گلستان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر گلستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جعفرى گوگه تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 26
محمدنژاد انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 21
بادبادى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
كريمى بورستان ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
اقبالى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 105
عسگرى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 16
غفورى انسانی مطالعات خانواده / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
رحيمى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
ابراهيمى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 7سال کانونی 127
نورى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 1سال کانونی 17
بياتى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال کانونی 40
ابراهيمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 23
فاطمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18