مراغه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مراغه

فراز چنگيزى

فراز چنگيزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سروين ناجى

سروين ناجى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه شمس خراجو

فاطمه شمس خراجو

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عرفان رسولى

عرفان رسولى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
على دوست احدى

على دوست احدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
شيوا صدقى

شيوا صدقى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد باقرى

محمد باقرى

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
اميرحسين پيرضيايى

اميرحسين پيرضيايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
شبنم غلامى

شبنم غلامى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مبين حافظى پور

مبين حافظى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بهناز پهلوانى

بهناز پهلوانى

حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
محمد نجد عليزاده

محمد نجد عليزاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسماء شايان اصل

اسماء شايان اصل

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضا يوسفى

رضا يوسفى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عرفان عبدالهى زاد

عرفان عبدالهى زاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امين حيدرى پهرآباد

امين حيدرى پهرآباد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سپيده فعاليت

سپيده فعاليت

حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ميلاد امجد

ميلاد امجد

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اميرمحمد كتابچى

اميرمحمد كتابچى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
سعيده عليزاده

سعيده عليزاده

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد صالحى

محمد صالحى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
سپهر قادرى

سپهر قادرى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضا غفارى

رضا غفارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زهرا احدى

زهرا احدى

حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سامان برزگر

سامان برزگر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آزيتا موقعى

آزيتا موقعى

صنايع دستي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
رضا وحدانى

رضا وحدانى

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
امين مقيمى فام

امين مقيمى فام

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سنا محمدى

سنا محمدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سولماز قمرى كرج آباد

سولماز قمرى كرج آباد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مرتضى مينويى

مرتضى مينويى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
محمدعلى عباس نژاد

محمدعلى عباس نژاد

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
سينا اسكندريان

سينا اسكندريان

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

زبان
كيميا قره نازى فام

كيميا قره نازى فام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مهزاد سرقصابى

مهزاد سرقصابى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صبا حامدى

صبا حامدى

حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زهرا تقوى

زهرا تقوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صبا غزنوى

صبا غزنوى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صدرا كلانترى آشان

صدرا كلانترى آشان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حميد قاسم زاده بديعى

حميد قاسم زاده بديعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پرديس امانى

پرديس امانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زهره اميررحيمى

زهره اميررحيمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضا فتح يونس نژند

رضا فتح يونس نژند

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسين محرمى كرج آباد

حسين محرمى كرج آباد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرمحمد عزادارى

اميرمحمد عزادارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نيما معالى

نيما معالى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كامياب آشيانى

كامياب آشيانى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احسان طاهرى

احسان طاهرى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سجاد سيار مياندوآب

سجاد سيار مياندوآب

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين صالحى

حسين صالحى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
الدوز مساحى اسكوئى

الدوز مساحى اسكوئى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هادى صادق تازه كند

هادى صادق تازه كند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسين شهير

حسين شهير

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
سينا پورعيسى

سينا پورعيسى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدى سعيدى

مهدى سعيدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سمانه حضرت حسينى

سمانه حضرت حسينى

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مهسا باقرپور آذريان

مهسا باقرپور آذريان

علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهسا موفق بهروزى

مهسا موفق بهروزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فخرالنسا امراهى

فخرالنسا امراهى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
رضا عباس پور

رضا عباس پور

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميلاد سركارى

ميلاد سركارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رضا محمدى احمدآباد

رضا محمدى احمدآباد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سحر عباسى

سحر عباسى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زينب اصغريان

زينب اصغريان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
على غفارى

على غفارى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سارا ظاهرتر

سارا ظاهرتر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيما اميرانتظارى

نيما اميرانتظارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فاطمه فراره

فاطمه فراره

علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ميثم شهريارى

ميثم شهريارى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيتا دلير

بيتا دلير

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نويد فهم فام

نويد فهم فام

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرزانه مطلبى

فرزانه مطلبى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مسعود تمجيد

مسعود تمجيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
حسين اخترى وند

حسين اخترى وند

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهسا واحدى

مهسا واحدى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سمانه قلبى وايقان

سمانه قلبى وايقان

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صغرى مخبرى آشان

صغرى مخبرى آشان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عليرضا جديدالاسلامى

عليرضا جديدالاسلامى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فرناز ارجمند

فرناز ارجمند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احسان ميرزاعليلوى سعدآبادى

احسان ميرزاعليلوى سعدآبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

5سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مهدى رفعتى

مهدى رفعتى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صبا شجيع سنوكش

صبا شجيع سنوكش

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عليرضا محمدولى پور هريس

عليرضا محمدولى پور هريس

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سعيد سردار

سعيد سردار

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ثمين ناصرى يله قارشو

ثمين ناصرى يله قارشو

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زهرا نيك خواه علويان

زهرا نيك خواه علويان

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه آقائى

فاطمه آقائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عماد رنجبر

عماد رنجبر

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
مهدى مغنى گل تپه

مهدى مغنى گل تپه

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على امينى خانه برق

على امينى خانه برق

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهناز سعيدى داش آتان

بهناز سعيدى داش آتان

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سارا بازدار

سارا بازدار

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حامد اشرفى بلوك آباد

حامد اشرفى بلوك آباد

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سروش بهارى ينگجه

سروش بهارى ينگجه

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
الهام نشاط بيانلوجه

الهام نشاط بيانلوجه

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيده سارا شمشيرى

سيده سارا شمشيرى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فاطمه منيرى كرده ده

فاطمه منيرى كرده ده

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
سيدرضا توكلانى

سيدرضا توكلانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسين واحدى

حسين واحدى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ميرفرزاد فتاحى

ميرفرزاد فتاحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدرضا بشيرى كهجوق

محمدرضا بشيرى كهجوق

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مونا نورآذران

مونا نورآذران

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هادى اسفنديارى

هادى اسفنديارى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ياسر صمدزاده قائمى

ياسر صمدزاده قائمى

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
سيده الهام قمرى آهق

سيده الهام قمرى آهق

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
على قاسم زاده كرمانى

على قاسم زاده كرمانى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
على قلى نژاد

على قلى نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
اميرحسين پورداداش نيا

اميرحسين پورداداش نيا

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اميررضا معبودى

اميررضا معبودى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
آيلار عزيزى

آيلار عزيزى

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد كريمى

محمد كريمى

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسين ملكى وند كامل آباد

حسين ملكى وند كامل آباد

مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهدى فطوره چى

مهدى فطوره چى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زهرا رشيدى نژاد

زهرا رشيدى نژاد

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رقيه خسروى طاقجه جق

رقيه خسروى طاقجه جق

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آرمين بهفروز

آرمين بهفروز

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كتايون معصومى

كتايون معصومى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حوريه كريمى مردق

حوريه كريمى مردق

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمد ابراهيميان

محمد ابراهيميان

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نيما رجبى فام

نيما رجبى فام

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مريم اصغرى

مريم اصغرى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهرا جهانى

زهرا جهانى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على حسن زاده

على حسن زاده

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
هومن صنعتى

هومن صنعتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهران هاشمى اطهرنيا

مهران هاشمى اطهرنيا

اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
هادى خدايارنژاد

هادى خدايارنژاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا پيرى

زهرا پيرى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احسان سرهنگى

احسان سرهنگى

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سميرا محمودى سرگزه

سميرا محمودى سرگزه

روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نسرين نديمى

نسرين نديمى

اب وهواشناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حسين وصال نعمتى آذر

حسين وصال نعمتى آذر

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مريم كريمى

مريم كريمى

تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زهرا احمدى كهجوق

زهرا احمدى كهجوق

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مريم عبدزاده

مريم عبدزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
غزاله ايزدى نرج آباد

غزاله ايزدى نرج آباد

زيست فناوري -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مهسا حسن پور

مهسا حسن پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سپيده احمدزاده

سپيده احمدزاده

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مهديس پورامامقلى

مهديس پورامامقلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيمين جوانمرد

سيمين جوانمرد

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهديار وحدانى

مهديار وحدانى

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدرضا ميرقاسم پور

محمدرضا ميرقاسم پور

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسين واحدى ورجوى

حسين واحدى ورجوى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رضا عليرضايى جاهد

رضا عليرضايى جاهد

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نسيم شوندى

نسيم شوندى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
امير شيرين بنياد

امير شيرين بنياد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زينب داداشى

زينب داداشى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
احسان دژاكام

احسان دژاكام

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
امير پيرضيايى

امير پيرضيايى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا اميرصدقى

زهرا اميرصدقى

مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يگانه زندپور

يگانه زندپور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هادى رضا زاده

هادى رضا زاده

مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرناز حاتمى

فرناز حاتمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه اميرثنايى

فاطمه اميرثنايى

مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدى ارجمند آذر ورجوى

مهدى ارجمند آذر ورجوى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهسا رهبرى

مهسا رهبرى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مونا معالى

مونا معالى

مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميلاد بهروزى

ميلاد بهروزى

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرضيه نورانى احمدآباد

مرضيه نورانى احمدآباد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا هاشمى

زهرا هاشمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مجيد اكبرى كرده ده

مجيد اكبرى كرده ده

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آيدا فرج زاده اصل

آيدا فرج زاده اصل

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امين بهفروز

امين بهفروز

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نازلى عباس نژند آذر

نازلى عباس نژند آذر

مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غزاله درخشان

غزاله درخشان

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سميه صادقى

سميه صادقى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

5سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هاله عباس نژاد ملكى

هاله عباس نژاد ملكى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا عباسپور طالبخانى

زهرا عباسپور طالبخانى

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرزين چرم فروش

فرزين چرم فروش

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زهرا ملك پور باروق

زهرا ملك پور باروق

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اكبر دادگر

اكبر دادگر

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رقيه عشرتى آذر عشرت آباد

رقيه عشرتى آذر عشرت آباد

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نگين صابر

نگين صابر

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رقيه بشرى

رقيه بشرى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طناز واهبى وش

طناز واهبى وش

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صمد نوريان

صمد نوريان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آيلين پاشازاده

آيلين پاشازاده

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
افسانه صدر حقيقى

افسانه صدر حقيقى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضا پيرنيا

رضا پيرنيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا حيدرى

زهرا حيدرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهرا مشهدى زاده

زهرا مشهدى زاده

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نورالله محمدزاده پاكدل

نورالله محمدزاده پاكدل

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهران پورعباسى

مهران پورعباسى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
مجيد مشهودى اسكوئى

مجيد مشهودى اسكوئى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهرداد نبى پور

مهرداد نبى پور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سارا امينى ينگجه

سارا امينى ينگجه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ندا شيخ محمدى

ندا شيخ محمدى

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سجاد عظيمى

سجاد عظيمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مريم امينى كلتپه

مريم امينى كلتپه

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مريم انصار

مريم انصار

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سهيل شاهى

سهيل شاهى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
على نيك وند

على نيك وند

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا موسى زاده

زهرا موسى زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مريم صادقيان كهق

مريم صادقيان كهق

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آيسان كاظمى قلعه

آيسان كاظمى قلعه

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احسان رزمى پهراباد

احسان رزمى پهراباد

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهسا لطفى

مهسا لطفى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
على اصل شهريور

على اصل شهريور

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مهران على محمدى

مهران على محمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نگين پارسافام

نگين پارسافام

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سينا حافظى پور

سينا حافظى پور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شهلا ستيز

شهلا ستيز

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی