تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر تهران

رحيم دوست نازنين

رحيم دوست نازنين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رشنوادى هيوا

رشنوادى هيوا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهمنى حميد

بهمنى حميد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيگى محمدامين

بيگى محمدامين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دانشور كيميا

دانشور كيميا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آزادى على

آزادى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تائبى مرواريد

تائبى مرواريد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جماليان متين

جماليان متين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نريمانى ريحانه

نريمانى ريحانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
توكلى فاطمه

توكلى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امينى عارفه

امينى عارفه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بلورى اميرحسين

بلورى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهرانديش الهه

مهرانديش الهه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرزائى مهلا

ميرزائى مهلا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رستمى زهرا

رستمى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسين نخعى سامان

حسين نخعى سامان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
چنگيزى منير

چنگيزى منير

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
لك ا مهرنوش

لك ا مهرنوش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ابنوس محمدحسين

ابنوس محمدحسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قرآنى عماد

قرآنى عماد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رئيسى دهكردى نگار

رئيسى دهكردى نگار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صفى خانى سجاد

صفى خانى سجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريمى پور مهدى

كريمى پور مهدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گيتى پرگل

گيتى پرگل

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدى نيما

احمدى نيما

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رئيسى نسترن

رئيسى نسترن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زرگر سيدمحمدسجاد

زرگر سيدمحمدسجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پروين محمدسجاد

پروين محمدسجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نجف دولابى عليرضا

نجف دولابى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
طاهرى پيمان

طاهرى پيمان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
ممتازمنش سارا

ممتازمنش سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيخى شايان

شيخى شايان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى كوثر

محمدى كوثر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جبلى محمدفريد

جبلى محمدفريد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرشى سيده مبينا

فرشى سيده مبينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
وزيرى محمد

وزيرى محمد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهنواز وحيد

شهنواز وحيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قدرتى وحيد

قدرتى وحيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسينى سيده فاطمه

حسينى سيده فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اخوت بهاره

اخوت بهاره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
سلمانى على

سلمانى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلمانى على

سلمانى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نصرالله امين

نصرالله امين

دندانپزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى سارا

كريمى سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كاظم پور محمد

كاظم پور محمد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روشن مهدى

روشن مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى احمد آبادى مريم سادات

موسوى احمد آبادى مريم سادات

پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسن زاده آرمان

حسن زاده آرمان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وكيلى سيد شهاب الدين

وكيلى سيد شهاب الدين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تمرتاش فاطمه

تمرتاش فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بازقندى برنادخت

بازقندى برنادخت

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرى نازنين

اميرى نازنين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طاهرى نسترن

طاهرى نسترن

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عروتى نيا محمد مهدى

عروتى نيا محمد مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على پور راضيه

على پور راضيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موسوى اجارستاقى سيده نگين

موسوى اجارستاقى سيده نگين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يگانه ربابه

يگانه ربابه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پيراسته زهرا

پيراسته زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
توحيدى سها

توحيدى سها

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گودرزى ريحانه

گودرزى ريحانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صابرى شكيب مهدى

صابرى شكيب مهدى

دندانپزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
يارمحمدى حسين

يارمحمدى حسين

پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خسروانى عقيل

خسروانى عقيل

پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جعفرى شايان

جعفرى شايان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سالك مقدم ثنا

سالك مقدم ثنا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نصيرى مهسا

نصيرى مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صديقيان آيدا

صديقيان آيدا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نوابيان سوسن

نوابيان سوسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نظام دوست فراز زهرا

نظام دوست فراز زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اخوان ماسوله رامتين

اخوان ماسوله رامتين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شايگان اميراحمد

شايگان اميراحمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسماعيلى دانيال

اسماعيلى دانيال

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صفوى شايان

صفوى شايان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مراديواجارگاه آوين

مراديواجارگاه آوين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
باقرى نيما

باقرى نيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علمدارى على

علمدارى على

دندانپزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضوى پويان

رضوى پويان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى نهلا سادات

هاشمى نهلا سادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آرمان فر مريم

آرمان فر مريم

دندانپزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سرخانپور احسان

سرخانپور احسان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چگينى پارميدا

چگينى پارميدا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چوگل غزل

چوگل غزل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عرب مهديه

عرب مهديه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نورى ساناز

نورى ساناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صالحى آيسان

صالحى آيسان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رمضانى محمد مهدى

رمضانى محمد مهدى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسين آبادى

حسين آبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پور ابراهيمى اميرحسين

پور ابراهيمى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روزبهانى نيكو

روزبهانى نيكو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميگولواسانى عرفان

ميگولواسانى عرفان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
گونه مطهره

گونه مطهره

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حق نژاد مهتاب

حق نژاد مهتاب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
داودى آيدا

داودى آيدا

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
باباطاهر على

باباطاهر على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رست معين

رست معين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضوى يگانه نسرين

رضوى يگانه نسرين

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خسرونجات شكيبا

خسرونجات شكيبا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سجادى سيدمحمدرضا

سجادى سيدمحمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حائرى هليا

حائرى هليا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مولا ويردى غزاله

مولا ويردى غزاله

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رحيم زاده نگين

رحيم زاده نگين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فتحى هانيه

فتحى هانيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحمانى سيدمحمد

رحمانى سيدمحمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لطفعلى ياسمن

لطفعلى ياسمن

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابليان ساغر

بابليان ساغر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شفايى محمد

شفايى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصطفوى سيدمحمدحسين

مصطفوى سيدمحمدحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عمران پور اميررضا

عمران پور اميررضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى على

مرادى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسن پور درگاه سارينا

حسن پور درگاه سارينا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
غلامى على

غلامى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
آلالى محمدرضا

آلالى محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محراب بيگى فرناز

محراب بيگى فرناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صبورى سلوط رضا

صبورى سلوط رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حضرتى سميه

حضرتى سميه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصلانى مقدم اوا

اصلانى مقدم اوا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظرى سينا

نظرى سينا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهريارى فاطمه

شهريارى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رادمرد مريم

رادمرد مريم

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امين الرعايا فاطمه

امين الرعايا فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان-

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قاضى مرادى پارسا

قاضى مرادى پارسا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيات هاشمى فاطمه

بيات هاشمى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ترابى نژاد سام

ترابى نژاد سام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسماعيلى كاكرودى كتايون

اسماعيلى كاكرودى كتايون

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليپور ساجده

عليپور ساجده

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آموزگار حسينى صبا

آموزگار حسينى صبا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نجاتى فاطمه

نجاتى فاطمه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خدايى كيميا

خدايى كيميا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كبيرى زهرا

كبيرى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حميديه اميررضا

حميديه اميررضا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى مهديه سادات

موسوى مهديه سادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابراهيمى فربد

ابراهيمى فربد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفدريان فاطمه

صفدريان فاطمه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اعتمادى صبا

اعتمادى صبا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان-

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
واعظى مريم

واعظى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دربندسرى مجتبى

دربندسرى مجتبى

دامپزشکي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رئيسى زهرا

رئيسى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مرزبان مهيار

مرزبان مهيار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
پوراحمد شادى

پوراحمد شادى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آرام خشايار

آرام خشايار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آقا رفيعى ناديا

آقا رفيعى ناديا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
كريم زاد مطلبى اذر سهند

كريم زاد مطلبى اذر سهند

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى نفيسه

موسوى نفيسه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پارسايى جهرمى فاطمه

پارسايى جهرمى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلامرضايى سپيده

غلامرضايى سپيده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدحسنى زهرا

محمدحسنى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خليلى مارتيا

خليلى مارتيا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ندرى حامد

ندرى حامد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على محمدى فاطمه

على محمدى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اخگرى احمد ابادى بيتا

اخگرى احمد ابادى بيتا

روانشناسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كريمى عسل سادات

كريمى عسل سادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان-

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قاسمى اميررضا

قاسمى اميررضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مومنى محدثه

مومنى محدثه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسى زاده كرد ميهن امير

موسى زاده كرد ميهن امير

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نبوى نژاد ارشان

نبوى نژاد ارشان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زمان مانا

زمان مانا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امينى زهرا

امينى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عزتى پوريا

عزتى پوريا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدزاده ياسين

محمدزاده ياسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مافى ثمين

مافى ثمين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طالبى محمدعلى

طالبى محمدعلى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عمادالدين نگار

عمادالدين نگار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عاقلان كيهان

عاقلان كيهان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين زاده پارسا

حسين زاده پارسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان-

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محرمى يامچلو پروانه

محرمى يامچلو پروانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بزرگ ساوجى پانته آ

بزرگ ساوجى پانته آ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان-

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مسكوكيان سينا

مسكوكيان سينا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
هدايت نياورزى شيما

هدايت نياورزى شيما

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صرفى مسعود

صرفى مسعود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين پور فاطمه

حسين پور فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيدى شميرانى سيد مصطفى

سيدى شميرانى سيد مصطفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عيدى آيدا

عيدى آيدا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آقايى فاطمه سادات

آقايى فاطمه سادات

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زمانى وركانه مهسا

زمانى وركانه مهسا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سالكى تزنگى حسين

سالكى تزنگى حسين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع ميرك آبادى ريحانه

زارع ميرك آبادى ريحانه

پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شورگشتى سحر

شورگشتى سحر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظرى زهرا

نظرى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تيمورى ياسين

تيمورى ياسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهادرى مائده

بهادرى مائده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
درولى زهرا

درولى زهرا

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بيات حانيه

بيات حانيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
قربانزاده على

قربانزاده على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرنده اميرمحمد

پرنده اميرمحمد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رشادى فاطمه

رشادى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان-

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بانگيان فاطمه

بانگيان فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سرفلاح مهسا

سرفلاح مهسا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
روتيوند غياثوند غزاله

روتيوند غياثوند غزاله

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاور سارا

شاور سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گليج عليرضا

گليج عليرضا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خسروانى نژاد ياسمين

خسروانى نژاد ياسمين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ملكى سهيل

ملكى سهيل

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميا مهسا

اميا مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نديمى سپهر

نديمى سپهر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صمدى منصوره

صمدى منصوره

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
علايى فائزه

علايى فائزه

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
علوى زهرا سادات

علوى زهرا سادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسماعيلى مهديه

اسماعيلى مهديه

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيرينى فاطمه

شيرينى فاطمه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طاهرى اميرحسين

طاهرى اميرحسين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى چاوشى سيده سايه

موسوى چاوشى سيده سايه

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
استاد كاظمى نيايش

استاد كاظمى نيايش

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خزايى عليرضا

خزايى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حبيبى پور فتيده محمد

حبيبى پور فتيده محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فتحى زاده پرهام

فتحى زاده پرهام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينى امير حسين

حسينى امير حسين

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهرى مهتاب

مهرى مهتاب

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى كيميا سادات

حسينى كيميا سادات

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلطان دهقان زينب

سلطان دهقان زينب

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مشكاتى فراهانى سينا

مشكاتى فراهانى سينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهادرى محمد

بهادرى محمد

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدزاده پرستو

محمدزاده پرستو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نظربيگى پريسا

نظربيگى پريسا

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دوستى زهرا

دوستى زهرا

پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حاج ابراهيمى

حاج ابراهيمى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيدى مقدم

سعيدى مقدم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيگناه

بيگناه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
معينى

معينى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نريمانى مردان

نريمانى مردان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حمزه اى

حمزه اى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نامنى

نامنى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
الهامى ايناللو

الهامى ايناللو

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على سلطانى

على سلطانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
همدمى خطبه سرا

همدمى خطبه سرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ارشادى

ارشادى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شهبازى اصيل

شهبازى اصيل

دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

دامپزشکي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

زيست فناوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محبوبى

محبوبى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايمانى دروگر

ايمانى دروگر

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شعبان پور جوشلى

شعبان پور جوشلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معينى

معينى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نجفى فرد

نجفى فرد

روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاضل

فاضل

دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمودى حاجى خواجه لو

محمودى حاجى خواجه لو

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مميوند

مميوند

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيدميرزايى

سيدميرزايى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بابايى راغب

بابايى راغب

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابيضى بخشايش

ابيضى بخشايش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عرب سرخى

عرب سرخى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
امام

امام

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حمدالهى

حمدالهى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غريبى

غريبى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على پور

على پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عرفانى

عرفانى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شاهوار

شاهوار

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صفاريان

صفاريان

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عليپور كيوى

عليپور كيوى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محبى

محبى

دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاضليان

فاضليان

زيست فناوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نورى

نورى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عباسى شكر

عباسى شكر

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
واشقانى فراهانى

واشقانى فراهانى

دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
لنگرى

لنگرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افسرى

افسرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شعبان

شعبان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بغدادى

بغدادى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نورى

نورى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بالسينى

بالسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مشايخى

مشايخى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ديلمقانى

ديلمقانى

دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ترابى نسب

ترابى نسب

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محب يگانه

محب يگانه

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جنابى قويم

جنابى قويم

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مقيسه

مقيسه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فتح الله زاده

فتح الله زاده

روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجتبايى

مجتبايى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خوانسار

خوانسار

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آب سواران

آب سواران

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خادم

خادم

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميررضا

اميررضا

مديريت صنعتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيرينى فر

شيرينى فر

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شكيبا

شكيبا

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحيمى لنجى

رحيمى لنجى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ذوالجلالى

ذوالجلالى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

روانشناسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيكوكار

نيكوكار

زيست فناوري / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيدين

سيدين

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جديدى

جديدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حصاركى

حصاركى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گلگونى

گلگونى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طوسى

طوسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحيمى شيويارى

رحيمى شيويارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دوگر لوئى

دوگر لوئى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

حسابداري / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محسن زادگان

محسن زادگان

حسابداري / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شكيبا منش

شكيبا منش

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
امامى

امامى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه

9سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
اصغرزاده

اصغرزاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسينى نژاد

حسينى نژاد

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

روانشناسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بطحانيان

بطحانيان

کاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صباغ صديق

صباغ صديق

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خرازى افرا

خرازى افرا

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گندمى

گندمى

روانشناسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نورى

نورى

دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيشه بر

شيشه بر

دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

روانشناسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خداورديان

خداورديان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
كاردان

كاردان

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شومالى

شومالى

روانشناسي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سربخش

سربخش

دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسلامى نيا

اسلامى نيا

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خدابنده لو

خدابنده لو

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابوفاضلى

ابوفاضلى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شفيع خانى

شفيع خانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آديش

آديش

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باشتنى

باشتنى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شمس زهرايى

شمس زهرايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آريان پور

آريان پور

مديريت صنعتي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ابراهيمى جمال

ابراهيمى جمال

دامپزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حيدريان دولت ابادى

حيدريان دولت ابادى

زيست فناوري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سويزى

سويزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كزلو

كزلو

روانشناسي / دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
دولت يار

دولت يار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تدين

تدين

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خدايى

خدايى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
برات طرقى

برات طرقى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباسى محمد آبادى

عباسى محمد آبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خوب بخت

خوب بخت

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آصفى

آصفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سرى مقدم

سرى مقدم

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظافتى

نظافتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

زيست فناوري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامى فتيده

غلامى فتيده

حسابداري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غياثى

غياثى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صلواتى

صلواتى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مرادنيا

مرادنيا

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سه دهى

سه دهى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اروانه

اروانه

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
معينى

معينى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عروجى

عروجى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كسائى

كسائى

روانشناسي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غنى زاده

غنى زاده

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كارگر شهرآبادى

كارگر شهرآبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضا

رضا

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آبادى

آبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عاملى

عاملى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبد اله پور

عبد اله پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فتح الهى

فتح الهى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زرين قبايى

زرين قبايى

زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

زيست فناوري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مظهرى

مظهرى

مديريت دولتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جمعه

جمعه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نيك خواه

نيك خواه

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اصغرى سعيدى

اصغرى سعيدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غيور وطن پرست

غيور وطن پرست

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قلعه بانى

قلعه بانى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ساده

ساده

روانشناسي / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيك وردى

بيك وردى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ايروانى

ايروانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پور نصير

پور نصير

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رمضان محمودى

رمضان محمودى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قويدل نژاد

قويدل نژاد

زيست فناوري / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيدرزاده

حيدرزاده

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
نيكوبيان

نيكوبيان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاظم لو

كاظم لو

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حاجى سيد جوادى

حاجى سيد جوادى

حسابداري / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زند

زند

زيست شناسي گياهي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تميمى

تميمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خرمى

خرمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مير حسينى ده آبادى

مير حسينى ده آبادى

روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى كاجى

محمدى كاجى

زيست فناوري / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كمالوند

كمالوند

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
متولى منش

متولى منش

روانشناسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ناطقى

ناطقى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قدوسى

قدوسى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
منافى خسروشاهى

منافى خسروشاهى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خداوردى

خداوردى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نانواى ساوجبلاغى

نانواى ساوجبلاغى

مديريت مالي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قانع

قانع

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فطانت قره لو

فطانت قره لو

مديريت بيمه / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
درويشوند

درويشوند

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
طهانى

طهانى

مديريت بازرگاني / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمد پناهى مقدم

محمد پناهى مقدم

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آقابيگلوئى

آقابيگلوئى

حسابداري / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مقدس

مقدس

حسابداري / دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسلاميان

اسلاميان

علوم اقتصادي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آفتاب سوار

آفتاب سوار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
افشار

افشار

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نورستانى چوبرى

نورستانى چوبرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صالحى نيا

صالحى نيا

علوم اقتصادي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

حسابداري / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سريش

سريش

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مبصر

مبصر

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سيرى

سيرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اشرافى

اشرافى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهرمن

بهرمن

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
داووديان

داووديان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

مديريت صنعتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

زيست فناوري / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علوى

علوى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عيوض خانى

عيوض خانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نظريان

نظريان

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيانى راد

كيانى راد

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صفرى شيرزى

صفرى شيرزى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حق بيان

حق بيان

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
علايى روزبهانى

علايى روزبهانى

علوم اقتصادي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليزاده صلحدار

عليزاده صلحدار

زيست فناوري / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرزانه

فرزانه

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آشفته

آشفته

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آقا على

آقا على

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رضا محمدى

رضا محمدى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نصرتى

نصرتى

حسابداري / دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورجواد

پورجواد

حسابداري / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خالصى تويسركانى

خالصى تويسركانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حميدزاده

حميدزاده

زيست شناسي دريا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دركى

دركى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سوختانلو

سوختانلو

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم اقتصادي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

حسابداري / دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پيامنى

پيامنى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
افتخارى

افتخارى

مديريت دولتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نيكخواه

نيكخواه

مديريت بازرگاني / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى قزلچه

حيدرى قزلچه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ناظمى

ناظمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حنيفه پور

حنيفه پور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رافتى

رافتى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهنام فرد

بهنام فرد

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شناسائى

شناسائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

حسابداري / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هاديان

هاديان

زيست فناوري / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى مزينانى

حسينى مزينانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ايزد بخش

ايزد بخش

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
چوبينى

چوبينى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اب سواران

اب سواران

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / مناطق محروم-بومي استان تهران

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ايوبيان

ايوبيان

حسابداري / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ذوالجلالى خمسوى

ذوالجلالى خمسوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پاشنا

پاشنا

روانشناسي / دانشگاه اراک / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورى تاج

نورى تاج

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

روانشناسي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موذن نوشهر

موذن نوشهر

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جليلى مقام

جليلى مقام

روانشناسي / دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شادكاميان

شادكاميان

مديريت بازرگاني / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قلم رو

قلم رو

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

زمين شناسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عاروان

عاروان

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لاله پرور

لاله پرور

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى بزچلويى

احمدى بزچلويى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
يادگارى

يادگارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سورى

سورى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقى زرنقى

صادقى زرنقى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آقاجانى هشجين

آقاجانى هشجين

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترك جوكار

ترك جوكار

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عطارزاده

عطارزاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حمزه لويى

حمزه لويى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شاه محمدى

شاه محمدى

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خاكزاد

خاكزاد

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بيگ زاده

بيگ زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بهزادى پور

بهزادى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شرافتى

شرافتى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عرب حسن آبادى

عرب حسن آبادى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهشتى

بهشتى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جعفروند

جعفروند

حسابداري / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كشتانى مهرزاد

كشتانى مهرزاد

روانشناسي / دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم اقتصادي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افتخارى

افتخارى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

حسابداري / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محموديان

محموديان

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روشنى

روشنى

مديريت صنعتي / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
على نقى

على نقى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
توانايى مروى

توانايى مروى

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شاهرخى فر

شاهرخى فر

حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
منتظرى

منتظرى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پام

پام

علوم اقتصادي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شريفى بدرلو

شريفى بدرلو

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حجتى

حجتى

زيست شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دفاعى

دفاعى

مديريت جهانگردي / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مديريت صنعتي / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آدوند

آدوند

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-ايوانکي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آصفى كركان

آصفى كركان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طاهرخانى

طاهرخانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شريفى كيا

شريفى كيا

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ياسينى

ياسينى

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيگلرى

بيگلرى

مديريت صنعتي / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
قمرى گلى

قمرى گلى

مديريت صنعتي / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شانجانى

شانجانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهرى سوخته كوهى

مهرى سوخته كوهى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نادرى زاده

نادرى زاده

زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فتحى دولابى

فتحى دولابى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گرانمايه يگانه

گرانمايه يگانه

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملااحمدى

ملااحمدى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
گل عليزاده

گل عليزاده

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عالى پناه

عالى پناه

زيست شناسي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طلوع زرين

طلوع زرين

مديريت مالي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمانى نژاد

رحمانى نژاد

حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
چرسنج

چرسنج

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
درجزينى

درجزينى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدبهيارى

محمدبهيارى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نصراله پور

نصراله پور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پور صفايى

پور صفايى

حسابداري / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ضيايى

ضيايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قندى

قندى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سورى

سورى

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عاشق

عاشق

مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نكوئى

نكوئى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مديريت صنعتي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عودى

عودى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عباس زاده حصار

عباس زاده حصار

علوم ومهندسي محيطزيست / اموزشکده محيطزيست کرج -سازمان حفاظت محيطزيست / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خانى

خانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خوش دخت

خوش دخت

ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عليزاده سوربرق

عليزاده سوربرق

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زرگان

زرگان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بحرى

بحرى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آقاخانى

آقاخانى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جهانگيرى

جهانگيرى

مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جنتى

جنتى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
الهام

الهام

زيست شناسي جانوري / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ضرابيان

ضرابيان

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دريكوندى

دريكوندى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دريابارى

دريابارى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كوهستانى

كوهستانى

علوم اقتصادي / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جان بخش

جان بخش

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زرگرزاده

زرگرزاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي جنگلداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پوركرمى

پوركرمى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى راد

محمدى راد

اقتصادکشاورزي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملكى سودمند

ملكى سودمند

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قاسمى كاسوايى

قاسمى كاسوايى

مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گل پور

گل پور

زمين شناسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
روحى

روحى

حسابداري / دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

زيست شناسي جانوري / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يگانه بيرون

يگانه بيرون

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابراهيمى طارى

ابراهيمى طارى

مديريت مالي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
هاديان

هاديان

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
الهى راد

الهى راد

مديريت مالي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
مردانه

مردانه

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدزاده سلطانمرادى

محمدزاده سلطانمرادى

مديريت جهانگردي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جمال آبادى

جمال آبادى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هادى لو

هادى لو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رستگارنهاد

رستگارنهاد

مديريت مالي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حيدرى رامشه

حيدرى رامشه

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ازگلى

ازگلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ساجد

ساجد

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسلامى نيا

اسلامى نيا

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيكى ملكى

نيكى ملكى

فقه وحقوق امامي / دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نفرى اقدم

نفرى اقدم

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
منتجبى

منتجبى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي شيلات / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
افصحى زاده

افصحى زاده

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اصغرى خنكدارى

اصغرى خنكدارى

زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آب روشن

آب روشن

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مباركى

مباركى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حافظى زاده

حافظى زاده

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه بيرجند / روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
غلام مازندرانى

غلام مازندرانى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احتشامى

احتشامى

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بصيرى

بصيرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تكميلى

تكميلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آسايش

آسايش

مهندسي علوم دامي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

زمين شناسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خانى

خانى

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چاپار تبريزى

چاپار تبريزى

مديريت صنعتي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ايزى

ايزى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نامورى

نامورى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه اراک / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجى پاشا

حاجى پاشا

مديريت بازرگاني / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مومن پور ماچيانى

مومن پور ماچيانى

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صال پور

صال پور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم / غيرانتفاعي

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
روغنى

روغنى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عادلى اصل

عادلى اصل

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سورى

سورى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى الست

حسينى الست

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كيائى

كيائى

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اروعى

اروعى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احتشامى

احتشامى

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اقا ميرى

اقا ميرى

مديريت مالي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پور اسكندر

پور اسكندر

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جيرودى

جيرودى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
تجلى پور

تجلى پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بدراق نژاد

بدراق نژاد

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيراوند

سيراوند

زيست فناوري / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
آقا ميرى

آقا ميرى

مديريت کسب وکارهاي کوچک / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرعباسى

ميرعباسى

زيست فناوري / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمال زاده

جمال زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رعدآبادى

رعدآبادى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فتح الهى

فتح الهى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

زيست شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
ايمانى كلاتى

ايمانى كلاتى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خيرالامور

خيرالامور

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يزدى زاده

يزدى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سكاكى

سكاكى

مهندسي صنايع مبلمان / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تاجميرى

تاجميرى

زيست شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نژادخليلى

نژادخليلى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جهان پرور

جهان پرور

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فيض آباد

فيض آباد

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گنجوى

گنجوى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خمسه

خمسه

مهندسي جنگلداري / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميرزازاده

ميرزازاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليخانى

عليخانى

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نورى علويجه

نورى علويجه

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيخ جبارى

شيخ جبارى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران / مجازي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حيدرزاده

حيدرزاده

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ريوندى

ريوندى

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اشجع اردلان

اشجع اردلان

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طهرانى

طهرانى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران / مجازي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رادمجرد

رادمجرد

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آب نيكى

آب نيكى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کومش -سمنان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادى شاغونگنش

مرادى شاغونگنش

زيست شناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عليزاده هيكوئى

عليزاده هيكوئى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خادمى خوبانى

خادمى خوبانى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهندسى خسروشاهى

مهندسى خسروشاهى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوذر

نوذر

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رجب زاده

رجب زاده

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نور محمدى

نور محمدى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بندرى

بندرى

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فلاح سرباز

فلاح سرباز

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع كاشانى

زارع كاشانى

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جوزبركند

جوزبركند

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي کار-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد دوست لشكامى

محمد دوست لشكامى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهسوار

شهسوار

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سليمى حسين ابادى

سليمى حسين ابادى

روانشناسي / دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رعناى حسينى

رعناى حسينى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طاهرى مشهد طرقى

طاهرى مشهد طرقى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميرعالى

ميرعالى

زيست شناسي / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ايلام / شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طالعى

طالعى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-ايوانکي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جداخانى

جداخانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلامى

سلامى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شوقى الوارسى

شوقى الوارسى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملاحسنى

ملاحسنى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه سمنان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فسنقرى

فسنقرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دلخوش

دلخوش

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک / غيرانتفاعي

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
دربندى

دربندى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کومش -سمنان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجفى فرد

نجفى فرد

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حكم آبادى

حكم آبادى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معنوى نيستانك

معنوى نيستانك

مديريت دولتي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نقاشيان

نقاشيان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عنايى

عنايى

زيست فناوري / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
دانائى كجانى

دانائى كجانى

مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آقا پور يحيوى

آقا پور يحيوى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي کار-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زوار قلعه جوى

زوار قلعه جوى

مهندسي صنايع مبلمان / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مشيرى

مشيرى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
براغ

براغ

مديريت صنعتي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
توكلى جيرسرائى

توكلى جيرسرائى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عرب زاده

عرب زاده

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبدالملكى

عبدالملكى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زيورى اسد

زيورى اسد

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كريم پور ثمرين

كريم پور ثمرين

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مولازاده

مولازاده

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کومش -سمنان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خوش تراش سندى

خوش تراش سندى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عظيمى گلوگاهى

عظيمى گلوگاهى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جواديان اصل

جواديان اصل

علوم اقتصادي / دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گلوى

گلوى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
غلامى بهار

غلامى بهار

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کومش -سمنان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نجفى مهر

نجفى مهر

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران / مجازي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي کار-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رنجبر اشمان كماچال

رنجبر اشمان كماچال

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عليزاده الانكش

عليزاده الانكش

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي کوثر-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اولادزاده

اولادزاده

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سميعى زفرقندى

سميعى زفرقندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي توحيد-گلوگاه مازندران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كشاورز زنوزپور

كشاورز زنوزپور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وطنى

وطنى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پرنلو

پرنلو

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي نيکان -تاکستان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مديريت جهانگردي / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيخ جونى

شيخ جونى

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شمس اسدى

شمس اسدى

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رجايى

رجايى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پلهم صالحى

پلهم صالحى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نوروزيان

نوروزيان

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران / مجازي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت مالي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى رستمى

حسينى رستمى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طاهر اسدى

طاهر اسدى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران / مجازي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كوچكى

كوچكى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمدى جهان

احمدى جهان

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شاه حسينى

شاه حسينى

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پوراميدى

پوراميدى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کومش -سمنان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سرائى

سرائى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صداقت گويان فرد

صداقت گويان فرد

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي نيکان -تاکستان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ايمانى سرنر

ايمانى سرنر

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شمخالى

شمخالى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي کاسپين -البرزقزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پاشازاده

پاشازاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي کاسپين -البرزقزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباس پور

عباس پور

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دادمهر

دادمهر

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صفايى

صفايى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي مارليک -نوشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شادمان كيوان لو

شادمان كيوان لو

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يارمحمدى

يارمحمدى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فضائلى

فضائلى

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي کار-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مولايى

مولايى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران / مجازي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي کاسپين -البرزقزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدزاد

محمدزاد

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران / مجازي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يوسفى كيا

يوسفى كيا

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كوهى

كوهى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران / مجازي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طعانى

طعانى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي کار-قزوين / غيرانتفاعي

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پاك دين

پاك دين

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خسروپور

خسروپور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
هندسى

هندسى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ملك زاده خسرقى

ملك زاده خسرقى

مديريت کسب وکارهاي کوچک / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظرى ملائى

نظرى ملائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ميرمحمدى

ميرمحمدى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محسن پور

محسن پور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دولت آبادى

دولت آبادى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميرکلابابل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زينال

زينال

علوم ومهندسي محيطزيست / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بازارچى شبستر

بازارچى شبستر

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

علوم ومهندسي محيطزيست / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سراينده فرد

سراينده فرد

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جلينى

جلينى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدحسين نژاد

محمدحسين نژاد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

مديريت دولتي / موسسه غيرانتفاعي کار-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باكودزفولى

باكودزفولى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي مارليک -نوشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی