ميانه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ميانه

عليرضا قنبرى غريبدوستى

عليرضا قنبرى غريبدوستى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسين موسوى

حسين موسوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
مشكات احمدى

مشكات احمدى

حقوق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسام شاهمحمدى

حسام شاهمحمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
صدف جعفرى

صدف جعفرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ثمين خدابنده

ثمين خدابنده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شايان حيدرى

شايان حيدرى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
پريسا جلالى

پريسا جلالى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمد مهدوى

محمد مهدوى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امير حسين قوطاسلو

امير حسين قوطاسلو

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
على رستمى تركمانى

على رستمى تركمانى

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهسا ناصرى

مهسا ناصرى

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرا قنبرى

زهرا قنبرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ليلا موسوى

ليلا موسوى

حسابداري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمد صبحى

احمد صبحى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شقايق امامى

شقايق امامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پريا حنيفه

پريا حنيفه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهسا ابراهيمى

مهسا ابراهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهدى قره باقرى

مهدى قره باقرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

8سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
امير محمد  محمودى

امير محمد محمودى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
زكيه بابايى آقجه دربندى

زكيه بابايى آقجه دربندى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
امين محمدى

امين محمدى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

9سال کانونی / 132 آزمون

ریاضی
فرانك كبيرى

فرانك كبيرى

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سروش يغمورى

سروش يغمورى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
مسعود صناعى

مسعود صناعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شاهين كلانترى تركمانى

شاهين كلانترى تركمانى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
زهرا شيرى پور

زهرا شيرى پور

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غزاله خدابنده

غزاله خدابنده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امير رضا ميدانى

امير رضا ميدانى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
كسرى غفارى اصل

كسرى غفارى اصل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
مهديه محمدى

مهديه محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
على مهدلويى

على مهدلويى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسين عباسى

حسين عباسى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا محمدى قرجه قيائى

زهرا محمدى قرجه قيائى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمد قنبرى اچاچلويى

محمد قنبرى اچاچلويى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كوثر يارى

كوثر يارى

اب وهواشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زينب صوفيان النجارقى

زينب صوفيان النجارقى

روانشناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ثريا عليخانى

ثريا عليخانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدرضا خسروى قاضى وليلو

محمدرضا خسروى قاضى وليلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيوا عبادى

شيوا عبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
على احدى كسلانى

على احدى كسلانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهسا حيدرى

مهسا حيدرى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زهرا عبادى

زهرا عبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مريم اكبرى

مريم اكبرى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حميدرضا عارفى

حميدرضا عارفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
احسان طالبى

احسان طالبى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سينا سليمى

سينا سليمى

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
حديثه قربانى

حديثه قربانى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فرهاد قره داغى

فرهاد قره داغى

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
محمد مهدى مالكى

محمد مهدى مالكى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسين شيخ الاسلامى

حسين شيخ الاسلامى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
على زمانى

على زمانى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسما ريشدار

اسما ريشدار

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمد امين صادقى

محمد امين صادقى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زهرا ميرزايى

زهرا ميرزايى

علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ليلا فرزين نيا

ليلا فرزين نيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ليلا بابايى

ليلا بابايى

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
جواد حسينيان

جواد حسينيان

هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
سودا محمدى

سودا محمدى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
آرزو عليزاده

آرزو عليزاده

ژئومورفولوژي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
على گنجى

على گنجى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بهنام شيرازى

بهنام شيرازى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سيد مهدى علوى فر

سيد مهدى علوى فر

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سينا دانشور

سينا دانشور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ليلا حافظى

ليلا حافظى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سما رادبوى

سما رادبوى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امير عباسى

امير عباسى

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رضا صفى خانى

رضا صفى خانى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه عبدالهى

فاطمه عبدالهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمد خالقى تلوارى

احمد خالقى تلوارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ويدا يوسفى گل تپه

ويدا يوسفى گل تپه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضا باقرى

رضا باقرى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آرزو نقيلو سبزى

آرزو نقيلو سبزى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ميلاد چرمى

ميلاد چرمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهسا آقايى

مهسا آقايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
على مختارى

على مختارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عليرضا تاتى خانيوردى

عليرضا تاتى خانيوردى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينب كريمى

زينب كريمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پرستو يعقوبى راد

پرستو يعقوبى راد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سمانه رئيسى

سمانه رئيسى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حميده ابراهيم زاده آرموداقى

حميده ابراهيم زاده آرموداقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عليرضا نوبخت

عليرضا نوبخت

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهدى احمدى

مهدى احمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
على صالحى

على صالحى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پرستو عباسى

پرستو عباسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سيد رسا مير احمدى

سيد رسا مير احمدى

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سيامك مرادى

سيامك مرادى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا حسنى

زهرا حسنى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
حامد آقايى بناروانى

حامد آقايى بناروانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امير رحمانى

امير رحمانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهدى قاسمى

مهدى قاسمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيدا چلاسى

شيدا چلاسى

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
الناز نجارى

الناز نجارى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمد حسام عظيم پور

محمد حسام عظيم پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيده شميم حسينى

سيده شميم حسينى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فاطمه حبيبى

فاطمه حبيبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
امير مددى گوگدرق

امير مددى گوگدرق

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
هادى عبداللهى تركمانى

هادى عبداللهى تركمانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
امير حسين عبداللهى

امير حسين عبداللهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ميثم تقى زاده قراجه قيائى

ميثم تقى زاده قراجه قيائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على طالشى

على طالشى

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهدى دانشور

مهدى دانشور

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نيما اشلقى

نيما اشلقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

مهندسي پليمر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پوريا اسدى

پوريا اسدى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
هلدا مداينى

هلدا مداينى

روانشناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد مهدى حيدرى

محمد مهدى حيدرى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شبنم فرهادى

شبنم فرهادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
على صادقى

على صادقى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اشكان كريم خانى ميانجى

اشكان كريم خانى ميانجى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فائزه پرنيان فر

فائزه پرنيان فر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آيلار نظرى

آيلار نظرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ثمين سرچمى

ثمين سرچمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زينب جبارى فر

زينب جبارى فر

مهندسي پليمر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هانيه مجيدى

هانيه مجيدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميررضا عالى بيگى

اميررضا عالى بيگى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آرش ناصرى

آرش ناصرى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهسا سيدين

مهسا سيدين

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هادى صادقى

هادى صادقى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
غزاله سادات افتخارى

غزاله سادات افتخارى

كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليرضا مشايخى

عليرضا مشايخى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
امير حسين جانى

امير حسين جانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على شكرى

على شكرى

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پريسا آقايى

پريسا آقايى

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدى شكرعلى

مهدى شكرعلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميلاد زاهدى

ميلاد زاهدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسن ملكى

حسن ملكى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرا كاغذ كنانى

زهرا كاغذ كنانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيلا قره داغى

شيلا قره داغى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سينا نايبى

سينا نايبى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
امير على پزشكى

امير على پزشكى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضا عباسى

رضا عباسى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آريا منصورى

آريا منصورى

شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه جوادى

فاطمه جوادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهدى صادقى

مهدى صادقى

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زهرا نظرى

زهرا نظرى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زهرا ناصريان

زهرا ناصريان

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
همايون ابراهيمى

همايون ابراهيمى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميثم شكوئى

ميثم شكوئى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
آنيتا طهماسبى

آنيتا طهماسبى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مهتاب عبدالهى

مهتاب عبدالهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهام مهدوى مقدم

الهام مهدوى مقدم

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدرضا طالبى نيا

محمدرضا طالبى نيا

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ميلاد حيدرى تركمانى

ميلاد حيدرى تركمانى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهيم بيضائى

ابراهيم بيضائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پريسا حق ويردى زاده

پريسا حق ويردى زاده

شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه جبارى

فاطمه جبارى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه باقرى

فاطمه باقرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سحر كبيرى

سحر كبيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آيدا نيكخواه

آيدا نيكخواه

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيوا حامد

شيوا حامد

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اشكان جعفرى

اشكان جعفرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على شكرى

على شكرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضا چرمى

رضا چرمى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پرستو محمدى

پرستو محمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امير حسين اله يارى

امير حسين اله يارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
على كمالى نيا

على كمالى نيا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كيميا شقاقى

كيميا شقاقى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
فاطمه رضايى

فاطمه رضايى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سارا رادفر

سارا رادفر

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
الناز فردى

الناز فردى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مهشاد سرچمى ميانجى

مهشاد سرچمى ميانجى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پريا نايبى

پريا نايبى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پوراندخت شقاقى

پوراندخت شقاقى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صنم گورجه ميانجى

صنم گورجه ميانجى

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ويدا نور على زاده

ويدا نور على زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميثم طاهرى

ميثم طاهرى

شيمي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امير حسين جمشيدى

امير حسين جمشيدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فائزه يوسفى

فائزه يوسفى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سينا رادفر

سينا رادفر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نسترن صمدى

نسترن صمدى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

8سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
ميلاد درويشى

ميلاد درويشى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسين آقاپور اقدم

حسين آقاپور اقدم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آرمين بطحايى

آرمين بطحايى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سميرا كاظمى

سميرا كاظمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيد فاطمه حسينى ورزقانى

سيد فاطمه حسينى ورزقانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شيما عيوضى

شيما عيوضى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رها بيهقى

رها بيهقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فايزه سيفى افضلى

فايزه سيفى افضلى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه چروكى

فاطمه چروكى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على نجفلو

على نجفلو

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضا مسلمى

رضا مسلمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد صالحى

محمد صالحى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيد على اكبر هاشمى

سيد على اكبر هاشمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا سليمى

زهرا سليمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فائزه حامدى

فائزه حامدى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عليرضا ملك پور

عليرضا ملك پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على دينى

على دينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مبينا اصغر زاده

مبينا اصغر زاده

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی