مرند

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مرند

محمد محمدى رفعت پناه

محمد محمدى رفعت پناه

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عاطفه رضوى

عاطفه رضوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهسا كنگرى

مهسا كنگرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مريم صادقى ديزجيكان

مريم صادقى ديزجيكان

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مهديه پوراصغرى آذر

مهديه پوراصغرى آذر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مهديه ارجمندى انامق

مهديه ارجمندى انامق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سجاد محمودى

سجاد محمودى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مريم فراز

مريم فراز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رشيد سليمان زاده

رشيد سليمان زاده

حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مريم زايركعبه

مريم زايركعبه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
فرزانه عبدى

فرزانه عبدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محسن مولانى

محسن مولانى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فاطمه حسين زاده

فاطمه حسين زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
فاطمه زينال زاده

فاطمه زينال زاده

مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سيما قاهرى

سيما قاهرى

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مجتبى پنده

مجتبى پنده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
محيا محمدى

محيا محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بهنام چمن گرد

بهنام چمن گرد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سيده شبنم سجادى

سيده شبنم سجادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضا گلدوست

رضا گلدوست

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

9سال کانونی / 178 آزمون

تجربی
سينا راعى صديق

سينا راعى صديق

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
هادى حسن نژاد

هادى حسن نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سيدرضا حسينى

سيدرضا حسينى

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
سوسن ميزابى اصل

سوسن ميزابى اصل

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ليلا مرادى

ليلا مرادى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
مهداد جهانى دولت آباد

مهداد جهانى دولت آباد

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

5سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
حسن محمودى اربطانى

حسن محمودى اربطانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فاطمه زهرا گلفر

فاطمه زهرا گلفر

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
رضا ماهرزاده

رضا ماهرزاده

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بيتا اصغرپورمفدم

بيتا اصغرپورمفدم

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احسان ذاكرى

احسان ذاكرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
سيدعلى جامعى

سيدعلى جامعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سودا زال نژاد

سودا زال نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا آيين فر

زهرا آيين فر

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
پريسا محمدحسنى

پريسا محمدحسنى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هادى آهنگر زنوزى

هادى آهنگر زنوزى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
سعيد كتانى

سعيد كتانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمد ملازاده

محمد ملازاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
فرزاد احمدى

فرزاد احمدى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
على حجازى مرند

على حجازى مرند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
محمد بابايى

محمد بابايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مهدى نجفى

مهدى نجفى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
رضا قربان زاده

رضا قربان زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مهديه عالى هوجقان

مهديه عالى هوجقان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نسترن همايونى

نسترن همايونى

مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
امين نيكو خصال

امين نيكو خصال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
على عابدى ميزاب

على عابدى ميزاب

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فردين هاتفى

فردين هاتفى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حامد محمدزاده اصل بناب

حامد محمدزاده اصل بناب

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
آرميناالسادات ابوالعلائى

آرميناالسادات ابوالعلائى

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نسترن حلمى

نسترن حلمى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
سيده زهرا ستودگان

سيده زهرا ستودگان

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
امير فتحعلى زاده

امير فتحعلى زاده

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
وجيهه اديب كيا

وجيهه اديب كيا

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمد پارسا كندلجى

محمد پارسا كندلجى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حميد قايمى زال

حميد قايمى زال

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعيد راضى

سعيد راضى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كيومرث دخت حسين

كيومرث دخت حسين

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آيلار بازارچى

آيلار بازارچى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فرهاد عبدى

فرهاد عبدى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسام قربانپور

حسام قربانپور

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
محسن محمودزاده

محسن محمودزاده

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فاطمه آقابالازاده

فاطمه آقابالازاده

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عاطفه سيدهاشمى

عاطفه سيدهاشمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
هادى كرامتى

هادى كرامتى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
محمد على پور

محمد على پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سميرا هاشم بگلو

سميرا هاشم بگلو

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امير اعلايى بهرام

امير اعلايى بهرام

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ليلا ريحانى محبوب آباد

ليلا ريحانى محبوب آباد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جواد هاشم بگلو

جواد هاشم بگلو

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
امير پاشائى دولت آباد

امير پاشائى دولت آباد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
اميرحسين كاويانى

اميرحسين كاويانى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
هيمن پاكزاد

هيمن پاكزاد

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هديه شريف نيا

هديه شريف نيا

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امير رهبرى

امير رهبرى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
هادى حيدرى

هادى حيدرى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سودا اسمعيل پور

سودا اسمعيل پور

مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فاطمه ملكى يام

فاطمه ملكى يام

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
محمد هاشمى

محمد هاشمى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اميد بيتى يام

اميد بيتى يام

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا روزى طلب

زهرا روزى طلب

مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
معصومه عباسى

معصومه عباسى

علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زهرا هاشمى جورشهرى

زهرا هاشمى جورشهرى

مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ندا رضائى ديزجيكان

ندا رضائى ديزجيكان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امين حسين زاده يامچى

امين حسين زاده يامچى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
هادى شيخ عليزاده

هادى شيخ عليزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رقيه عظيمى

رقيه عظيمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهلا مختارپور

شهلا مختارپور

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
آرزو مجيدزاده

آرزو مجيدزاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميرجمال الدين اطهارى

ميرجمال الدين اطهارى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سكينه پوربخشعلى

سكينه پوربخشعلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسين رنجبرى

حسين رنجبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساجد رجبى زمهرير

ساجد رجبى زمهرير

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
على كارى

على كارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آ ى گل باقرپوركاسب سردرود

آ ى گل باقرپوركاسب سردرود

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فاطمه ظفرپيران

فاطمه ظفرپيران

علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پريسا ميرزائى

پريسا ميرزائى

مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه

6سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
باقر الهوردى زاده بهرام

باقر الهوردى زاده بهرام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضا رحيم پور مرندى

رضا رحيم پور مرندى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سپهر گودرزى

سپهر گودرزى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
معصومه رضازاده دستجرد

معصومه رضازاده دستجرد

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماء على يارزاده

اسماء على يارزاده

روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مصطفى شرقى هرزندى

مصطفى شرقى هرزندى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سارا پيرى شيخى

سارا پيرى شيخى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سميرا جبارى

سميرا جبارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
هادى اسعدى زنوزق

هادى اسعدى زنوزق

مهندسي پليمر-دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
امين صفرزاده انامق

امين صفرزاده انامق

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بابك حاج زاده طرزم

بابك حاج زاده طرزم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهزاد بيرامى

بهزاد بيرامى

مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پريسا امير پور ديزج يكان

پريسا امير پور ديزج يكان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
معصومه عبدالهى

معصومه عبدالهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهران محمدى

مهران محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حافظ على خواه

حافظ على خواه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
معصومه احمدى

معصومه احمدى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه شيرى دخت

فاطمه شيرى دخت

فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسين عليرضائى

حسين عليرضائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سحر ترابى زنوز

سحر ترابى زنوز

روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ميلاد ملاتقى زاد

ميلاد ملاتقى زاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حسن ارزانى زنوز

حسن ارزانى زنوز

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مريم فرامرزى يامچى

مريم فرامرزى يامچى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مهرداد حسن زاده يامچى

مهرداد حسن زاده يامچى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهرا جمشيدى

زهرا جمشيدى

مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رقيه شيرى

رقيه شيرى

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه غفارى

فاطمه غفارى

فيزيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهسا تيمورى

مهسا تيمورى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
احسان قمر طلعت

احسان قمر طلعت

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رضا محمدپور

رضا محمدپور

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سهيلا موسى لو

سهيلا موسى لو

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اصغر خضرلو

اصغر خضرلو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على اصغر محمدپور

على اصغر محمدپور

مهندسي راه اهن -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهدى بازيار

مهدى بازيار

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بهاره بهبودى زاد مركيد

بهاره بهبودى زاد مركيد

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيد شايان سيد زاده اقدم

سيد شايان سيد زاده اقدم

مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
فاطمه نيك نفس

فاطمه نيك نفس

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كوثر فقرى

كوثر فقرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رقيه عزيزى

رقيه عزيزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پريسا جعفرى كندلجى

پريسا جعفرى كندلجى

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سودا كتابچى

سودا كتابچى

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه

8سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
محدثه جعفرى

محدثه جعفرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سعيده احمدى

سعيده احمدى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاطمه دنياديده

فاطمه دنياديده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
فاطمه امدادى

فاطمه امدادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرناز فرقانى محبوب آباد

فرناز فرقانى محبوب آباد

تاريخ -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهسا اسماعيلى

مهسا اسماعيلى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهديه قاسمى فر

مهديه قاسمى فر

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پرى ناز قزل اياغ

پرى ناز قزل اياغ

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حجت زرخواه

حجت زرخواه

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
سحر زمانى

سحر زمانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جواد عبدى طرزم

جواد عبدى طرزم

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على عليائى

على عليائى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ويدا رعايت خواه

ويدا رعايت خواه

اماروكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهسا بهشتى نيا

مهسا بهشتى نيا

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مريم شتربانى

مريم شتربانى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خديجه بجانى

خديجه بجانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سعيده كامرانى راد

سعيده كامرانى راد

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رامين حسن بكلو

رامين حسن بكلو

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه مراغه-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مهدى شريفى دولت آباد

مهدى شريفى دولت آباد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آى لار حمزه لو

آى لار حمزه لو

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كامران محمود زاده قديم

كامران محمود زاده قديم

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهرا على نژاد

زهرا على نژاد

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رويا قليزاده

رويا قليزاده

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سحر ايمانى

سحر ايمانى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدرضا فرشى

محمدرضا فرشى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهرا خردمندى

زهرا خردمندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پريسا عبداله زاده

پريسا عبداله زاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
على روحانى

على روحانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
زينب حسين على زاده

زينب حسين على زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فرخنده سركشى

فرخنده سركشى

علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سنا محسنى

سنا محسنى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
وحيده عطارد

وحيده عطارد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
هانيه پروازى

هانيه پروازى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه زحمت كش

فاطمه زحمت كش

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمد احمدى ديده بانى

محمد احمدى ديده بانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مريم آسمانى مرند

مريم آسمانى مرند

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ليلا عظيمى

ليلا عظيمى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهديه عباسى

مهديه عباسى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حامد قلندرى سلطان احمدى

حامد قلندرى سلطان احمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شيرين حامدى فر

شيرين حامدى فر

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاطمه خليق

فاطمه خليق

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ميرهادى پسنديده يامچى

ميرهادى پسنديده يامچى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پريسا شيرى

پريسا شيرى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نگار حسن زاده

نگار حسن زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرضيه رزم آراء

مرضيه رزم آراء

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيما اعطايى

نيما اعطايى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
هادى ميرزائى

هادى ميرزائى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهروز كاظمى زنوز

بهروز كاظمى زنوز

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مريم جبارزاده

مريم جبارزاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
داود وفادارى كمارعليا

داود وفادارى كمارعليا

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدرضا طالع

محمدرضا طالع

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بابك شيرى

بابك شيرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سالار شيوا

سالار شيوا

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صفورا رحيمى

صفورا رحيمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
احسان رحيم نيا

احسان رحيم نيا

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميلاد يارى مركيد

ميلاد يارى مركيد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهام كفشدوزى

الهام كفشدوزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سوينج اجرائى علمدارى

سوينج اجرائى علمدارى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی