شبستر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شبستر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شايان شيراحمدى قلعه باغ ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
افشين خشكبارچى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال کانونی 86
ميلاد شيخيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 26
مهران انتظارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 61
زهرا خليلى پورشندى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
سپيده غفورى وايقان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
ليلا عموئى ديزجى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 28
على غيبى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
نيما سعادتى ديزجى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 105
ميلاد امامى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 65
عاطفه سرتيپى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 18
عليرضا سليمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 18
هادى نظمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
الهه لطفى وايقان ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
رقيه افتخارى خاتونى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 6
حميده يوسفى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 20
داود اشرفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
پريسا راهبى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 9
محمد سعا دتى ديزجى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 26
وحيد پورمحمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
احسان ياس تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 17
فائزه احمدى اكبرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 32
محمد شمس تجربی كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 13
رضا عيسى بيگ لو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 17
يوسف ملكى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 28
ميلاد سفالى شندى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 22
محمدرضا بهجتى ساربانقلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 30
حافظ حاجى زاده اقدم چهرگان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
مهيار مهردوخت انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
اميرحسين حاتمى نعمتى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 27
فرزام محمدى آذر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 57
مجتبى روحى چله خانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 11
على شبانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 11
محسن فاتحى آذر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 18
مريم رنجبر زينالى قراملكى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 17
فاطمه على زاده زبان زبان فرانسه -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
زهرا وفاجوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 3سال کانونی 30
مجيد افخمى نعمتى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 10
فهيمه قلعچه يزدانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 22
ميثم دهقان ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 15
مريم خسروى فر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
پريا فضلى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 2سال کانونی 28
امين شفائى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 61
مريم چايچى شبسترى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 15
ميلاد دستورى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
مريم دولتخواه تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 21
صديقه منصورى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
مريم شمسى سيس تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
عاطفه نمكى خامنه تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 14
ناهيد نادرى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 16
مهديه ديزجى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
اميرعباس دهقان زاده خامنه تجربی مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 36