صومعه سرا

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر صومعه سرا


نسيم اكبرى خرف

نسيم اكبرى خرف

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
زهرا ذوقى كودهى

زهرا ذوقى كودهى

علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فاطمه نظرى الاله گورابى

فاطمه نظرى الاله گورابى

مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شبنم فيض زاده

شبنم فيض زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فاطمه يگانه ارشد

فاطمه يگانه ارشد

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
معصومه على زاده واقعه دشتى

معصومه على زاده واقعه دشتى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مريم عبرتى

مريم عبرتى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
فاطمه قاسميان درويشى

فاطمه قاسميان درويشى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی