عجب شير

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر عجب شير

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمدرضا اشرفيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 46
نيما نوائى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 69
على مومن زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 57
مهدى زنگى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 47
مجتبى باذوق ریاضی مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
امير سلطانپور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 66
مريم اسكندرى قرازكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 92
توحيد رشكى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 38
مهران رمضانى بوكت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 100
رضا قربانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 30
على خانمحمدى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 1سال کانونی 21
مهديه جديدى انسانی روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 14
زهرا قلمى مهرآباد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
شيما برزگر انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
هادى پيرزاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 45
كوثر طوسى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 115
على اصغرى گل تپه زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
سعيد ايرانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 17
نگار صدوقى فر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 13
محمدحسين تيغى مهرآباد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 45
ميثم شيخى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 18
اسما نورانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 48
محمد اسعدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 42
كوثر تيمورى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 37
فرشاد نهروانى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 41
هدى سليمانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 41
سپيده سرمدى رازيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 86
مهدى حبيبى تجربی زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
حسين اسكندرنسل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 10
زهره منافى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 34
احمد قربانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 11
سيده ثمين آل هاشمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 12
ابراهيم امينى ينگجه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال کانونی 31
فاطمه مقدم آذر انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
لميا حكمت تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 17
حسن قربانى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 24
زيبا توكلى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 27
جواد شاكرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
جواد گلشن حورى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 16
آرزو صلاحى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 36
هاجر ايمانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 19
ساناز افكارى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 2سال کانونی 18
پريسا سليمانى الوانق ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 9
الهام نوروزى هروان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
سينا پيرزاده تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 45
سيده سميرا بنى هاشمى شيشوان ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 37
بهاره سعيد آبادى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
معصومه شهاب ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 9
زهرا ولى پور ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 45
سينا وكيلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 17
زهرا كاظمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 6
مهدى حاتمى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 1سال کانونی 16
آرزو محمدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
سينا فرخى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 45
امين طاهرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 14
رحيم سرمدى آذر تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
فائزه اسماعيلى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 5سال کانونی 61
مهسا شهابى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
زهرا حاجى عباسى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 12
سعيده روحبخش تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 20
محمد زارعى آلمالو تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 1سال کانونی 6
فاطمه قاضى شيراز تجربی اقيانوس شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
زهرا اسكندر نسل تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 17