رودهن

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رودهن

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رامشينى زهره ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 33
موسوى سيد مهدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 71
محمديان مريم سادات انسانی حسابداري / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
كردى ميكائيل ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
خليلى عرفان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 49
هاشمى خسرو شاهى فاطمه ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 28
قدرتى محمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 34
سيمرغ انسانی حسابداري / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 41
آقايارى مهرداد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي شهرستانهاي استان تهران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 26
شكورى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 26
قوجقى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
تيموريان ریاضی مهندسي علمي -کاربردي عمران / اموزشکده محيطزيست کرج -سازمان حفاظت محيطزيست / روزانه آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 2سال کانونی 37
شاد ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 22
حسين قمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 35
خالقى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 6سال کانونی 119
بابايى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي شهرستانهاي استان تهران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 16
اسلامى ریاضی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 22
ابراهيم نيا انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
عليپور انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 45
قلى پور ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
داوودى يوسف آباد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 19
محمدزاده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 12
كيانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 23
نظرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 4سال کانونی 32
عيوضى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 21
حيدرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
محمدى ریاضی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 14
البرز ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
شهابى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 18
قربانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 21
داورى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
خوشچين تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 26
صورى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 15
انوارى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 15
زاهدى فرد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 20
اسدنياشفيعى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 17
چهاردولى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
قلى نژاد ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
پورنوروز ریاضی مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 25
ملاابراهيمى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 20
شيرمحمدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 17
افروز تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 3سال کانونی 59
امين بيدختى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 22
خسرو آبادى ریاضی فيزيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 21
پورهواسى ریاضی مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل سنقر) 1سال کانونی 13
حسنى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 8
حنيفى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16