كلاچاي و رحيم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كلاچاي و رحيم آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كيانا تدبير واجارگاه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال کانونی 111
مختار سياهكلرودى انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 22
كيومرث صادقى لياسى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 43
عرفان محمدى واجارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال کانونی 122
رسول محمدى فشكل پشته ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 6سال کانونی 119
نرگس على پور سياه گل انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
صابر قربانى كندسرى انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 32
محمد مهدى اميد خواه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 24
ندا على گلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 37
نيوشا اقائى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
محمد على يوسف نژاد لزر جانى انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 29
صاعد على خانى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 31
سعيده رحمت پور لياسى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 45
سعيد محمد پور هراتبر انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
زهرا شريفى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 58
هما امامقلى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
محمد شريفى ليمائى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 60
مهسا صمدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 22
زينب يزدان خواه دليجانى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 31
مسعود پورباقر انسانی علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
حسن راجى صياد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال کانونی 15
سيد محمد موسوى گزافرودى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 32
مريم يوسفى بالانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
زينب گلباز چناربن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 16
ستوده ابراهيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 50
حسين دادجو نركى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 22
صابر مراديان پوده انسانی علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 31
مليكا رحيميان نودهى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 42
محبوبه سلگى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 47
حسن نوروزى طيولا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
محدثه باباخان زاده سجيرانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 18
فاطمه بخشعلى پور چايجان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 34
مهسا مرادى بازنشين تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 43
امير مهدى هاشم زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 19
سارا طالبى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
على رستمى چافجيرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 23
آريا ميرزاابراهيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 36
صادق عيسى پور خاناپشتانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 7
نيلوفر اميريان چايجانى تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
حسن دل آشوب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 3سال کانونی 50
سميرا قربانى شمشادسرا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 18
شكوفه نصرتى گزافرودى تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 24
عماد شاهنظرى كرباسرائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 22
فائزه حاج آقا پور تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
حسام الدين نژادرمضان قاسم آبادى تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 46
پريسا حسينى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 29
معصومه حسن پور پس كلاسى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 57
منيره قاسمى بى بالان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 12
كوثر پور محمد على چايجان تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 24
على نصرالهى كلرود ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 37
مهديه ملكى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
سيده نيكو پور سيد تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
آوا عباس پور ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 21
آرش محمديان درسنكى ریاضی علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 16
شقايق شعبانى شفيع آبادى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
بهمن صفرزاده كندسرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 1سال کانونی 16
زينب آقائى بندبن بالنگا تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 8
صالح اميدى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 1سال کانونی 23
كبرا فاطمى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 3سال کانونی 36