اسكو

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر اسكو

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مصطفى تربتى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
على پورقدرى سفىده خوان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 53
ىاسمىن اعزازى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 47
على رضا حسنى على آباد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
الياس برهمند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
آيدا نام آور هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 10
سبحان طباطبائى محمدى تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 33
صدف خاكى اىلخچى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 28
صبا گلزارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
مريم آقاسيدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
نفيسه عليزاده خسرقى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
ثمين رحمتى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 36
فاطمه رحيمى آشستانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 32
سيده مهديه قرشى بيرامى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 39
رخساره اقرارى باويل ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 22
مهسا اشرف چوان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 21
آراز بزاز ديلمقانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
حسين صنوبرشيشوان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 33
محمد رضا ذبيحى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 34
رقيه دهقانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
دريا چاپارى ايلخچى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 6
مرضيه فتاحى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
محمد كشتمند ايلخچى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 30
الدوز شارقى اسكوىى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 6
سالار آذرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 21
لىلا دىلمقانى زاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 50
هانيه قدرتى ریاضی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
نويده اطهرى ميلانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
بهاره شاكرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
يسنا ذاكرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 5
سميرا گلزارى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
رقيه مهربانى خسرقى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
اميررضا مهماندار اسكويى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
آرين امين زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 12
مهرناز شرقى نژادايلخچى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 18
مهدى قاسمى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
نرگس رحمانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 10
زهرا چنارى لاهيجان تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
مرتضى مخلصى ايلخچى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 6
آفاق علافى اسكوىى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 11
مهتاب رستمى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
على نقدعليپورچرندابى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 10
بيتا عطائيان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
سولماز كرىمى پور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 28
مريم محمد نژاد مجيد انسانی تاريخ -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
احسان سعيدى نيا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
محدثه دهقانى اسكوىى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 13
سجاد وليزاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 8
سارا شفقى اىلخچى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 60
داود صفرى آذر انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
حنانه امجدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
مريم پرواز ايلخچى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
جبرئيل احبابى سراى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
على گلباز گازرانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
حامد محمدنژاد كمالى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 10
سونا خدادادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
سحر عباسى پور تجربی زمين شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
بهناز نورانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
سميه على جانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
فاطمه خاصوانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
بابك زرشگى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20