لشت نشا

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر لشت نشا

رايحه بزرگى بالا جورشرى

رايحه بزرگى بالا جورشرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا رمضانعلى پورخسمخى

زهرا رمضانعلى پورخسمخى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مونا مرادى توچايى

مونا مرادى توچايى

علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد مهدى پور لاشه

محمد مهدى پور لاشه

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فاطمه حقشناس بسته ديم

فاطمه حقشناس بسته ديم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدرشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه سميع

فاطمه سميع

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زهرا آزوش

زهرا آزوش

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه توكلى

فاطمه توكلى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی