبادى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زورونى

زورونى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رضاخانى نژاد

رضاخانى نژاد

فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بارانى برواتى

بارانى برواتى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي عمران / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رحيمى برجى

رحيمى برجى

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صابرى نارتيچى

صابرى نارتيچى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمى رحمانى

ابراهيمى رحمانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريمى افشار

كريمى افشار

اماروکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عزيزى لاقانى

عزيزى لاقانى

علوم کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خدابخش زاده

خدابخش زاده

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مومن آبادى

مومن آبادى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ارجمندى نسب

ارجمندى نسب

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قنبرى پور

قنبرى پور

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

7سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نيك مهر

نيك مهر

علوم کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سجادى زاده

سجادى زاده

فيزيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مطهرى

مطهرى

مهندسي برق / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
برواتى نژاد

برواتى نژاد

مديريت دولتي / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
پورابراهيم

پورابراهيم

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدآبادى

محمدآبادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
منعمى

منعمى

رياضيات وکاربردها / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ايثار

ايثار

فيزيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

9سال کانونی / 133 آزمون

ریاضی
تاج آبادى

تاج آبادى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دهقانى سربند

دهقانى سربند

علوم کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نوذرى نژاد

نوذرى نژاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسائى

موسائى

علوم کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قهرى

قهرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پاك روان

پاك روان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جرجندى

جرجندى

حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زنگى دارستانى

زنگى دارستانى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليزاده فهرجى

عليزاده فهرجى

اماروکاربردها / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
همتى نيا

همتى نيا

مديريت جهانگردي / مجتمع اموزش عالي بم / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بنى اسدى پور

بنى اسدى پور

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
وحيدآبادى

وحيدآبادى

علوم کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملائى تم گاوان

ملائى تم گاوان

علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

4سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
افشارى پور

افشارى پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
جزينى زاده

جزينى زاده

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افشارى پور

افشارى پور

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شريفى سلطانى

شريفى سلطانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
هابيلى

هابيلى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صالحى زاده رئيسى

صالحى زاده رئيسى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جزينى زاده

جزينى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نصر

نصر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
جلال آبادى

جلال آبادى

جغرافيا / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قلندرى

قلندرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صديقى دريجانى

صديقى دريجانى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حميدى فر

حميدى فر

زمين شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صابرى نارتيچى

صابرى نارتيچى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسائى ميجى

موسائى ميجى

زبان شناسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
معقول

معقول

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرودنيا

فرودنيا

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
برخوردارى

برخوردارى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباس نژاد

عباس نژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ضياءآبادى مطلق

ضياءآبادى مطلق

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حميدى مقدم

حميدى مقدم

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحيم نژاد

رحيم نژاد

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حجت آبادى

حجت آبادى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مومن آبادى

مومن آبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رستم آبادى

رستم آبادى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نظم آبادى نژاد

نظم آبادى نژاد

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی