مرند

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمد محمدى رفعت پناه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 43
عاطفه رضوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
مهسا كنگرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 43
مريم صادقى ديزجيكان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 40
مهديه پوراصغرى آذر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 63
مهديه ارجمندى انامق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 38
سجاد محمودى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 54
مريم فراز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 45
رشيد سليمان زاده انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
مريم زايركعبه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 44
فرزانه عبدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
محسن مولانى ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 34
فاطمه حسين زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 88
فاطمه زينال زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 46
سيما قاهرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 37
مجتبى پنده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال کانونی 83
محيا محمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 75
بهنام چمن گرد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 64
سيده شبنم سجادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 23
رضا گلدوست تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 9سال کانونی 178
سينا راعى صديق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 75
هادى حسن نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 41
سيدرضا حسينى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 60
ليلا مرادى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 117
حسن محمودى اربطانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 42
فاطمه زهرا گلفر زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
بيتا اصغرپورمفدم تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
احسان ذاكرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 81
سيدعلى جامعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
سودا زال نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 25
زهرا آيين فر انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 42
پريسا محمدحسنى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
هادى آهنگر زنوزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 59
سعيد كتانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 44
فرزاد احمدى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 72
على حجازى مرند ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 53
محمد بابايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 55
مهدى نجفى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 51
رضا قربان زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 60
مهديه عالى هوجقان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 62
نسترن همايونى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 56
على عابدى ميزاب تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 17
فردين هاتفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 51
حامد محمدزاده اصل بناب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 50
آرميناالسادات ابوالعلائى تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 50
نسترن حلمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 69
سيده زهرا ستودگان زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
امير فتحعلى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
وجيهه اديب كيا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 37
محمد پارسا كندلجى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 39
سعيد راضى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 35
حميد قايمى زال ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 14
كيومرث دخت حسين ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 41
آيلار بازارچى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 64
فرهاد عبدى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 19
حسام قربانپور ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 3سال کانونی 59
محسن محمودزاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 6
فاطمه آقابالازاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
هادى كرامتى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال کانونی 55
محمد على پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 30
سميرا هاشم بگلو تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
امير اعلايى بهرام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 45
ليلا ريحانى محبوب آباد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 25
جواد هاشم بگلو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 33
امير پاشائى دولت آباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 56
اميرحسين كاويانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 9
هيمن پاكزاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
هديه شريف نيا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 26
امير رهبرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 44
هادى حيدرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 8
سودا اسمعيل پور تجربی مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 58
فاطمه ملكى يام تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 5سال کانونی 87
محمد هاشمى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 7
اميد بيتى يام تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
زهرا روزى طلب ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 69
معصومه عباسى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 26
زهرا هاشمى جورشهرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 21
ندا رضائى ديزجيكان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 42
امين حسين زاده يامچى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 62
هادى شيخ عليزاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 63
شهلا مختارپور ریاضی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) 3سال کانونی 53
آرزو مجيدزاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
ميرجمال الدين اطهارى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 18
سكينه پوربخشعلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 36
حسين رنجبرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 19
ساجد رجبى زمهرير ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 37
على كارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 56
آ ى گل باقرپوركاسب سردرود تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 49
فاطمه ظفرپيران ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
پريسا ميرزائى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 6سال کانونی 119
باقر الهوردى زاده بهرام تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 35
رضا رحيم پور مرندى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 30
سپهر گودرزى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 30
معصومه رضازاده دستجرد ریاضی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
اسماء على يارزاده تجربی روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 14
مصطفى شرقى هرزندى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 17
سارا پيرى شيخى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 43
سميرا جبارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 47
هادى اسعدى زنوزق ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 70
امين صفرزاده انامق تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
بابك حاج زاده طرزم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 14
بهزاد بيرامى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 26
پريسا امير پور ديزج يكان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 28
معصومه عبدالهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 24
مهران محمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 4سال کانونی 77
معصومه احمدى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
فاطمه شيرى دخت ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
حسين عليرضائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 28
سحر ترابى زنوز تجربی روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 26
ميلاد ملاتقى زاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 46
حسن ارزانى زنوز ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 43
مريم فرامرزى يامچى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 66
مهرداد حسن زاده يامچى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 35
زهرا جمشيدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 19
رقيه شيرى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
فاطمه غفارى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
مهسا تيمورى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 62
احسان قمر طلعت تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 81
رضا محمدپور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 22
سهيلا موسى لو تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 28
على اصغر محمدپور ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 32
بهاره بهبودى زاد مركيد تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
مهدى بازيار تجربی بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 43
سيد شايان سيد زاده اقدم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 59
فاطمه نيك نفس تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 14
كوثر فقرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 74
رقيه عزيزى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 34
پريسا جعفرى كندلجى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
سودا كتابچى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 8سال کانونی 150
محدثه جعفرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 44
سعيده احمدى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 32
فاطمه دنياديده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 53
فاطمه امدادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 41
فرناز فرقانى محبوب آباد انسانی تاريخ -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
مهسا اسماعيلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 49
مهديه قاسمى فر تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
پرى ناز قزل اياغ ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
حجت زرخواه تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 5سال کانونی 74
سحر زمانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 4سال کانونی 80
جواد عبدى طرزم ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
على عليائى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 18
ويدا رعايت خواه ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 25
مهسا بهشتى نيا تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 40
مريم شتربانى تجربی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 31
زهرا محمدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
خديجه بجانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 47
سعيده كامرانى راد تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
رامين حسن بكلو ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 31
مهدى شريفى دولت آباد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
آى لار حمزه لو تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
كامران محمود زاده قديم تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 22
زهرا على نژاد تجربی بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
رويا قليزاده تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 37
سحر ايمانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 66
محمدرضا فرشى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
زهرا خردمندى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 3سال کانونی 65
على روحانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 47
زينب حسين على زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 56
فرخنده سركشى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 2سال کانونی 39
هانيه پروازى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
فاطمه زحمت كش ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال کانونی 33
ليلا عظيمى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 26
مهديه عباسى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 19
حامد قلندرى سلطان احمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
ميرهادى پسنديده يامچى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 23
پريسا شيرى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 70
مرضيه رزم آراء تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
هادى ميرزائى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
مريم جبارزاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
داود وفادارى كمارعليا تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 41