كرمان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كرمان

خواجه پور گلوسالار الهام

خواجه پور گلوسالار الهام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

6سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شجاعى عليرضا

شجاعى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيدميرزائى على آبادى هماالسادات

سيدميرزائى على آبادى هماالسادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
بهرامى محمد

بهرامى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحمانى ده نورى محمد

رحمانى ده نورى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستگارى كهنوج آرمين

رستگارى كهنوج آرمين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قائم پناه اميرمحمد

قائم پناه اميرمحمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

8سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
محمدى جرجافكى سبحان

محمدى جرجافكى سبحان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شاكرى محمدشايان

شاكرى محمدشايان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نخعى رضا

نخعى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلمانى رباطى زهرا

سلمانى رباطى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سالارپور على

سالارپور على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شريف زاده كرمانى على

شريف زاده كرمانى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آب بر ساناز

آب بر ساناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمودى نيا محمدمحسن

محمودى نيا محمدمحسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كريم زاده كيسكانى امين

كريم زاده كيسكانى امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضازاده حجت

رضازاده حجت

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حبيبى ماهانى محمد

حبيبى ماهانى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بگمى شيوا

بگمى شيوا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرامرزپور مهسا

فرامرزپور مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صالحى محمدحسين

صالحى محمدحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفرى زاده حانيه

جعفرى زاده حانيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علائى مطهره

علائى مطهره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سالارمعينى مهسا

سالارمعينى مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
امينى زاده بزنجانى فاطمه

امينى زاده بزنجانى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كاميابى احمد

كاميابى احمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضائى وندفدائى ريحانه

رضائى وندفدائى ريحانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضائى گزكى فاطمه

رضائى گزكى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
ميراسدى آلاء

ميراسدى آلاء

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهش سجاد

دهش سجاد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين پور فاطمه

حسين پور فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عرفانى فاطمه

عرفانى فاطمه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدحسنى جور فائزه

محمدحسنى جور فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طاهرى يزدى مريم

طاهرى يزدى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
قوام آبادى ساغر

قوام آبادى ساغر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زيدآبادى نژاد زهرا

زيدآبادى نژاد زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
باقرى چاروك ابوالفضل

باقرى چاروك ابوالفضل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آقاملائى فائزه

آقاملائى فائزه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلاجقه موردو سميه

سلاجقه موردو سميه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرى ميجان ام البنين

اميرى ميجان ام البنين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
زادسر فاطمه

زادسر فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گروسى الهه

گروسى الهه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد رضا

سلطانى نژاد رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

8سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
ءآژ سامان

ءآژ سامان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نامجوباغينى اميرحسين

نامجوباغينى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسام عارفى اميرحسين

حسام عارفى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
افضلى گروه مجتبى

افضلى گروه مجتبى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پورترابى بدرآبادى سيدمهدى

پورترابى بدرآبادى سيدمهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اعتمادى فر آنا

اعتمادى فر آنا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خراسانى فاطمه

خراسانى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خواجه ريحانه

خواجه ريحانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شبان علينقى زاده

شبان علينقى زاده

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
انجم شعاع ريحانه

انجم شعاع ريحانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاضى زاده احسائى رضا

قاضى زاده احسائى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
منصورى نسب سيدحسام الدين

منصورى نسب سيدحسام الدين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيد سيدمحسن

سعيد سيدمحسن

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالح گوهرى ريحانه

صالح گوهرى ريحانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بارانى برواتى مهلا

بارانى برواتى مهلا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سالارى پل پيران مهلا

سالارى پل پيران مهلا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهنام پور شميم

بهنام پور شميم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اميرى مهسا

اميرى مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان-

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صدقى چترودى زهرا

صدقى چترودى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسين زاده مهدى آبادى فاطمه

حسين زاده مهدى آبادى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايرانمنش آرش

ايرانمنش آرش

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افزون فاطمه

افزون فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دريابيگى سليمى دانيال

دريابيگى سليمى دانيال

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميزانى على

ميزانى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خوش نظر طاهره السادات

خوش نظر طاهره السادات

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شادمان ايمان

شادمان ايمان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسينيان فاطمه السادات

حسينيان فاطمه السادات

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ناصرنيا رضوان

ناصرنيا رضوان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حاجى عليزاده عاطفه

حاجى عليزاده عاطفه

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تيمورپور فاطمه

تيمورپور فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورنامدارى محمدرضا

پورنامدارى محمدرضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
نقى پور ماهانى محمدفاضل

نقى پور ماهانى محمدفاضل

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضائى فر محمدمهدى

رضائى فر محمدمهدى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ايران پور

ايران پور

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شرافت

شرافت

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بينا

بينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زراعت پيشه

زراعت پيشه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كرمى شاهرخى

كرمى شاهرخى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سفارى

سفارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بحرينى

بحرينى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گله دارى

گله دارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حمزه جواران

حمزه جواران

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محبى

محبى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ناظرى راد

ناظرى راد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شيروانى سعادت آبادى

شيروانى سعادت آبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رمضان زاده

رمضان زاده

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / مناطق محروم-بومي استان کرمان-داراي تعهد خدمت در رفسنجان

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
موحدى مقدم

موحدى مقدم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
ايزدپناه راورى

ايزدپناه راورى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اميرماهانى

اميرماهانى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلطانى زرندى

سلطانى زرندى

حسابداري / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عرب پور داهوئى

عرب پور داهوئى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دوستكى

دوستكى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بزرگمهر

بزرگمهر

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پرنده

پرنده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زينلى كرمانى

زينلى كرمانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روح الامينى ده ميرى

روح الامينى ده ميرى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اشرف

اشرف

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
وكيليان نائينى

وكيليان نائينى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ناظم زاده

ناظم زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرپورسعيد

اميرپورسعيد

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسلامى على آبادى

اسلامى على آبادى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عمرانى

عمرانى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احتياط

احتياط

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
افضلى ده زيارى

افضلى ده زيارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آتش فراز

آتش فراز

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خليلى زاده

خليلى زاده

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيروانى سعادت آبادى

شيروانى سعادت آبادى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ايران منش

ايران منش

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نظريان

نظريان

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شمس الدينى مطلق

شمس الدينى مطلق

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
باقرى پور

باقرى پور

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
هژبرپورراورى

هژبرپورراورى

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پورشوشتر

پورشوشتر

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
جوانمرد

جوانمرد

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يزدى زاده

يزدى زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلامحسين پور

غلامحسين پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آقاجانى

آقاجانى

دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تيرگر

تيرگر

دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شجاع حيدرى

شجاع حيدرى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نورى كوهبنانى

نورى كوهبنانى

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
انحصارى كوهبنانى

انحصارى كوهبنانى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حيدريان

حيدريان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طاهرى چترودى

طاهرى چترودى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ابراهيم پور پشتكوهى

ابراهيم پور پشتكوهى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فولادى

فولادى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شريفى پور ماهانى

شريفى پور ماهانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زنگى آبادى

زنگى آبادى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بنى اسدى

بنى اسدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حشمدار راورى

حشمدار راورى

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شكوه سلجوقى

شكوه سلجوقى

دامپزشکي / دانشگاه زابل / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آزين فر

آزين فر

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربى درختنجانى

قربى درختنجانى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسدى خانوكى

اسدى خانوكى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بابائى كوهستانى

بابائى كوهستانى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آقاملائى

آقاملائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمودى ميمند

محمودى ميمند

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدى زاده منوجان

احمدى زاده منوجان

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سلاجقه

سلاجقه

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
افشارى پور

افشارى پور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على احمدى پور

على احمدى پور

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عرب سربيژن

عرب سربيژن

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دهقان كروكى

دهقان كروكى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فخارى

فخارى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على نقى زاده كوه بنانى

على نقى زاده كوه بنانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسم پور

قاسم پور

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مختارآبادى

مختارآبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شيبانى

شيبانى

دامپزشکي / دانشگاه زابل / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عرب پور

عرب پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
توحيدى

توحيدى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جديدى كوهبنانى

جديدى كوهبنانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ايران منش

ايران منش

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قدمگاهى نيشابورى

قدمگاهى نيشابورى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريمى نژادكيشكى

كريمى نژادكيشكى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غنچه پور

غنچه پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
روح الامينى اپوروارى

روح الامينى اپوروارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آقاجانى

آقاجانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زارع مهرجردى

زارع مهرجردى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعيدى نسب

سعيدى نسب

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امامى صدر

امامى صدر

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سام زاده كرمانى

سام زاده كرمانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيف اللهى ده ميرى

سيف اللهى ده ميرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احتشامى

احتشامى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مرادى شهربابك

مرادى شهربابك

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رشيدى طغرالجردى

رشيدى طغرالجردى

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى واحدى

محمدى واحدى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امينى زاده بزنجانى

امينى زاده بزنجانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گدرى

گدرى

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پورجعفرى

پورجعفرى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قاسمى پور دربيگى

قاسمى پور دربيگى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ولى زاده پوركانى

ولى زاده پوركانى

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معاذاللهى

معاذاللهى

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
غفارى فوزى

غفارى فوزى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
بهره مند

بهره مند

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بهرامى خوشكار

بهرامى خوشكار

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهرامپور

بهرامپور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فولادى

فولادى

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سلاجقه تذرجى

سلاجقه تذرجى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آقائى ده نوى

آقائى ده نوى

زمين شناسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كارگر ده كافى

كارگر ده كافى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدرضاخانى نژاد

محمدرضاخانى نژاد

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دولتى

دولتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورتوكلى چترودى

پورتوكلى چترودى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ترك زاده عراقيچ

ترك زاده عراقيچ

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نژادراورى

نژادراورى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ضياالدينى

ضياالدينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسن زعيم

حسن زعيم

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين زاده جورانى

حسين زاده جورانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زيورى

زيورى

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بهرام نژاد

بهرام نژاد

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
برجى

برجى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دانشى كهنى

دانشى كهنى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
انصارى نيا

انصارى نيا

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدعلى زاده استخروئيه

محمدعلى زاده استخروئيه

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قدمى

قدمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ملكى كوهپايه

ملكى كوهپايه

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهره برامجزى

بهره برامجزى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
على پور شهدادى

على پور شهدادى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهريارى خيرآبادى

شهريارى خيرآبادى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جمشيدى گوهرى

جمشيدى گوهرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
معين زاده ميرحسينى

معين زاده ميرحسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى تهرودى

محمدى تهرودى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ايران نژاد پاريزى

ايران نژاد پاريزى

مديريت مالي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاتم پور حاج

حاتم پور حاج

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پرنده افشار

پرنده افشار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كاميابى

كاميابى

روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رامشك

رامشك

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاربخش راورى

كاربخش راورى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زنگى آبادى

زنگى آبادى

مديريت امورگمرکي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسن پورنگارى

حسن پورنگارى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سنجرى بنستانى

سنجرى بنستانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شيخ مظفرى

شيخ مظفرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ضيائى

ضيائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
انجم روز

انجم روز

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سادات حسينى گروه

سادات حسينى گروه

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على پور

على پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
شادمان

شادمان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مصحفى

مصحفى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رستم آبادى

رستم آبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيدجعفرى اولياء

سيدجعفرى اولياء

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خساره

خساره

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مولائى

مولائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى چترودى

محمودى چترودى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معافى گور

معافى گور

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى كهنوج

حسينى كهنوج

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمد رفيعى

محمد رفيعى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحيم پور مرادى

رحيم پور مرادى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
يگانه

يگانه

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صابرى راينى

صابرى راينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى زاده

محمدى زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صادقى گوغرى

صادقى گوغرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
معصوم پورعسكرى

معصوم پورعسكرى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يزدان پناه

يزدان پناه

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نخعى

نخعى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رئيس پور

رئيس پور

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شاه حسينى خالق آبادى

شاه حسينى خالق آبادى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پور نادرى

پور نادرى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلامرضائى ده بالائى

غلامرضائى ده بالائى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قنبرعلى زاده كرمانى

قنبرعلى زاده كرمانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ميرحسينى

ميرحسينى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خليل زاده ماهانى

خليل زاده ماهانى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شادمان ماهانى

شادمان ماهانى

مديريت دولتي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسكندرزاده افشار

اسكندرزاده افشار

زيست فناوري / دانشگاه مراغه / شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
افضلى گروه

افضلى گروه

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سالارى شريف

سالارى شريف

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاه محمدى كرشك

شاه محمدى كرشك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نظرى زاده

نظرى زاده

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مومنى سيرچى

مومنى سيرچى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خواجوئى گوكى

خواجوئى گوكى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كامگار

كامگار

علوم اقتصادي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدعلى زاده

محمدعلى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاج ملك

حاج ملك

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهريارى پور

شهريارى پور

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قنبرى ننيز

قنبرى ننيز

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آرامون

آرامون

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدى موسوى

احمدى موسوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بهاء آبادى راورى

بهاء آبادى راورى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دامغانى

دامغانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عبدلى نسب

عبدلى نسب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيميان

ابراهيميان

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اكبرى جور

اكبرى جور

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رئيسى اب بادى

رئيسى اب بادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دادور

دادور

زمين شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
توحيدى

توحيدى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

زمين شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ناسوتى

ناسوتى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسينى پور

حسينى پور

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كسرائى

كسرائى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهيمى

مهيمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بنى اسدى

بنى اسدى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
برقى

برقى

مديريت بازرگاني / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پورميرشكارى

پورميرشكارى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
على پور

على پور

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقانپور

دهقانپور

بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
واعظى

واعظى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موسوى شهابى

موسوى شهابى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جعفرى محمدآبادى

جعفرى محمدآبادى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شكوهيان

شكوهيان

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شاه على

شاه على

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسن زاده تبريزى

حسن زاده تبريزى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
وديعتى

وديعتى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ادهمى راد

ادهمى راد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اشرف عسكرى

اشرف عسكرى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عسكرپور كيبر

عسكرپور كيبر

زيست شناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
افراز

افراز

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ميرزاحسينى ماهانى

ميرزاحسينى ماهانى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محسن بيگى طغرالجردى

محسن بيگى طغرالجردى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمودآقائى

محمودآقائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رنجبر كبوترخانى

رنجبر كبوترخانى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيد

سعيد

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
انجم شعاع

انجم شعاع

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدى طغرل جردى

احمدى طغرل جردى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسين زاده مادونى نژاد

حسين زاده مادونى نژاد

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسينى مزارعى

حسينى مزارعى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افضلى گروه

افضلى گروه

اقتصاداسلامي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهرابى گوهرى

مهرابى گوهرى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى موسوى

احمدى موسوى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسدى خانوكى

اسدى خانوكى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى فرد

موسوى فرد

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هانى پور

هانى پور

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شجاعى باغينى

شجاعى باغينى

زمين شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شمس الدينى لرى

شمس الدينى لرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايرانمنش

ايرانمنش

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدى كوهبنانى

احمدى كوهبنانى

مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رضازاده انارى

رضازاده انارى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرح بخش

فرح بخش

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابارقى

ابارقى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى امامزاده

محمدى امامزاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نفيسى

نفيسى

زمين شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يزدى زاده باغينى

يزدى زاده باغينى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خالقى گزيك

خالقى گزيك

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زمين شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نكوئى ده چنارى

نكوئى ده چنارى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسوى قومى

موسوى قومى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرتضى نيا

مرتضى نيا

حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزت خواه

عزت خواه

زيست فناوري / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اصغرزاده

اصغرزاده

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورمحى آبادى

پورمحى آبادى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زارع باغابرى

زارع باغابرى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نصيرى پور

نصيرى پور

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انجم شعاع

انجم شعاع

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كيان فر

كيان فر

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مسعودى فرد

مسعودى فرد

زمين شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عطاپوروزيرى

عطاپوروزيرى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لاله زارى پور

لاله زارى پور

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كاشى گرزاده

كاشى گرزاده

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دارابى زاده

دارابى زاده

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شهريارپناه

شهريارپناه

زيست شناسي جانوري / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سالمى

سالمى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
داور

داور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محلاتى راينى

محلاتى راينى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سنجرى گروه

سنجرى گروه

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كلانترى خاندانى

كلانترى خاندانى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ملاحسينى رومنى

ملاحسينى رومنى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خوبيارى باغابرى

خوبيارى باغابرى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عرب پور

عرب پور

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذوالعلى

ذوالعلى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كوهپايه زاده اصفهانى

كوهپايه زاده اصفهانى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدوى نيا

مهدوى نيا

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهدى پور رابرى

مهدى پور رابرى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وصفى ورزنده

وصفى ورزنده

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على آبادى تكابى

على آبادى تكابى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پايور

پايور

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حمزه

حمزه

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شعاعى

شعاعى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی