عجب شير

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر عجب شير

محمدرضا اشرفيان

محمدرضا اشرفيان

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مريم رسولى

مريم رسولى

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نيما نوائى

نيما نوائى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
على مومن زاده

على مومن زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
مهدى زنگى

مهدى زنگى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مجتبى باذوق

مجتبى باذوق

مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
امير سلطانپور

امير سلطانپور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مريم اسكندرى قرازكى

مريم اسكندرى قرازكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
توحيد رشكى

توحيد رشكى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مهران رمضانى بوكت

مهران رمضانى بوكت

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
رضا قربانى

رضا قربانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
على خانمحمدى

على خانمحمدى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهديه جديدى

مهديه جديدى

روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زهرا قلمى مهرآباد

زهرا قلمى مهرآباد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شيما برزگر

شيما برزگر

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هادى پيرزاده

هادى پيرزاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كوثر طوسى

كوثر طوسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
على اصغرى گل تپه

على اصغرى گل تپه

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
سعيد ايرانى

سعيد ايرانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نگار صدوقى فر

نگار صدوقى فر

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدحسين تيغى مهرآباد

محمدحسين تيغى مهرآباد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ميثم شيخى

ميثم شيخى

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسما نورانى

اسما نورانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمد اسعدى

محمد اسعدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كوثر تيمورى

كوثر تيمورى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرشاد نهروانى

فرشاد نهروانى

فيزيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
هدى سليمانى

هدى سليمانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سپيده سرمدى رازيان

سپيده سرمدى رازيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
مهدى حبيبى

مهدى حبيبى

زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين اسكندرنسل

حسين اسكندرنسل

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زهره منافى

زهره منافى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمد قربانى

احمد قربانى

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيده ثمين آل هاشمى

سيده ثمين آل هاشمى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيم امينى ينگجه

ابراهيم امينى ينگجه

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فاطمه مقدم آذر

فاطمه مقدم آذر

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
لميا حكمت

لميا حكمت

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن قربانى

حسن قربانى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رعنا قلمى

رعنا قلمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نفيسه سودى

نفيسه سودى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زيبا توكلى

زيبا توكلى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جواد شاكرى

جواد شاكرى

مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهدى امير عباسيان

مهدى امير عباسيان

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جواد گلشن حورى

جواد گلشن حورى

مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آرزو صلاحى

آرزو صلاحى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
هاجر ايمانى

هاجر ايمانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساناز افكارى

ساناز افكارى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پريسا سليمانى الوانق

پريسا سليمانى الوانق

مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
الهام نوروزى هروان

الهام نوروزى هروان

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سينا پيرزاده

سينا پيرزاده

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سيده سميرا بنى هاشمى شيشوان

سيده سميرا بنى هاشمى شيشوان

مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بهاره سعيد آبادى

بهاره سعيد آبادى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومه شهاب

معصومه شهاب

مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زهرا ولى پور

زهرا ولى پور

اماروكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سينا وكيلى

سينا وكيلى

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا كاظمى

زهرا كاظمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهدى حاتمى

مهدى حاتمى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آرزو محمدى

آرزو محمدى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سينا فرخى

سينا فرخى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امين طاهرى

امين طاهرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحيم سرمدى آذر

رحيم سرمدى آذر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فائزه اسماعيلى

فائزه اسماعيلى

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مهسا شهابى

مهسا شهابى

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا حاجى عباسى

زهرا حاجى عباسى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سعيده روحبخش

سعيده روحبخش

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد زارعى آلمالو

محمد زارعى آلمالو

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه قاضى شيراز

فاطمه قاضى شيراز

اقيانوس شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا اسكندر نسل

زهرا اسكندر نسل

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهره قدرتى

زهره قدرتى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی