پاكدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر پاكدشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عربى مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 46
بنائى على ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 30
محمدى زاده زاغه يونس تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 43
عليزاده حسن ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 33
صمدى محمدرضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
خاورى مرتضى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
زمانى مائده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 28
صباغ شكارى كوثر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 45
خانى فيلستان زهرا انسانی مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
احدزاده فاطمه ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 38
مرادى ابوالفضل ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 24
جوادى محمد امين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 43
احمدى فرهاد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 47
طالبى احمدرضا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 6سال کانونی 98
معصومى على ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 58
شهرابادى محمد صادق ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 36
رجبى دانيال ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 51
اميرى عليرضا ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
توكلى زهره ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
حبيبى يبر بداغ مريم ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج) 2سال کانونی 32
نجفى عاطفه انسانی حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 22
زنگنه شهركى زهرا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 64
گودرزى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 22
پازوكى انسانی حسابداري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 24
زعفرى رحقى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 39
كريمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
محمودى فتح آباد ریاضی مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 3سال کانونی 28
پازوكى ریاضی مهندسي معماري / دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / شبانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 18
حالتى خرشتمى هنر عکاسي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
ربيعى اجارستاقى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 16
رضايى افشار ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 64
رحيمى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 33
حيدرى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 10
اهوان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 30
جعفرى ریاضی مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 26
اويسى نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
حسينى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 25
عبدلى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 38
شامحمدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 18
سيرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
شعبانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 47
انصارى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
نوفرستى انسانی مطالعات خانواده / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 46
ياسينى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 25
برزگرمحمدى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 8
حسين پور ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
اميدعلى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 24
امامى انسانی حسابداري / دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / شبانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 14
زوداشنا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 18
سيفان انسانی مطالعات خانواده / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 26
امينى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 17
شرفلوى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
تونى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 55
سنجرى پور ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال کانونی 54
نورعلى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
دهقانى محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال کانونی 37
رضازاده ستاره انسانی فلسفه / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
خداشناس تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 22
سيرى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 2سال کانونی 30
ترامشلو ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
بهرامى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 16
حسين وند ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 20
خاورى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
يارمحمدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
ميرزائى گودرزى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 5سال کانونی 68
بسحاق انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 21
كشاورزيان ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
كردزاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 47
معصومى انسانی فلسفه / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
شوروزى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
نصيرى تجربی تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 37
عباسى فرد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 8
يغماييان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه دامغان / شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
ميرزايى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
نوروزى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 22
نظرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 27
حسينى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال کانونی 24
ابراهيميان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 18
اسفنديار تجربی روانشناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 52
بهلورى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال کانونی 37
حاتمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 14
غين على تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
طاهرى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 22
حسنى ریاضی فيزيک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
فرج الهى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 31
مقيسه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 1سال کانونی 25
تقى پور تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال کانونی 28
گودرزى تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 2سال کانونی 22
نظرى تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 29
سيرى تجربی زيست شناسي دريا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 25
اسكندرپور تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 2سال کانونی 38
بهرام تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 7