مراغه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مراغه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فراز چنگيزى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 60
سروين ناجى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
عرفان رسولى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 104
على دوست احدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 56
شيوا صدقى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
محمد باقرى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 6سال کانونی 107
اميرحسين پيرضيايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 69
شبنم غلامى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 26
مبين حافظى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 55
بهناز پهلوانى انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 39
محمد نجد عليزاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 37
اسماء شايان اصل ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 25
رضا يوسفى تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 64
عرفان عبدالهى زاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 55
امين حيدرى پهرآباد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 26
سپيده فعاليت انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 18
ميلاد امجد ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 26
اميرمحمد كتابچى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 6سال کانونی 106
سعيده عليزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
محمد صالحى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 72
سپهر قادرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
رضا غفارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 56
زهرا احدى انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 13
سامان برزگر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 35
آزيتا موقعى هنر صنايع دستي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
رضا وحدانى ریاضی شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
امين مقيمى فام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 41
سنا محمدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 43
مرتضى مينويى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 84
محمدعلى عباس نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 62
سينا اسكندريان زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 4سال کانونی 32
كيميا قره نازى فام تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 81
مهزاد سرقصابى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 31
صبا حامدى انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 10
زهرا تقوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
صدرا كلانترى آشان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 38
حميد قاسم زاده بديعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
پرديس امانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 45
زهره اميررحيمى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 12
حسين محرمى كرج آباد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 16
اميرمحمد عزادارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 47
نيما معالى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 28
كامياب آشيانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 29
احسان طاهرى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 35
حسين صالحى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 18
الدوز مساحى اسكوئى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 34
حسين شهير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 57
سينا پورعيسى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 17
سمانه حضرت حسينى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
مهسا باقرپور آذريان انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
مهسا موفق بهروزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 30
فخرالنسا امراهى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 62
رضا عباس پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 36
رضا محمدى احمدآباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 50
سحر عباسى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
زينب اصغريان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 37
على غفارى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 57
سارا ظاهرتر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 18
نيما اميرانتظارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 45
فاطمه فراره انسانی علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
ميثم شهريارى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 17
نويد فهم فام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 25
فرزانه مطلبى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 73
مسعود تمجيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 6سال کانونی 108
حسين اخترى وند ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 32
سمانه قلبى وايقان انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
صغرى مخبرى آشان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 39
عليرضا جديدالاسلامى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 12
احسان ميرزاعليلوى سعدآبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال کانونی 47
مهدى رفعتى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 13
صبا شجيع سنوكش تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 20
عليرضا محمدولى پور هريس تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 37
سعيد سردار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 46
ثمين ناصرى يله قارشو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 36
زهرا نيك خواه علويان انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
عماد رنجبر انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 59
مهدى مغنى گل تپه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 25
على امينى خانه برق تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
بهناز سعيدى داش آتان انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 25
سارا بازدار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 21
حامد اشرفى بلوك آباد انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 9
سروش بهارى ينگجه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
الهام نشاط بيانلوجه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 15
سيده سارا شمشيرى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 55
فاطمه منيرى كرده ده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 51
سيدرضا توكلانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 21
حسين واحدى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 22
ميرفرزاد فتاحى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 66
محمدرضا بشيرى كهجوق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 35
مونا نورآذران تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 34
هادى اسفنديارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 22
ياسر صمدزاده قائمى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 57
سيده الهام قمرى آهق تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 4سال کانونی 59
على قاسم زاده كرمانى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
على قلى نژاد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 29
اميرحسين پورداداش نيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 39
اميررضا معبودى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال کانونی 59
آيلار عزيزى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 25
محمد كريمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 12
حسين ملكى وند كامل آباد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
مهدى فطوره چى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 22
زهرا رشيدى نژاد تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 34
رقيه خسروى طاقجه جق تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 25
آرمين بهفروز ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 44
كتايون معصومى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 45
حوريه كريمى مردق ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 27
محمد ابراهيميان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 15
نيما رجبى فام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 15
مريم اصغرى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 22
زهرا جهانى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
على حسن زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 4سال کانونی 48
هومن صنعتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 25
مهران هاشمى اطهرنيا انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
هادى خدايارنژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 18
زهرا پيرى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 25
احسان سرهنگى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
سميرا محمودى سرگزه تجربی روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 44
نسرين نديمى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
حسين وصال نعمتى آذر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 7
مريم كريمى انسانی تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
زهرا احمدى كهجوق تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 26
مريم عبدزاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 5سال کانونی 100
غزاله ايزدى نرج آباد تجربی زيست فناوري -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 3سال کانونی 63
مهسا حسن پور تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 35
سپيده احمدزاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 11
مهديس پورامامقلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 15
سيمين جوانمرد تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 40
مهديار وحدانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 2سال کانونی 27
محمدرضا ميرقاسم پور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 25
حسين واحدى ورجوى انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) 1سال کانونی 14
رضا عليرضايى جاهد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
امير شيرين بنياد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال کانونی 23
زينب داداشى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 55
احسان دژاكام تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 56
امير پيرضيايى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
زهرا اميرصدقى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 13
يگانه زندپور تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 20
هادى رضا زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
فرناز حاتمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 31
فاطمه اميرثنايى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
مهدى ارجمند آذر ورجوى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 15
مهسا رهبرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
مونا معالى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 13
ميلاد بهروزى ریاضی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 16
مرضيه نورانى احمدآباد تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
زهرا هاشمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 23
مجيد اكبرى كرده ده ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 41
آيدا فرج زاده اصل ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
امين بهفروز ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
نازلى عباس نژند آذر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 24
غزاله درخشان ریاضی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 16
سميه صادقى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 5سال کانونی 37
هاله عباس نژاد ملكى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
زهرا عباسپور طالبخانى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 17
فرزين چرم فروش ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 30
اكبر دادگر ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 16
رقيه عشرتى آذر عشرت آباد تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 8
رقيه بشرى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 21
صمد نوريان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
آيلين پاشازاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 4سال کانونی 50
افسانه صدر حقيقى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 25
رضا پيرنيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 2سال کانونی 24
زهرا مشهدى زاده تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
نورالله محمدزاده پاكدل ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 22
مجيد مشهودى اسكوئى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 14
مهرداد نبى پور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 10
ندا شيخ محمدى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 28
سجاد عظيمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 22
مريم امينى كلتپه تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 21
مريم انصار تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 18
زهرا موسى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 2سال کانونی 31
مريم صادقيان كهق تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
آيسان كاظمى قلعه تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 2سال کانونی 27
على اصل شهريور تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 5