قرچك

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر قرچك

طهماسبى ثالث سعيد

طهماسبى ثالث سعيد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
درمنكى فراهانى امير

درمنكى فراهانى امير

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرج الهى هلق اميرحسين

فرج الهى هلق اميرحسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رهبرى

رهبرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دميرچى

دميرچى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پاداشى

پاداشى

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري / تربيت معلم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مقصودى

مقصودى

حسابداري / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فكور

فكور

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري / تربيت معلم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جهانى

جهانى

مددکاري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ستاره شناس

ستاره شناس

مهندسي شهرسازي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پروانى

پروانى

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بسطامى

بسطامى

علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تاجيك حسين آباد

تاجيك حسين آباد

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري / تربيت معلم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بدرانيلو

بدرانيلو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نورى قورچى

نورى قورچى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
صديقى خلفلو

صديقى خلفلو

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
توسلى امجد

توسلى امجد

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدى نژادمرسارى

مهدى نژادمرسارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كريمى علويجه

كريمى علويجه

حقوق / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ناسوتى

ناسوتى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زهره وندى

زهره وندى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري / تربيت معلم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نيكزاد

نيكزاد

حقوق / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ابوالفتح

ابوالفتح

مهندسي صنايع / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محموديان

محموديان

مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

علوم قران وحديث / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سرمالك

سرمالك

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خوشراه

خوشراه

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
منتخبى ارانى

منتخبى ارانى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پهلوان زاده

پهلوان زاده

حقوق / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
روستايى

روستايى

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غفارى نيا

غفارى نيا

زيست شناسي گياهي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آقائى

آقائى

علوم تربيتي / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رهبر

رهبر

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فعله گرى

فعله گرى

اديان وعرفان / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جلالى عاشق آبادى

جلالى عاشق آبادى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کومش -سمنان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی