اهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر اهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمود صيادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 29
امين فضلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 121
محمد رحيم‌زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 20
سيدعلى بنى هاشم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-استان هاي محروم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 64
ميلاد تقى زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 9
رضا افراشته ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 54
امين اسماعيلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 52
على صبورى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 9سال کانونی 139
محمد معبوديان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8سال کانونی 110
فاطمه رشيدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال کانونی 48
سجاد دهقانى تازه كند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 13
مينا خادمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 70
پريسا مهران اصل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-استان هاي محروم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 74
الهه نصيرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 41
احسان باقرپور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
سعيد اكرمى سراجر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 12
زهرا حيدرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
معصومه اعلم الهدى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 48
مجتبى خيراله پور كردلر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
الميرا اميرخانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 44
ميرمهدى باغبانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
جواد حسين پور ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 2سال کانونی 37
ثريا شامى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
على حسين پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 28
ساناز عباس زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 8سال کانونی 97
فاطمه نجفى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
مرضيه معمارزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 43
محمد فرضعلى زاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 13
بهرام ميرزائى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
صبا پويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 49
ميلاد رشيدى آقبلاق ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
على باباجانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
پريسا فخرائى اقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
محيا ثاقبيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 21
عارف نكوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 15
الهام پورفرج تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 19
على كقالقى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
ميلاد انتظارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 44
حامد جانى‌حوريدرق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 8
محدثه باقرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 20
سيدحسين حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
محمد عبدالهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
آرش محمديان اصل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 19
صبا همت پور زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
سميرا زارعى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
محمد لطفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 10
زهرا جبلى پيما تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 42
محمد جعفرى بصيرآباد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 11
فاطمه زارع ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 7
سعيده محمودى انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
على قنبرپور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
پريسا معتمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-استان هاي محروم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 81
مهسا الفى تراكمه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-استان هاي محروم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 30
توحيد برزگرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-استان هاي محروم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
ايرج حسين‌زاده اندابقديم ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
محمد خضوعى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
الهه جمال پور همراهلو تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 31
ابراهيم اسداللهى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 5
پريسا هادى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 14
پويا فرهادى قريبه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 3سال کانونی 34
كوثر جبلى پيما ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 27
صديقه صفرى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 8
سجاد همتى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
سميه خدايى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
سجاد جعفرى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 23
رضا حسن‌پور كاشانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
روزبه عباسى آذغان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 15
حامد كرمى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 14
بهنام ايمانى‌همراهلو ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 12
رضا رسولى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
مهسا خانبازى حاج عيوضلو تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 1سال کانونی 13
سميه خليلى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 23
رقيه محمدى هلان انسانی باستان شناسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 10
پرستو صفرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 34
رباب عبدى تجربی زمين شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
كلثوم رستم پور ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 15
على شهبازيان خونيق تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 26
صديقه غفارى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 2سال کانونی 22
زهرا قبله اى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 12
سميه كريم زاد تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
كوثر دوستى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
اسماء عبدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
شيوا قاسم بگلو تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 24
زهرا نورمحمدى آذر تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
بهروز لطفى شاملو تجربی زمين شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
محسن محسنى نژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 53
سيمين ديزجى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 10
رامز اسماعيلى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 2سال کانونی 29
ليلا محمدپور تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
فرزانه محمد عليزاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 2سال کانونی 23
صبا زارعى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 2سال کانونی 38
زهرا حضرتى تجربی زمين شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
مينا بهمرام تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 45
شادى سليمانى نيا تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 19