لنگرود

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر لنگرود

آرميتا صفا

آرميتا صفا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
زهرا كرامتى راد

زهرا كرامتى راد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمد صالحى ليمائى

محمد صالحى ليمائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مهدى ابراهيم نژاد شلمان

مهدى ابراهيم نژاد شلمان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه ميرمهدى پور نالكياشرى

سيده فاطمه ميرمهدى پور نالكياشرى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ترگل تراب مستعدى

ترگل تراب مستعدى

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمد جانعلى پور كهلبونى

محمد جانعلى پور كهلبونى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمد معصوم پور امير آباد

محمد معصوم پور امير آباد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدى فاتح پور اطاقورى

مهدى فاتح پور اطاقورى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
دل آرام شفيعى

دل آرام شفيعى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شايان پورجعفر

شايان پورجعفر

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

8سال کانونی / 139 آزمون

ریاضی
پرستو مهرپورگالشكلامى

پرستو مهرپورگالشكلامى

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زهرا محمدى اشيانى

زهرا محمدى اشيانى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
ستاره كاظمى فرد

ستاره كاظمى فرد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
كوثر آفروشه

كوثر آفروشه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
نسيم جعفرپوركوشالشاهى

نسيم جعفرپوركوشالشاهى

نقاشي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
محمدحسين ثناجويان لنگرودى

محمدحسين ثناجويان لنگرودى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
شقايق پورحسينى ليلا كوهى

شقايق پورحسينى ليلا كوهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هنگامه نيك بين درياسرى

هنگامه نيك بين درياسرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زينب مرآت

زينب مرآت

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
راضيه سادات حسينى پور

راضيه سادات حسينى پور

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ناعمه تقوائى

ناعمه تقوائى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدجواد پاكدل مقدم

محمدجواد پاكدل مقدم

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
مهتاب فلاحى درياكنارى

مهتاب فلاحى درياكنارى

علوم تربيتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جلال صفرى بازرگانى

جلال صفرى بازرگانى

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زهرا حسن زاده ثابت

زهرا حسن زاده ثابت

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمه جعفرى نژاد باركوسرائى

فاطمه جعفرى نژاد باركوسرائى

علوم تربيتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طاهره شفيع نژادجلالى

طاهره شفيع نژادجلالى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سعيده آريا منش

سعيده آريا منش

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سعيد احمدى پور

سعيد احمدى پور

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه شكرگزار

فاطمه شكرگزار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
فاطمه شريعت ناصرى

فاطمه شريعت ناصرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيدحسين حيدرى كوشالشاهى

سيدحسين حيدرى كوشالشاهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
آذين مرادمند

آذين مرادمند

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عاطفه فيضى

عاطفه فيضى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهديه حسين نژاد ديوشلى

مهديه حسين نژاد ديوشلى

علوم تربيتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سعيده سالمى بازرگانى

سعيده سالمى بازرگانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
عليرضا زاهدى

عليرضا زاهدى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
آنيتا يوسف پور

آنيتا يوسف پور

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مينا قاضى زاده خليفه محله

مينا قاضى زاده خليفه محله

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سيد على رضوى راد

سيد على رضوى راد

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ستاره خيرانديش تمى جانى

ستاره خيرانديش تمى جانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محدثه محتشمى

محدثه محتشمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سينا احمدى فقيه محله

سينا احمدى فقيه محله

مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مهدى عليجانى ارباستان

مهدى عليجانى ارباستان

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدصادق خيرى دوست لنگرودى

محمدصادق خيرى دوست لنگرودى

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
انسيه غمگين پور

انسيه غمگين پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شهلا رحمانى

شهلا رحمانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امير مسعود حسن زاده شلمانى

امير مسعود حسن زاده شلمانى

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
معصومه شعبان نيا

معصومه شعبان نيا

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اميرحسين صفاهانى لنگرودى

اميرحسين صفاهانى لنگرودى

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
على نوغانچى صالح

على نوغانچى صالح

مهندسي برق -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
زهرا قنبر پور اطاقورى

زهرا قنبر پور اطاقورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
منا شجاعى مهر

منا شجاعى مهر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آوا قنبرى ناصركياده

آوا قنبرى ناصركياده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
زهرا بهارى

زهرا بهارى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرحسين عبداللهى

اميرحسين عبداللهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه طاهائى

سيده فاطمه طاهائى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيده ساره نيك فلاح

سيده ساره نيك فلاح

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرناز اسماعيل نژاد

فرناز اسماعيل نژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرزاد عوضعلى پور سيگارودى

فرزاد عوضعلى پور سيگارودى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
هانيه بحرنورد لنگرودى

هانيه بحرنورد لنگرودى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سحر فرح بخش

سحر فرح بخش

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدجواد علوى سالكويه

محمدجواد علوى سالكويه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سارا شاهينى

سارا شاهينى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حميدرضا رحمن زاده راسته كنارى

حميدرضا رحمن زاده راسته كنارى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سيدحميدرضا مير يگانه لنگرودى

سيدحميدرضا مير يگانه لنگرودى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
معصومه نصرى

معصومه نصرى

علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاطمه محمددوست دلشاد

فاطمه محمددوست دلشاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هانى بحرنوردلنگرودى

هانى بحرنوردلنگرودى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهديه جانعلى پور كهلبوئى

مهديه جانعلى پور كهلبوئى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زيبا بلوك نژاد ناصرى

زيبا بلوك نژاد ناصرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رضا جهان بخش

رضا جهان بخش

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه حسينعلى پور باركوسرائى

فاطمه حسينعلى پور باركوسرائى

علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رضا خورسندنيا

رضا خورسندنيا

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
يدالله رضائى پرشكوهى

يدالله رضائى پرشكوهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-تربيت معلم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مريم قانع لولايه

مريم قانع لولايه

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هنگامه رمضانى

هنگامه رمضانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عارفه عطاكوئى

عارفه عطاكوئى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حميد شريفى

حميد شريفى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مريم يوسف زاده

مريم يوسف زاده

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اميرحسين منصفى

اميرحسين منصفى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعيده راسخى سالكويه

سعيده راسخى سالكويه

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مجتبى نوروزى پرشكوه

مجتبى نوروزى پرشكوه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صادق اميرپوراشيانى

صادق اميرپوراشيانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عرفان ملكى

عرفان ملكى

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على حيدرى شلمانى

على حيدرى شلمانى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
منا فرجى لات محله

منا فرجى لات محله

اماروكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محدثه برزگر

محدثه برزگر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فائزه آب چيان لنگرودى

فائزه آب چيان لنگرودى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سحر رفيعى نالكياشرى

سحر رفيعى نالكياشرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ارسو ملكى مقدم

ارسو ملكى مقدم

مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آروين نيك منظرمريدانى

آروين نيك منظرمريدانى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرشته نظربند ليلى

فرشته نظربند ليلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مهسا صفارپورتمى جانى

مهسا صفارپورتمى جانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مائده رحيمى مشكله

مائده رحيمى مشكله

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نيما محمدجعفرى لنگرودى

نيما محمدجعفرى لنگرودى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

8سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
عليرضا پورحسين پلت كله

عليرضا پورحسين پلت كله

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيده زهرا طاهائى

سيده زهرا طاهائى

علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهديه منصفى

مهديه منصفى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدرشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرا سحرى

زهرا سحرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شقايق قربان خواه ديوشلى

شقايق قربان خواه ديوشلى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زهرا قديمى

زهرا قديمى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ماكان عظيمى

ماكان عظيمى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيدحسين ميرقاسمى

سيدحسين ميرقاسمى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رويا كار بخش نياول

رويا كار بخش نياول

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فاطمه نوع بخت ايشكائى

فاطمه نوع بخت ايشكائى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سجاد محمدعلى نژاد

سجاد محمدعلى نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدى روحانى

مهدى روحانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد زلفعلى زاده كلامرودى

محمد زلفعلى زاده كلامرودى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اميد پوررضا

اميد پوررضا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زهرا سرورى نالكياشرى

زهرا سرورى نالكياشرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدرضا رفيعى پور

محمدرضا رفيعى پور

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آرمين آل بويه سمامى

آرمين آل بويه سمامى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كوثر كريمى

كوثر كريمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعيد حاجى زاده ليلا كوهى

سعيد حاجى زاده ليلا كوهى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سارا آقايى پوراميرآبادى

سارا آقايى پوراميرآبادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مباركه غلامرضايى

مباركه غلامرضايى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمد نوميدى پير پشته

محمد نوميدى پير پشته

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اميرمحمد منظورى شلمانى

اميرمحمد منظورى شلمانى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدجواد روحى كياسه

محمدجواد روحى كياسه

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدرضا جهانى

محمدرضا جهانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زينب قربان پژند باركوسرائى

زينب قربان پژند باركوسرائى

شيمي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتانه كريمى دوستكوهى

فتانه كريمى دوستكوهى

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نسرين آذرمى سه سارى

نسرين آذرمى سه سارى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدرشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حانيه رهبر درياسرى

حانيه رهبر درياسرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مليكا مشيرى لنگرودى

مليكا مشيرى لنگرودى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عاطفه روحى دهبنه

عاطفه روحى دهبنه

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آذر خانه زرين

آذر خانه زرين

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهدى رمضان پورتوچاهى

مهدى رمضان پورتوچاهى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تامارا لطفى پور

تامارا لطفى پور

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عليرضا حقايقى

عليرضا حقايقى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مليحه صالح پورباركوسرائى

مليحه صالح پورباركوسرائى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شقايق غلامى جدانوكرى

شقايق غلامى جدانوكرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
غزل كوه نشين ليلى

غزل كوه نشين ليلى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيده زينب حسينى خالجيرى

سيده زينب حسينى خالجيرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد ميرزائى چهارده

محمد ميرزائى چهارده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهرا طالبى فتيده

زهرا طالبى فتيده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مدحت ميشينى لنگرودى

مدحت ميشينى لنگرودى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سيده فاطمه موسوى

سيده فاطمه موسوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی