صومعه سرا

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر صومعه سرا


رضا جانى پور

رضا جانى پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
حسين يكتا مقدم

حسين يكتا مقدم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
اميرحسين نظام دوست

اميرحسين نظام دوست

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
محمد صادق مركيه نژاد

محمد صادق مركيه نژاد

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رسول ساجدى رحيم صيقلانى

رسول ساجدى رحيم صيقلانى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
محمد پوريحيى زاده

محمد پوريحيى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهيار يوسف نژاد مياندهى

مهيار يوسف نژاد مياندهى

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
زهرا اسدى

زهرا اسدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
غفور برهانى برسرى

غفور برهانى برسرى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهدى احمدپور

مهدى احمدپور

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
ايمان عزيز صفت

ايمان عزيز صفت

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نيلوفر خليل نژاد

نيلوفر خليل نژاد

مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كبرى برادران نصيرى

كبرى برادران نصيرى

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
سيد مهدى عبداللهى آلهاشم

سيد مهدى عبداللهى آلهاشم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدى ماجدى

مهدى ماجدى

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مريم ستايش صومعه سرائى

مريم ستايش صومعه سرائى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اميرحسين كشوردوست

اميرحسين كشوردوست

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ميترا رحمانى ديانتى

ميترا رحمانى ديانتى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سجاد قربانى هنده خاله

سجاد قربانى هنده خاله

علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهسا كرباسى صومعه سرائى

مهسا كرباسى صومعه سرائى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
الهه آزرمى فلاحتى

الهه آزرمى فلاحتى

اماروكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد صادق امساك پور

محمد صادق امساك پور

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عارفه حق پرست صداقت

عارفه حق پرست صداقت

علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محدثه حسين زاده

محدثه حسين زاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عليرضا عذرجوى

عليرضا عذرجوى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضا پركارى

رضا پركارى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدرشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی