اسكو

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر اسكو

مصطفى تربتى

مصطفى تربتى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على پورقدرى سفىده خوان

على پورقدرى سفىده خوان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ىاسمىن اعزازى

ىاسمىن اعزازى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
على رضا حسنى على آباد

على رضا حسنى على آباد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه بهرامى ايلخچى

فاطمه بهرامى ايلخچى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
الياس برهمند

الياس برهمند

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آيدا نام آور

آيدا نام آور

هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
سبحان طباطبائى محمدى

سبحان طباطبائى محمدى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صدف خاكى اىلخچى

صدف خاكى اىلخچى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صبا گلزارى

صبا گلزارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مريم آقاسيدى

مريم آقاسيدى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نفيسه عليزاده خسرقى

نفيسه عليزاده خسرقى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
ثمين رحمتى

ثمين رحمتى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه رحيمى آشستانى

فاطمه رحيمى آشستانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيده مهديه قرشى بيرامى

سيده مهديه قرشى بيرامى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رخساره اقرارى باويل

رخساره اقرارى باويل

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهسا اشرف چوان

مهسا اشرف چوان

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آراز بزاز ديلمقانى

آراز بزاز ديلمقانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين صنوبرشيشوان

حسين صنوبرشيشوان

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمد رضا ذبيحى

محمد رضا ذبيحى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رقيه دهقانى

رقيه دهقانى

مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دريا چاپارى ايلخچى

دريا چاپارى ايلخچى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مرضيه فتاحى

مرضيه فتاحى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمد كشتمند ايلخچى

محمد كشتمند ايلخچى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
الدوز شارقى اسكوىى

الدوز شارقى اسكوىى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سالار آذرى

سالار آذرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
لىلا دىلمقانى زاده

لىلا دىلمقانى زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
هانيه قدرتى

هانيه قدرتى

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نويده اطهرى ميلانى

نويده اطهرى ميلانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهاره شاكرى

بهاره شاكرى

مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
يسنا ذاكرى

يسنا ذاكرى

مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سميرا گلزارى

سميرا گلزارى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رقيه مهربانى خسرقى

رقيه مهربانى خسرقى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميررضا مهماندار اسكويى

اميررضا مهماندار اسكويى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آرين امين زاده

آرين امين زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهرناز شرقى نژادايلخچى

مهرناز شرقى نژادايلخچى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدى قاسمى

مهدى قاسمى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نرگس رحمانى

نرگس رحمانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهرا چنارى لاهيجان

زهرا چنارى لاهيجان

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرتضى مخلصى ايلخچى

مرتضى مخلصى ايلخچى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
آفاق علافى اسكوىى

آفاق علافى اسكوىى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهتاب رستمى

مهتاب رستمى

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
على نقدعليپورچرندابى

على نقدعليپورچرندابى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بيتا عطائيان

بيتا عطائيان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سولماز كرىمى پور

سولماز كرىمى پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مريم محمد نژاد مجيد

مريم محمد نژاد مجيد

تاريخ -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احسان سعيدى نيا

احسان سعيدى نيا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد عظيمى

محمد عظيمى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محدثه دهقانى اسكوىى

محدثه دهقانى اسكوىى

مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سجاد وليزاده

سجاد وليزاده

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سارا شفقى اىلخچى

سارا شفقى اىلخچى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
داود صفرى آذر

داود صفرى آذر

علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حنانه امجدى

حنانه امجدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم پرواز ايلخچى

مريم پرواز ايلخچى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جبرئيل احبابى سراى

جبرئيل احبابى سراى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على گلباز گازرانى

على گلباز گازرانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حامد محمدنژاد كمالى

حامد محمدنژاد كمالى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه بيننده عنصرودى

فاطمه بيننده عنصرودى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
علىرضا صفرى اىلخچى

علىرضا صفرى اىلخچى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد رضا محب

محمد رضا محب

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على اثنا عشرى

على اثنا عشرى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
احسان محسن زاده

احسان محسن زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كسرى شريفى

كسرى شريفى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نويد جبارى دستجردى

نويد جبارى دستجردى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرهام وظيفه دان آبادى

پرهام وظيفه دان آبادى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سونا خدادادى

سونا خدادادى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سحر عباسى پور

سحر عباسى پور

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهناز نورانى

بهناز نورانى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سميه على جانى

سميه على جانى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه خاصوانى

فاطمه خاصوانى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بابك زرشگى

بابك زرشگى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه گلابى اسكوىى

فاطمه گلابى اسكوىى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فاطمه چوپانى اىلخچى

فاطمه چوپانى اىلخچى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سپيده ذوالجناهى

سپيده ذوالجناهى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ساناز خالقى اسكوئى

ساناز خالقى اسكوئى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا عابدينى

زهرا عابدينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ثمين عبدل زاده

ثمين عبدل زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دنىا فتحى

دنىا فتحى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مريم حق مدد ميلانى

مريم حق مدد ميلانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارا عربى اسكوىى

سارا عربى اسكوىى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی