ملارد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ملارد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كرماجانى امير ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
قره داغى رحيمه انسانی حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
نظرى ساروجلو بابك ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
عبرت بين اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
يزدى مهيار تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
روزدار امين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 22
انصارى دانيال ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 34
كمالى خسروى محمد ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
امن اللهى رضا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 45
صفاخو محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 54
نوروزى وفادار الهام ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 24
حسن پورفرايم آرش تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 59
رحيمى فاطمه انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 10
مرادى محمدطاهر ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 25
راجى اسدآبادى محمدجواد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 35
پورىحى كلورى سىده فاطمه ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 43
زرگرى انسانی تاريخ / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
شعبانلو ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 29
رحمتى ریاضی هوانوردي / مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور / روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 1سال کانونی 20
بخشى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي ايران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 28
جعفرى بياتى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
سلىمانى كىوى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال کانونی 79
نوروزى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 45
چارخلى ئينانلو ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
كرمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
ياوندحسنى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي شهرستانهاي استان تهران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 22
نجفى ریاضی فيزيک / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
راستگو ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 19
يزدانى راد ریاضی مهندسي حمل ونقل ريلي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 25
بهنيا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 23
معصومى خانقاه ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
نورى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
نجفى گماسائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 29
شاه حسينى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
مهدوى زاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / پرديس خودگردان-محل تحصيل آران و بيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 54
خان احمدى دوگاهه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 47
جعفرى ریاضی مهندسي برق / دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / شبانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 24
شفيعى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 30
خاموشيان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
كوهستانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 18
نورعلى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 26
هدايتى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 21
محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
حقى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 46
مرتضائى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 41
آبلى تجربی تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 9سال کانونی 149
بهارى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
سليمانپور اسطلخ كوهى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 19
ايزدى ریاضی مهندسي عمران / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 21
مقدس بىات ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 4سال کانونی 51
صبورى چرمخوران ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 19
جعفرى ملالى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 65
محمدى نجوبرانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 18
غفارى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 26
عربخانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 32
شعبانى وله موزئى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 40
فيض آبادى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 40
زنگنه انسانی جغرافيا / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
ابداليان ايرانشاهى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
جانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 21
حاجى حسين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 25
رجبى انسانی تاريخ / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
محصل آزادى ریاضی فيزيک / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 21
يغمائى فريد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 42
خدايارى منفرد ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
طاهرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 15
چكش كار تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 18
بيات ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
يعقوبلو ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 36
باغبان نژاد انسانی جغرافيا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
صالحى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 2سال کانونی 36
آقائى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 47
حسىن زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 62
بهره مند انسانی جغرافيا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
كفش نوچى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 1سال کانونی 9
صبائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 24
چهارراهى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 16
وظيفه ریاضی مهندسي شيمي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 13
ابراهيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 20
تيمورزاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 34
عموئى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
فرزانه انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال کانونی 18
راجى اسداباد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
بيوك جهان خانلو ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 21
عابد صالح فعل تجربی علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 37
عبدالرزاقى تجربی روانشناسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 48
كاكاوند انسانی علوم سياسي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 8
سرخى خوزانى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 61
حسين زاده پشت مسارى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
قوسى تجربی زمين شناسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
لطيفى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
حيدرى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 25
جعفرآبادى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 13
مجاورى رودپشتى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) 1سال کانونی 17
رضائى تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 25
يزدانى شهر بابك تجربی زمين شناسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 38
محمدبيگى گماسائى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / اموزشکده محيطزيست کرج -سازمان حفاظت محيطزيست / شبانه آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 2سال کانونی 30
قاسمى علاء تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
نظرى تجربی حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 10
موسوى صانع تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 2سال کانونی 29
حيدرى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال کانونی 18
پركارى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشکده کشاورزي شيروان / روزانه دانشکده کشاورزي شيروان 2سال کانونی 36