بناب

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بناب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شراره يونسيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 74
فاطمه داداشى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 55
ساناز مشهدى عليزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 71
اسماء ماهر اقدم انسانی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
مهسا وجدانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 48
اميرحسين رمضانى بناب ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
اميد اسماعيلى شجاع بناب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
عذرا سپهرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 56
عاطفه شهبازى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 6سال کانونی 119
حانيه داداشى حقيقت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 5سال کانونی 85
زهرا نصيرپور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
مژگان شهباز خليلى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
صدرا امير يزدانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 94
صغرى معمارماهر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 37
على جلال زاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 46
پريسا فتحى آذر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 110
افشين مهدى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 45
الهه پاكروان اصل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 34
عليرضا افرنگ ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 26
اسماعيل طباخى بناب تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 47
الهام قوسى آلقو تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 48
ميلاد عزيزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
فرزاد حلاجى آزاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
زيبا سپهرى آزاد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
على ملكى انسانی كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 34
زهرا صادقين انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
پريسا هدايتى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
فاطمه پورغفاراقدم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 69
احسان رزاقى اصل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 73
نسترن بهشاد زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 48
محمد يزدان خواه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 37
ميترا نوبخت انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
صابر عبداله زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 35
فرهاد انتظارى بناب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
زهرا آبروشن انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
مهران رضوان فر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 40
رضا حدادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
سميه احمد زاده چوبقلو تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 38
على عزيزپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
حميده اشرفى بناب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
سحر سالارى لك انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
سولماز بخشى آلقو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 43
معصومه پورعيوض زاوشت انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
هادى محبوبى فر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
مير محمد آتش زر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 8سال کانونی 120
شقايق تقى نژند انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
فرشته سعادت انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 36
فرزاد ماهرى فر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 64
على تائب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 43
مهدى بيرامى قره چپوق ریاضی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
مصطفى ميزى زنجناب ریاضی فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 40
معصومه اسدزاده نرج آباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 24
ميلاد آهنگرزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 15
زهرا حسين نژاد ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 43
پريسا على زاداقدم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
مينا دهقان ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 74
زهرا يوسفى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 16
مهسا داداشى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 23
محمدرضا على دوست ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 16
مهسا زرين طلاى آهنگرى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 73
مهسا عينى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 49
مهسا عبدالجبارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 38
حانيه آخسمه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
بهنام خرم فر تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 44
مهرى قهرمانيان انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 12
فاطمه نصيرفام انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 22
فرزانه صفرى ریاضی روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
شادى نيك خواه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 35
فاطمه بهشتى فر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 33
فاطمه لطف اله زاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 28
پويا ساجدى چليك تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
فاطمه قاسمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 67
اعظم برهانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 39
صبا بزازيان بناب تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 44
سحر قصابى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 30
سعيد كرمقلى نژند ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 36
محمد عليزاده ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 13
رسول داورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
سعيد پورامين بناب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 46
رويا مزيدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 34
محمد روشتيان ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
هانيه رضائى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 8
فاخته نجف زاده ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 5سال کانونی 93
سينا بهنيا ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 11
مريم خانبابائى زاوشتى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 11
سميرا آذريان تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
زهرا خيرى قره چپق ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 14
فاطمه عزيززاده ينگى كند ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 33
زهرا صابر تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 33
سجاد معمارراست ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 20
ژيلا احمديان تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
نويد جباردخت ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
كبرى سعيدى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
مريم عبدل زاده قديم تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 17
فرشاد محمدزاده قره چبوق تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر) 1سال کانونی 10
اسماعيل سلطانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
على پورعلى خانى بناب ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 24
ليلا پوراميرمباركى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 22
بهنام حسن بكلو تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 13
فاطمه قربانى قشلاق ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 44
شيوا فيضى خليلوند ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 2سال کانونی 19
رقيه مهرين فر تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 24
محمد يوسفى نژادعطارى ریاضی كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 27
على فتحى آروق تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 6
فرزانه على يارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 14
اميد ستارايوبى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 14
مريم مسبوق مطلق ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 14
رقيه غياثى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
زهراسادات سيد يعقوبى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 48
نفيسه خاتم زاده راد ریاضی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) 1سال کانونی 10
سارا شيخ مقدسى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 2سال کانونی 35
شادى عباسى جعفرآباد تجربی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) 1سال کانونی 18
ليلا طلوعى ریاضی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) 4سال کانونی 58
مرضيه خياطى مطلق تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 23
زهرا آفتابى فر تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 11
فاطمه حسينى چوبقلو تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
سنا صديقى بناب تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
حسين معلولى تجربی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 4سال کانونی 51