فومن

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر فومن

طاهره نعمتى

طاهره نعمتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سينا محسن زاده

سينا محسن زاده

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
يلدا نيكروش

يلدا نيكروش

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
روشنك پيش بين

روشنك پيش بين

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مرصاد جمالى

مرصاد جمالى

علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
امين فرجى كيش دره

امين فرجى كيش دره

مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فرشته محمودى

فرشته محمودى

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سيده زهرا موسوى

سيده زهرا موسوى

مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد ميرزايى خسمخى

محمد ميرزايى خسمخى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
فاطمه همتى

فاطمه همتى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سارا على نياى باوفا

سارا على نياى باوفا

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آذين نداف فهميده

آذين نداف فهميده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اميرحسين فلاحتكار

اميرحسين فلاحتكار

مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
پارسا عباسى

پارسا عباسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عليرضا سلطانى

عليرضا سلطانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
غزاله خليل زاده

غزاله خليل زاده

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اميد اكبرپور

اميد اكبرپور

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جواد صولتى

جواد صولتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صفا فلاحتكار فومنى

صفا فلاحتكار فومنى

علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پويان مولائى

پويان مولائى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
فاطمه كرم پور

فاطمه كرم پور

علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پريناز حقيقى

پريناز حقيقى

مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فاطمه بهارستانى

فاطمه بهارستانى

مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رضا راحت پيشه

رضا راحت پيشه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهدى رستمى

مهدى رستمى

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فاطمه حسين قرارى

فاطمه حسين قرارى

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
الهه عباسى

الهه عباسى

مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
هانيه حقيقت طلب

هانيه حقيقت طلب

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدباقر معصومى

محمدباقر معصومى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نگين كشاورز

نگين كشاورز

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهدى صفرى

مهدى صفرى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدرضا عسگرى

محمدرضا عسگرى

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرمحمد شكارچى

اميرمحمد شكارچى

تاريخ -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه بخشى پور

فاطمه بخشى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-تربيت معلم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ادريس مهماندوست

ادريس مهماندوست

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سهيل زاهدى شولمى

سهيل زاهدى شولمى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
محمدحسين خداداد

محمدحسين خداداد

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پويا اقبالى

پويا اقبالى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدرشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مطهره رضايى نيا

مطهره رضايى نيا

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سامان مولائى

سامان مولائى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سيروس يوسف پناه

سيروس يوسف پناه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدعلى هوشيار

محمدعلى هوشيار

فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پدرام عزيزى

پدرام عزيزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كادوس -رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شيما حسن پور

شيما حسن پور

علوم قران وحديث -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فاطمه عزيز پور

فاطمه عزيز پور

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
على محمد پنده فومنى

على محمد پنده فومنى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بهناز مزروعى

بهناز مزروعى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عليرضا حسينى

عليرضا حسينى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محدثه عبرتى

محدثه عبرتى

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
سيد اسمعيل سيد آموزنده

سيد اسمعيل سيد آموزنده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سينا سياوشى

سينا سياوشى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مريم يعقوب پور زيدهى

مريم يعقوب پور زيدهى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
محمدحسين شفيع پور ماسوله

محمدحسين شفيع پور ماسوله

علوم اقتصادي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فرشته اسكندرى

فرشته اسكندرى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سميرا مروت كار

سميرا مروت كار

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سمن سيار مقدم

سمن سيار مقدم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كادوس -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حديثه محمدى

حديثه محمدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سليمان ثروتى

سليمان ثروتى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مريم بهرام خواه

مريم بهرام خواه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سورى فلكى ايلخچى

سورى فلكى ايلخچى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حنانه نوروزى

حنانه نوروزى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محدثه زيران پور

محدثه زيران پور

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی