ملكان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ملكان

صبا مدبر

صبا مدبر

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
ساسان باقرى

ساسان باقرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمد نكو

محمد نكو

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
رضا غلامى

رضا غلامى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
فريد شمعى

فريد شمعى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شبنم ميرزايى

شبنم ميرزايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهدى بيرامى

مهدى بيرامى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هاجر عبدليان

هاجر عبدليان

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حانيه احمدى

حانيه احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فاطمه اجاق پورملكى

فاطمه اجاق پورملكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمد تقوى

محمد تقوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
مهدى كريمى

مهدى كريمى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
كوثر امام دوست

كوثر امام دوست

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سميرا نصرتى منصورآباد

سميرا نصرتى منصورآباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على ذوالقدر

على ذوالقدر

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كوثر مو سائى قره چال

كوثر مو سائى قره چال

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رامين صباغى

رامين صباغى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهره نوروزاده

زهره نوروزاده

مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سعيد برزگراسلامى

سعيد برزگراسلامى

اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شيلا ابراهيم پور

شيلا ابراهيم پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فريما حاتمى ملكى

فريما حاتمى ملكى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ژاله جنگجو

ژاله جنگجو

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پريسا رشدى

پريسا رشدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسام سلمان زاده

حسام سلمان زاده

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

7سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
احسان ساعد

احسان ساعد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سنا لوچ ملكى

سنا لوچ ملكى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نسيم اكبرى

نسيم اكبرى

مهندسي مواد-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسين جليلى قلعه

حسين جليلى قلعه

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهرداد خليق

مهرداد خليق

اماروكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مريم رضايى فر

مريم رضايى فر

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سامان ايمانى

سامان ايمانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اردكان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آرمين اسدى

آرمين اسدى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على حسين قلى زاده

على حسين قلى زاده

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نويد جبارى ملكى

نويد جبارى ملكى

اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شيوا مظلومى

شيوا مظلومى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی