اهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر اهر

محمود صيادى

محمود صيادى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
امين فضلى

امين فضلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

7سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
محمد رحيم‌زاده

محمد رحيم‌زاده

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيدعلى بنى هاشم

سيدعلى بنى هاشم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-استان هاي محروم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ميلاد تقى زاده

ميلاد تقى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رضا افراشته

رضا افراشته

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
امين اسماعيلى

امين اسماعيلى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
على صبورى

على صبورى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

9سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
محمد معبوديان

محمد معبوديان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

8سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
فاطمه رشيدى

فاطمه رشيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سجاد دهقانى تازه كند

سجاد دهقانى تازه كند

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مينا خادمى

مينا خادمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
پريسا مهران اصل

پريسا مهران اصل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-استان هاي محروم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
الهه نصيرى

الهه نصيرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احسان باقرپور

احسان باقرپور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سعيد اكرمى سراجر

سعيد اكرمى سراجر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهرا حيدرى

زهرا حيدرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
معصومه اعلم الهدى

معصومه اعلم الهدى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مجتبى خيراله پور كردلر

مجتبى خيراله پور كردلر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الميرا اميرخانى

الميرا اميرخانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرزاد محمدى

فرزاد محمدى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ميرمهدى باغبانى

ميرمهدى باغبانى

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جواد حسين پور

جواد حسين پور

مهندسي برق -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ثريا شامى زاده

ثريا شامى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على حسين پور

على حسين پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ساناز عباس زاده

ساناز عباس زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
فاطمه نجفى

فاطمه نجفى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرضيه معمارزاده

مرضيه معمارزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمد فرضعلى زاده

محمد فرضعلى زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهرام ميرزائى

بهرام ميرزائى

مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صبا پويا

صبا پويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ميلاد رشيدى آقبلاق

ميلاد رشيدى آقبلاق

مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضا محمدپور

رضا محمدپور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على باباجانى

على باباجانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پريسا فخرائى اقدم

پريسا فخرائى اقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محيا ثاقبيان

محيا ثاقبيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عارف نكوفر

عارف نكوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهام پورفرج

الهام پورفرج

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على كقالقى

على كقالقى

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميلاد انتظارى

ميلاد انتظارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حامد جانى‌حوريدرق

حامد جانى‌حوريدرق

مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محدثه باقرى

محدثه باقرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيدحسين حسينى

سيدحسين حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حامد ميرزاپور

حامد ميرزاپور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد عبدالهى

محمد عبدالهى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آرش محمديان اصل

آرش محمديان اصل

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صبا همت پور

صبا همت پور

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
على قنبرى

على قنبرى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سميرا زارعى

سميرا زارعى

علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد لطفى

محمد لطفى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زهرا مرادى

زهرا مرادى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهرا جبلى پيما

زهرا جبلى پيما

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمد جعفرى بصيرآباد

محمد جعفرى بصيرآباد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه زارع

فاطمه زارع

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سعيده محمودى

سعيده محمودى

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
على قنبرپور

على قنبرپور

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پريسا معتمدى

پريسا معتمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-استان هاي محروم

7سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مهسا الفى تراكمه

مهسا الفى تراكمه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-استان هاي محروم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
توحيد برزگرى

توحيد برزگرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-استان هاي محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايرج حسين‌زاده اندابقديم

ايرج حسين‌زاده اندابقديم

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد خضوعى

محمد خضوعى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الهه جمال پور همراهلو

الهه جمال پور همراهلو

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ابراهيم اسداللهى

ابراهيم اسداللهى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سيما فخرائى اقدم

سيما فخرائى اقدم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پريسا هادى

پريسا هادى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پويا فرهادى قريبه

پويا فرهادى قريبه

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كوثر جبلى پيما

كوثر جبلى پيما

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صديقه صفرى

صديقه صفرى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سجاد همتى

سجاد همتى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سميه خدايى

سميه خدايى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سجاد جعفرى

سجاد جعفرى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضا حسن‌پور كاشانى

رضا حسن‌پور كاشانى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
روزبه عباسى آذغان

روزبه عباسى آذغان

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حامد كرمى

حامد كرمى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهنام ايمانى‌همراهلو

بهنام ايمانى‌همراهلو

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضا رسولى

رضا رسولى

اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهسا خانبازى حاج عيوضلو

مهسا خانبازى حاج عيوضلو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سميه خليلى

سميه خليلى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رقيه محمدى هلان

رقيه محمدى هلان

باستان شناسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پرستو صفرى

پرستو صفرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رباب عبدى

رباب عبدى

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حديث پرند

حديث پرند

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كلثوم رستم پور

كلثوم رستم پور

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على شهبازيان خونيق

على شهبازيان خونيق

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صديقه غفارى

صديقه غفارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهرا قبله اى

زهرا قبله اى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
الناز حسينى موسوى

الناز حسينى موسوى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سميه كريم زاد

سميه كريم زاد

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كوثر دوستى

كوثر دوستى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسماء عبدى

اسماء عبدى

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيوا قاسم بگلو

شيوا قاسم بگلو

شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زهرا نورمحمدى آذر

زهرا نورمحمدى آذر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهروز لطفى شاملو

بهروز لطفى شاملو

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محسن محسنى نژاد

محسن محسنى نژاد

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيمين ديزجى

سيمين ديزجى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رامز اسماعيلى

رامز اسماعيلى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ليلا محمدپور

ليلا محمدپور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرزانه محمد عليزاده

فرزانه محمد عليزاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صبا زارعى

صبا زارعى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
انسيه مهرعليزاده

انسيه مهرعليزاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زهرا حضرتى

زهرا حضرتى

زمين شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مينا بهمرام

مينا بهمرام

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شادى سليمانى نيا

شادى سليمانى نيا

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبر داداشى

اكبر داداشى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مجتبى وحيدى‌اصل

مجتبى وحيدى‌اصل

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميررضا پورمحرم

اميررضا پورمحرم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سارا پورحسن

سارا پورحسن

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيرين تهرانچى

شيرين تهرانچى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طوبا نوروززاده

طوبا نوروززاده

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی