سراب

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سراب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مينا خيرى آباد انسانی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 26
سارا لامعى ملائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال کانونی 125
شقايق صمد زاده قزلقيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
سجاد نورى زاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 78
حميد زينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 51
سالار رشايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 33
فاطمه ضيايى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 24
شميمه لطفى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
پارسا اطمينان بخش ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 7سال کانونی 105
فاطمه ملازمى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
مريم طالب نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
امين ديندارمهربانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 12
على حسن زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 64
عذرا مفتخر اقدم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 15
اسماء جدائى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 94
اسما عطا انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
آرزو كريم زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 11
زهرا زارعى اردهايى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
امير صديقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 59
نسرين صبور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 25
مجيد عبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 8سال کانونی 114
نسترن فدايى انسانی علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
نسيم ذوقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 42
بهار كرم زاده انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 11
ندا بالائى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
مسعود لامعى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 63
سحر محبوبى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 64
فائزه فرجى اوغانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
شاهين لعلى سراب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 29
صهبا متين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 5سال کانونی 104
صبرا نصيرزاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 35
مهسا رضا زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 7
وحيد مهربانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 26
زهرا هاشم زاده اندرابى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
مهرداد اختيارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 6سال کانونی 76
صدف مردانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 67
عرفان حلاجى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 21
فاطمه نظرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 6سال کانونی 116
زينب توتونچى تجربی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
پويا جعفرى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
نگين مرادخانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 6سال کانونی 106
حسين آمرى اندرابى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 18
مهدى روحى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
ليلى رنجى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 43
نگار سليمى قلعه جوقى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
پريسا حسينى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 25
خديجه هلالى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
سارا منتخب تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
سعيد صالحى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 16
على گشتى اذر ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
فريبا صبحى بيجندى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
پويا دلير تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 6سال کانونی 74
مهدى طلوعى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 31
على حسينى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
دريا شيرازى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال کانونی 57
سعيد سلطانى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 1سال کانونی 6
طاهر آراسته ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
مهسا فاقعى آغميونى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 6
پرستو متين تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 7
زهرا فرامرزى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 8
على اختيارپور انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 11
ميلاد دنيادوست تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
على سلطانى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 1سال کانونی 12
رويا صفرى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
على على اوغلى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 35
زينب معنوى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
سميرا غلامعلى پور تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
على عزيز نژاد ملكى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 1سال کانونی 14
مرتضى سهراب نژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 7
على رضوى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 1سال کانونی 14
على اميرى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 1سال کانونی 16
پرستو خوردچشم تجربی زمين شناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
رضا بابائى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
سميه فقيهى آغميونى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17