تبريز

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر تبريز

سارا همتى

سارا همتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صبا فكروند

صبا فكروند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدرضا وطن خواه

محمدرضا وطن خواه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهراد رهبانى نوبر

بهراد رهبانى نوبر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پريا ستارى

پريا ستارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
على جوادى

على جوادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سپهر نايبى راد

سپهر نايبى راد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
على حسن زاده

على حسن زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ميلاد محمدزاده

ميلاد محمدزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
فاطمه عابدى ديزناب

فاطمه عابدى ديزناب

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شبنم منعم محرر

شبنم منعم محرر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عليرضا رضائى صوفيانى

عليرضا رضائى صوفيانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
كوشا سپاسى

كوشا سپاسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سحر ناصر

سحر ناصر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امين متقى

امين متقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دارا فضل زاده

دارا فضل زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پويا عطارى

پويا عطارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مريم نصودى

مريم نصودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرسينا راه پيما

اميرسينا راه پيما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
روح اله سيفى

روح اله سيفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اميرمحمد دولت آبادى

اميرمحمد دولت آبادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
على يزدانيان

على يزدانيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اميررضا جامعى خسروشاهى

اميررضا جامعى خسروشاهى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهدى بيابانى مرند

مهدى بيابانى مرند

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدياشار پور ابراهيميان ليل آباد

سيدياشار پور ابراهيميان ليل آباد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رومينا مهديرودى

رومينا مهديرودى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مهران مظفرى

مهران مظفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

7سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
حسين نواح فرساد

حسين نواح فرساد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حنانه حامدفر

حنانه حامدفر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كيميا مطلق اصغرى

كيميا مطلق اصغرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سارا دانشور

سارا دانشور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مهديه وظيفه زين آباد

مهديه وظيفه زين آباد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدى هاديلو

مهدى هاديلو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدحسين فلاحى

محمدحسين فلاحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
امير غفارى جلفائى

امير غفارى جلفائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
على تقى زاده

على تقى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اميرحسين جهان يارى

اميرحسين جهان يارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ليلا حيدرى عزتى

ليلا حيدرى عزتى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نويد آقبلاغى

نويد آقبلاغى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نيما حسين پور

نيما حسين پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمد كاظمى بخشمند

محمد كاظمى بخشمند

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اميررضا مسيب زاده

اميررضا مسيب زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
آنيتا بنده حق

آنيتا بنده حق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيدا چرونده

شيدا چرونده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
لاله آقامالى

لاله آقامالى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فرشاد زارع

فرشاد زارع

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دورنا معمارور

دورنا معمارور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ميرسبحان موسوى

ميرسبحان موسوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سپهر شاكرى باويل عليايى

سپهر شاكرى باويل عليايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مهسا هجازاد

مهسا هجازاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيدمحمد سالار حسينى

سيدمحمد سالار حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آرزو پيرزاده

آرزو پيرزاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فائزه هاتف نيا

فائزه هاتف نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
آرزو نورى قصاب تبريزى

آرزو نورى قصاب تبريزى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اميد مليكى بيرامى

اميد مليكى بيرامى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ساينا آهن خواه

ساينا آهن خواه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مسعود زينال زاده

مسعود زينال زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميلاد اصغرى عبيدى

ميلاد اصغرى عبيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
محدثه رجب پور

محدثه رجب پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمد امين فرهادى

محمد امين فرهادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شكوفه خانزاده

شكوفه خانزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
تيوا سلك غفارى

تيوا سلك غفارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اميد شريفى سردرود

اميد شريفى سردرود

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
هما زاهدى

هما زاهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افرا تقى زاديه

افرا تقى زاديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پويا ابراهيمى ديزجى

پويا ابراهيمى ديزجى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سما رهنمايان

سما رهنمايان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سروين رادور

سروين رادور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهراد ناطقى

مهراد ناطقى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

7سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
سينا حمزه زاده

سينا حمزه زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رامين عرب پور جوادى

رامين عرب پور جوادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مهتا روستايى

مهتا روستايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
معصومه خورشيدى

معصومه خورشيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
زهره راوند

زهره راوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه وكيلى اسفنكره

فاطمه وكيلى اسفنكره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نازنىن رستمى

نازنىن رستمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
روزبه چلبيانى

روزبه چلبيانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مريم مهروانى برروز

مريم مهروانى برروز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عليرضا پيرزه

عليرضا پيرزه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
على حسنقلى زاد اهرابيان

على حسنقلى زاد اهرابيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هما مومنى

هما مومنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ندا ابراهيم پور سرايدار

ندا ابراهيم پور سرايدار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صدف قضائى

صدف قضائى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فاطمه  حسينى

فاطمه حسينى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
محمد اوركى كوه شور

محمد اوركى كوه شور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ميلاد سفيدى

ميلاد سفيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
پگاه فريسى

پگاه فريسى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فريد جهانشاهلو

فريد جهانشاهلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پريا فرجى ديزجى

پريا فرجى ديزجى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
على نيك آذر

على نيك آذر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نگار حسن پور نامى

نگار حسن پور نامى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ريحانه عدن ورنظفى يان

ريحانه عدن ورنظفى يان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ياسين حسن زادگان صادق

ياسين حسن زادگان صادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجاد انصارى لاله

سجاد انصارى لاله

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مهسا ناصرى وند

مهسا ناصرى وند

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پريا بابائى ميلق

پريا بابائى ميلق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مليكا ابراهيم‌نژاد

مليكا ابراهيم‌نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

10سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
فرهود پسيانيان

فرهود پسيانيان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
دورنا عمرانى فر

دورنا عمرانى فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غزل پور عباس خيرالدين

غزل پور عباس خيرالدين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سينا تقى لو

سينا تقى لو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهتا قاضى سلطانى

مهتا قاضى سلطانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرتضى حيدرى

مرتضى حيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نوشين بخشى آوين

نوشين بخشى آوين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
پريناز مطيعى

پريناز مطيعى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فواد ديبازر

فواد ديبازر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آرينا شهبازى كيا

آرينا شهبازى كيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گيتى كارگر

گيتى كارگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هادى على زاده

هادى على زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فاطمه صادقى چورسى

فاطمه صادقى چورسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ياسمن ميرزازاده سراجه لو

ياسمن ميرزازاده سراجه لو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آيدا لطف الهى

آيدا لطف الهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مهنا ارجمند

مهنا ارجمند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
امير رضا رخشان پور

امير رضا رخشان پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نسرين حسين زاد منيع

نسرين حسين زاد منيع

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رسا خسروفر

رسا خسروفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زهرا جاويدنيا

زهرا جاويدنيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ليلا اسداللهى

ليلا اسداللهى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نيلوفر رنجگران

نيلوفر رنجگران

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فرشته زاهد

فرشته زاهد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كيميا پور عباس خيرالدين

كيميا پور عباس خيرالدين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرتضى آذرى النجق

مرتضى آذرى النجق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رامين آهنگر سيروس

رامين آهنگر سيروس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد رضا رشيدى

محمد رضا رشيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهدى قوسى اسكويى

مهدى قوسى اسكويى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پريا نهل

پريا نهل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مجتبى آذرى النجق

مجتبى آذرى النجق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدرضا وطن خواه

محمدرضا وطن خواه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صبا صادقى

صبا صادقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهديه زرعى

مهديه زرعى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خزر رئيس نيا

خزر رئيس نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهسا كريمى آذر

مهسا كريمى آذر

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فائزه نبوى

فائزه نبوى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
زهرا غفارى

زهرا غفارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسام نورالهى حكم آباد

حسام نورالهى حكم آباد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حانيه ولى زاده صمصام كندى

حانيه ولى زاده صمصام كندى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
الهام ميعادى

الهام ميعادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فاطمه مقدمى

فاطمه مقدمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرهاد پوربابا

فرهاد پوربابا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سيده صبا بلورى ابراهيمى

سيده صبا بلورى ابراهيمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سپيده كاركن شايان

سپيده كاركن شايان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حجت محمدنژاد داريانى

حجت محمدنژاد داريانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اميد اصغرى

اميد اصغرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد هاشم پوردوريق

محمد هاشم پوردوريق

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمد فرهادى

محمد فرهادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سيد فراز قائمى

سيد فراز قائمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهسا اسعدى زاده آذر

مهسا اسعدى زاده آذر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شهاب الدين هاتفى

شهاب الدين هاتفى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهيار نصابى

مهيار نصابى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ميرمهدى مجيدآذر

ميرمهدى مجيدآذر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سينا مبسم

سينا مبسم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سارا منيرى نيا

سارا منيرى نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
سودا سليمانى

سودا سليمانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غزال خليلى اروميه

غزال خليلى اروميه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حنانه غالب سردرودى

حنانه غالب سردرودى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
محمد شامى

محمد شامى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نگين هاديلو

نگين هاديلو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدرضا سواران شاهمرسى

محمدرضا سواران شاهمرسى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
الهام جنگى شهر

الهام جنگى شهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پرى مقدم يگانه

پرى مقدم يگانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
الهه شكرى

الهه شكرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آرزو مداح

آرزو مداح

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آنيتا بصيرى ملكى

آنيتا بصيرى ملكى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مسعود عليزاده گوهريون

مسعود عليزاده گوهريون

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هانيه مرادى

هانيه مرادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على انصارى

على انصارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صبا حقى

صبا حقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نسترن باقروندى فرخاد

نسترن باقروندى فرخاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رويا رحيمى اصل

رويا رحيمى اصل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
اميرسالار بربند

اميرسالار بربند

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پويا ناصحى نژاد

پويا ناصحى نژاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سيدآيدين رضوى

سيدآيدين رضوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسام شهابى فرد

حسام شهابى فرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيده ندا بهيجى

سيده ندا بهيجى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بيتا عبدالهى سفلى

بيتا عبدالهى سفلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ناصر لطفعلى زاده قره چايى

ناصر لطفعلى زاده قره چايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امير هنرمند علمدارى

امير هنرمند علمدارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سمانه صمديان نيازمند

سمانه صمديان نيازمند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مائده اعلائى

مائده اعلائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
على يوسفى پور

على يوسفى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
امين بهراد

امين بهراد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مجتبى گلى زاده

مجتبى گلى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مديا مظفرى

مديا مظفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد سليمى

محمد سليمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدامين شمس نيا

محمدامين شمس نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حسام الدين رضيلو

حسام الدين رضيلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نيلوفر سليمانى علمدارى

نيلوفر سليمانى علمدارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مسعود وثوقى حمزه خانلو

مسعود وثوقى حمزه خانلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سحر نادرى اصل

سحر نادرى اصل

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دنيا كريم پور خامنه

دنيا كريم پور خامنه

زيست فناوري -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پريناز فيضى زنگبار

پريناز فيضى زنگبار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سميه رستمى نوشهر

سميه رستمى نوشهر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امير زمان زاده

امير زمان زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
على اعلاباف يوسفى

على اعلاباف يوسفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابك ابراهيمى

بابك ابراهيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آنيتا ريحانى فرد

آنيتا ريحانى فرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سحر معرفت چلان

سحر معرفت چلان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ابوالفضل خاكزاد

ابوالفضل خاكزاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهه رستمى ملكى

الهه رستمى ملكى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سينا ابوالقاسمى فخرى

سينا ابوالقاسمى فخرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا حسين پور

زهرا حسين پور

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كوثر فرهودى

كوثر فرهودى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نگار قاسمى

نگار قاسمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بتول اعمازاده سراى

بتول اعمازاده سراى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمد شبسترى خيابانى

محمد شبسترى خيابانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پريا اشك ريز

پريا اشك ريز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهتاب آذرى

مهتاب آذرى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سامان اقدمى باهر

سامان اقدمى باهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهسا حيدرى فر

مهسا حيدرى فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كوثر نيكبخت گاوگانى

كوثر نيكبخت گاوگانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
الهام السادات طباطبايى نژاد

الهام السادات طباطبايى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مريم هشامى

مريم هشامى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فاطمه موسى آذرى هريس

فاطمه موسى آذرى هريس

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مهران قلى پور

مهران قلى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مهتاب امير سام كيش

مهتاب امير سام كيش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
سودا يزدان پناهى

سودا يزدان پناهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نگين ثاقب اصل

نگين ثاقب اصل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مهديه اسدپورسنگين

مهديه اسدپورسنگين

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميلاد صيادى

ميلاد صيادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهدى عيسى زاده

مهدى عيسى زاده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مريم غياثوند

مريم غياثوند

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرناز اسعدى زاده آذر

فرناز اسعدى زاده آذر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نسيم احمدزاده

نسيم احمدزاده

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
متين احمدلوى داراب

متين احمدلوى داراب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه كوسه لو

فاطمه كوسه لو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عطا بيضائى اسوئى

عطا بيضائى اسوئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فائزه هاشمى نصرت آباد

فائزه هاشمى نصرت آباد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سينا برآور

سينا برآور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نازنين رستمى

نازنين رستمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مصطفى چنارى

مصطفى چنارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سپيده اعرابى

سپيده اعرابى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نرگس منفرد

نرگس منفرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ثريا منثورى

ثريا منثورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
الناز مداحى

الناز مداحى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
سلوا امينى زاده

سلوا امينى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدامين حاجى پور

محمدامين حاجى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شهربانو جدايى

شهربانو جدايى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
آيدا حاجى بنابى

آيدا حاجى بنابى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ثمينه محمدزاده عباچى

ثمينه محمدزاده عباچى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صبا نعيمى كوزه كنان

صبا نعيمى كوزه كنان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ليلا زمانلو

ليلا زمانلو

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مينا خادم تبريزى

مينا خادم تبريزى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عسل زنگبارى

عسل زنگبارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم اكبرى

مريم اكبرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نگين محبوبى

نگين محبوبى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نرمين غفاريان قاضى

نرمين غفاريان قاضى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ثمين مطلب زاده

ثمين مطلب زاده

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كوثر بگتاشى بكتاش

كوثر بگتاشى بكتاش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
روزبه احتشامى فر

روزبه احتشامى فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى مجاور كهنموئى

مهدى مجاور كهنموئى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لاله اويسى اسكوئى

لاله اويسى اسكوئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارا پاغوش

سارا پاغوش

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
الهام فرهنگى

الهام فرهنگى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
صباسادات جوادى‌ديبازر

صباسادات جوادى‌ديبازر

روانشناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

8سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
امين فريدى عباس آباد

امين فريدى عباس آباد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
انيس گنج پور ثالث

انيس گنج پور ثالث

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اصلان محبوب محمود عليلو

اصلان محبوب محمود عليلو

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هانيه استاداكبرى آذر

هانيه استاداكبرى آذر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا رزمى

زهرا رزمى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فاطمه اصغريان القلنديس

فاطمه اصغريان القلنديس

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
محمد مهركار

محمد مهركار

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سيدصادق موسويان هيق

سيدصادق موسويان هيق

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فرناز اسدلو

فرناز اسدلو

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا معمارزاده خويى

زهرا معمارزاده خويى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صدف درخشى

صدف درخشى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زهرا بصيرى هيق نژاد

زهرا بصيرى هيق نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ليلا زرين داش آتان

ليلا زرين داش آتان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه سلطان محمدى

فاطمه سلطان محمدى

روانشناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اكبر گلشن كلوانق

اكبر گلشن كلوانق

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كيوان همت وند

كيوان همت وند

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سميرا عابدى سقين سرا

سميرا عابدى سقين سرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهدى شاهى

مهدى شاهى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شبنم صفرى

شبنم صفرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آرمينه  دلجوان قدرتى

آرمينه دلجوان قدرتى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

6سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شبنم رنجگران

شبنم رنجگران

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مبين مويد

مبين مويد

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حامد اكبريان

حامد اكبريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ساينا رحيمى ميلانى

ساينا رحيمى ميلانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
امير كعبه سقين سرا

امير كعبه سقين سرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فائزه موحد

فائزه موحد

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آرمان مسندى شيرازى نژاد

آرمان مسندى شيرازى نژاد

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مهسا دست برهان

مهسا دست برهان

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليرضا حق كيش

عليرضا حق كيش

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بهزاد بهراميان

بهزاد بهراميان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اميد هريسچى

اميد هريسچى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مهديه فنائى ديزج

مهديه فنائى ديزج

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سودا بهنام

سودا بهنام

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
امير فرسيو

امير فرسيو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سمانه دولتخواه

سمانه دولتخواه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه اوانسرلو اندريان

فاطمه اوانسرلو اندريان

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سميرا كفيلى اسكوئى

سميرا كفيلى اسكوئى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فائزه ابراهيمى صدر

فائزه ابراهيمى صدر

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسما اميرى

اسما اميرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيمين حسينى

سيمين حسينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ميلاد بهنيافر

ميلاد بهنيافر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا شهپر

زهرا شهپر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رقيه همراهى

رقيه همراهى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آيدين فره وش

آيدين فره وش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسين وحدت

حسين وحدت

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
كوثر كوچرى

كوثر كوچرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه افتخارى

فاطمه افتخارى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على چراغى

على چراغى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محدثه نيك سرشت بارنجى نژاد

محدثه نيك سرشت بارنجى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهران اسمعيلى

مهران اسمعيلى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صبا كاظميان

صبا كاظميان

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امين محمود زاده

امين محمود زاده

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يسرا واعظ قراملكى

يسرا واعظ قراملكى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سيدفرزين مبين

سيدفرزين مبين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
يوسف عبداله پور سالارى

يوسف عبداله پور سالارى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سپيده اسدى آيدين لو

سپيده اسدى آيدين لو

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شيوا نويدقاضى جهانى

شيوا نويدقاضى جهانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كوثر ملك پور

كوثر ملك پور

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احسان اسماعيلى گاوگانى

احسان اسماعيلى گاوگانى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رويا باطنى

رويا باطنى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
امير كاظم زاد

امير كاظم زاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مجتبى شقاقى تركدارى

مجتبى شقاقى تركدارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هما فهيمى

هما فهيمى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهرداد دهخدا

مهرداد دهخدا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ام البنين عيوض زاده

ام البنين عيوض زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرانك رسولپور فرزين

فرانك رسولپور فرزين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سلوا سنگستانى سردرودى

سلوا سنگستانى سردرودى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
انيس سالك رنج كش

انيس سالك رنج كش

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مليكا قليزاده

مليكا قليزاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سيده نفيسه مرتضوى

سيده نفيسه مرتضوى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پريزاد اعظمى ميران

پريزاد اعظمى ميران

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدرضا سپهرى

محمدرضا سپهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على افكارى هفدران

على افكارى هفدران

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سودا غروبى

سودا غروبى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسرا مركزى

اسرا مركزى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرشته نقدى

فرشته نقدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شيرين نصرتى

شيرين نصرتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه على زاد

فاطمه على زاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
وحيد  پرتوى ميران

وحيد پرتوى ميران

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

7سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
فاطمه خان محمدى

فاطمه خان محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شيما غفارى اصل

شيما غفارى اصل

روانشناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سامان افخم جاويد

سامان افخم جاويد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مريم صغيرى

مريم صغيرى

روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رقيه خزانى خواجه

رقيه خزانى خواجه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه توكلى

فاطمه توكلى

زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زهرا حدادى فام

زهرا حدادى فام

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
على رنجبر

على رنجبر

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهسا ژرفى

مهسا ژرفى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه درستى

فاطمه درستى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سجاد پوراسد شتربانى

سجاد پوراسد شتربانى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نيلوفر قائمى سردرودى

نيلوفر قائمى سردرودى

روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نسيم فضلى

نسيم فضلى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شبنم نهانى

شبنم نهانى

روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صبا باقريان خسروشاهى

صبا باقريان خسروشاهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ابوالفضل جهانى باشيز

ابوالفضل جهانى باشيز

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهنام حسن بيگى

بهنام حسن بيگى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سعيد نصيرى

سعيد نصيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
زهرا پوررضا

زهرا پوررضا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نازيلا قره آغاجلو

نازيلا قره آغاجلو

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مهدى جدى

مهدى جدى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امير سالار توضيحى

امير سالار توضيحى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رضا آژير

رضا آژير

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فريبا رزقى نگارستان

فريبا رزقى نگارستان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ميلاد رنجبر اصل

ميلاد رنجبر اصل

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهدى قلى پور بلوردى

مهدى قلى پور بلوردى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرجان عبداله زاده ايلخچى

مرجان عبداله زاده ايلخچى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
افسون اكرمى سقين سرا

افسون اكرمى سقين سرا

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
امين داداش زاده

امين داداش زاده

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
هانيه احمدى

هانيه احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ثنا صالح پور

ثنا صالح پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
پريا ناصحى نژاد

پريا ناصحى نژاد

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دنيز فرزين مقدم

دنيز فرزين مقدم

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سميرا حياتى

سميرا حياتى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نسترن محجل حكم آباد

نسترن محجل حكم آباد

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اميررضا جورابچى ابوالحسنى

اميررضا جورابچى ابوالحسنى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آرمين  پاشاميلانى

آرمين پاشاميلانى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
فاطمه قهرمانى

فاطمه قهرمانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طناز حسنى مقدم

طناز حسنى مقدم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عطا پورحسن

عطا پورحسن

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فاطمه فولادى

فاطمه فولادى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شيما زارعى

شيما زارعى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سئودا راستگو اسكوئى

سئودا راستگو اسكوئى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ندا رحمت بارنجى

ندا رحمت بارنجى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مرجان رحيمى

مرجان رحيمى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زهرا اسداللهى

زهرا اسداللهى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرشته شادرو

فرشته شادرو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرزاد قديمى

فرزاد قديمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سپيده ناصرى

سپيده ناصرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على رضائى نمرور

على رضائى نمرور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهره وردست باغميشه

شهره وردست باغميشه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهناز نوروز پور

بهناز نوروز پور

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
منا حاجى فاضلى

منا حاجى فاضلى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهسا رستمى

مهسا رستمى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فاطمه فلاحى

فاطمه فلاحى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدحسين داوطلب آتش دل

محمدحسين داوطلب آتش دل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صفا عابدنيك منش

صفا عابدنيك منش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه شبانى

فاطمه شبانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هاتف مشهدى

هاتف مشهدى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهه مجد آبادى

الهه مجد آبادى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
الهه موسوى اقدم

الهه موسوى اقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عطا امين برنجى

عطا امين برنجى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حانيه محتشمى پور

حانيه محتشمى پور

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هانيه نهالى مقدم

هانيه نهالى مقدم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بيتا حسنى پاكزاد

بيتا حسنى پاكزاد

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
الهه ريحانى قزل احمد

الهه ريحانى قزل احمد

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهتاب كريمى كارگر

مهتاب كريمى كارگر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كاميار خديوى درخشان

كاميار خديوى درخشان

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على رضايى مولان

على رضايى مولان

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نسرين محجل حكم آباد

نسرين محجل حكم آباد

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احسان باغبانى ابوطالبى

احسان باغبانى ابوطالبى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهسا پيرشايان

مهسا پيرشايان

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مينا هادى زاده

مينا هادى زاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پريا حسن سوادى صومعه

پريا حسن سوادى صومعه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الهام محرم زاده

الهام محرم زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آيدا ميرزائى

آيدا ميرزائى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آيدا جعفرپوربسطام

آيدا جعفرپوربسطام

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منيرالسادات پسته اى

منيرالسادات پسته اى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زهرا بى چيز

زهرا بى چيز

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آيدين گل اوغلى

آيدين گل اوغلى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فائزه خفافى آذر

فائزه خفافى آذر

شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهرداد محمد عليپور

مهرداد محمد عليپور

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سهيلا عبدالهى نگارستان

سهيلا عبدالهى نگارستان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كيميا احمدى

كيميا احمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حامد بيرامى

حامد بيرامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيرين هنرمنداصل

شيرين هنرمنداصل

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمد اسماعيلى الوانق

محمد اسماعيلى الوانق

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ساناز مجيدى وافق

ساناز مجيدى وافق

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيتا آيرملو

بيتا آيرملو

شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ليلا هاشمى نژاد

ليلا هاشمى نژاد

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بهزاد جلالى آقبالاغ

بهزاد جلالى آقبالاغ

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهسا مهديزاده

مهسا مهديزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
الهه رادمهر

الهه رادمهر

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسماء سيدمدنى

اسماء سيدمدنى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مارال ابراهيم زاده

مارال ابراهيم زاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پويا حسين پور

پويا حسين پور

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
شادى عطازاده

شادى عطازاده

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زهرا صادقى

زهرا صادقى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پريسا اللهى حاجى پيرلو

پريسا اللهى حاجى پيرلو

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ائلناز سلمانى جوان

ائلناز سلمانى جوان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
منير ملك زاده سارى ياريقان

منير ملك زاده سارى ياريقان

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
ميلاد فروتن

ميلاد فروتن

شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حمىد محمد جعفرى

حمىد محمد جعفرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نسترن خوش نواز

نسترن خوش نواز

شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پوريا واحدى

پوريا واحدى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
الهام شفيعى اسكوئى

الهام شفيعى اسكوئى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سئودا حضرتى آقجه قشلاق

سئودا حضرتى آقجه قشلاق

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كلثوم هادى اصل سراى

كلثوم هادى اصل سراى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صبا سيف الله زاده

صبا سيف الله زاده

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امير رنجبر الوار

امير رنجبر الوار

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

8سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
آتنا تازه دل

آتنا تازه دل

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سمانه يوسفى عدل سعد آباد

سمانه يوسفى عدل سعد آباد

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسين وفاجو

حسين وفاجو

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سهند طاهرى

سهند طاهرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

8سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
الهام محرم زاده

الهام محرم زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينب پور زينى

زينب پور زينى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
الهام بقائى دلجوان

الهام بقائى دلجوان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آيدا رضازاده

آيدا رضازاده

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ثنا نوع پرور

ثنا نوع پرور

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پدرام قادرى

پدرام قادرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فائزه بنى نصرت

فائزه بنى نصرت

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرنيما تاج الدينى

ميرنيما تاج الدينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدمهدى عارفى كيا

محمدمهدى عارفى كيا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمد احمدپور حورمغان

محمد احمدپور حورمغان

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ليلا احمدپور

ليلا احمدپور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سارا كارى

سارا كارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عاطفه هژبرى

عاطفه هژبرى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نگين ابراهيمى

نگين ابراهيمى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مائده عبادى

مائده عبادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امين قنبرى

امين قنبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سهيلا فرهادى

سهيلا فرهادى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ريحانه ولى زاده فردين

ريحانه ولى زاده فردين

روانشناسي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سها صادقيان ليلان

سها صادقيان ليلان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سيده الهه پورميررضا

سيده الهه پورميررضا

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شايسته جباروند بهروز

شايسته جباروند بهروز

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهديه باقرزاده

مهديه باقرزاده

زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهرداد آشوبار

مهرداد آشوبار

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امين بنى محمد شتربانى

امين بنى محمد شتربانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
على قائمى قراملكى

على قائمى قراملكى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آرمين مجدقراملكى

آرمين مجدقراملكى

شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نسيم امام دوست

نسيم امام دوست

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه الهوردى زاده

فاطمه الهوردى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احسان نوظهورى

احسان نوظهورى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
هيلا صالح زينالى

هيلا صالح زينالى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نسرين باقريهرزنقى

نسرين باقريهرزنقى

شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيد وظيفه دوست

سعيد وظيفه دوست

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرهاد ذاكر قراملكى

فرهاد ذاكر قراملكى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهاره شاه محمدفريد

بهاره شاه محمدفريد

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سماء رادبين

سماء رادبين

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا آجرپز سعيد

زهرا آجرپز سعيد

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ندا شمس وحدتى

ندا شمس وحدتى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرشاد عادلى

فرشاد عادلى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهسا فاكرى

مهسا فاكرى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهرا قاسم زاده

زهرا قاسم زاده

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيده سحر قايم مقام هزاوهء

سيده سحر قايم مقام هزاوهء

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهراد فيضاب زبرلو

بهراد فيضاب زبرلو

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صبا حسن بگلوى

صبا حسن بگلوى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مريم رسول زاده

مريم رسول زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سارا سردارملى

سارا سردارملى

شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مهتاب رضوى نژاد اهرى

مهتاب رضوى نژاد اهرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حنانه كريمى

حنانه كريمى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدى اكبرى

مهدى اكبرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شراره خاوندكارى

شراره خاوندكارى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پرديس پيرى ديزجى

پرديس پيرى ديزجى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ريحانه راثى زاده

ريحانه راثى زاده

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى قشلاقى

مهدى قشلاقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ندا على پوران لشكرشكن

ندا على پوران لشكرشكن

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه شفييق خلجان

فاطمه شفييق خلجان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهرا رنجبر

زهرا رنجبر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اميد ممى پور هوراند

اميد ممى پور هوراند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيلوفر جودى چوان

نيلوفر جودى چوان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ثمين گلزار

ثمين گلزار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
على بابا جانى

على بابا جانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهرا على پور احمدآباد

زهرا على پور احمدآباد

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مينا رضايى عظيم

مينا رضايى عظيم

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهديه وثوق زاده

مهديه وثوق زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سمانه ساعى

سمانه ساعى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيده شادى هاشمى

سيده شادى هاشمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آرزو سليمى

آرزو سليمى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سئودا رسوليان

سئودا رسوليان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ندا حسين پور

ندا حسين پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
الهه جعفرنژاد مقدم ازبك

الهه جعفرنژاد مقدم ازبك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضا بهكام

رضا بهكام

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
غلام رضا فانيد

غلام رضا فانيد

زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حانيه بهبهانى

حانيه بهبهانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ناديا جديرى رجائى

ناديا جديرى رجائى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسين محمد خانلو

حسين محمد خانلو

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرشته محمدى امناب

فرشته محمدى امناب

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مهسا كياور

مهسا كياور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سحر قلى زاده

سحر قلى زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بيتا مميزى

بيتا مميزى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
زهرا شهبازى متنق

زهرا شهبازى متنق

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الميرا حسينقلى زاده

الميرا حسينقلى زاده

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شيما روشنى

شيما روشنى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صبا رضائى

صبا رضائى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پگاه كريم پور خامنه

پگاه كريم پور خامنه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نسرين ناصرى نيا

نسرين ناصرى نيا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسين پورخيرالله

حسين پورخيرالله

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سحر بشارت

سحر بشارت

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ويدا پولاد ساده

ويدا پولاد ساده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تارا اكبرى

تارا اكبرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سمانه واحد قراملكى

سمانه واحد قراملكى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كوثر آذرى عنصرودى

كوثر آذرى عنصرودى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محيا كنعانى

محيا كنعانى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طيبه حبيبى اصل

طيبه حبيبى اصل

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فائزه خدايارى

فائزه خدايارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ثنا ابراهيمى كامرانى

ثنا ابراهيمى كامرانى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غزاله دينى

غزاله دينى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه مجدى اسكويى

فاطمه مجدى اسكويى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين هاشم پور كشكى

حسين هاشم پور كشكى

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پانيذ نادرى

پانيذ نادرى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آيناز جنانى فرد

آيناز جنانى فرد

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پريا فرشباف محمدى نژاد

پريا فرشباف محمدى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ليلى ديده بان حصار

ليلى ديده بان حصار

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هومن فرضى

هومن فرضى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
آرش خداداى دوپيه آباد

آرش خداداى دوپيه آباد

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نگين اصغرى

نگين اصغرى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كاوه وحدت

كاوه وحدت

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيدمحمدمهدى نقوى

سيدمحمدمهدى نقوى

زيست فناوري -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آيدا تقى زاده

آيدا تقى زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهران سليمانى

مهران سليمانى

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميلاد ماشين چيان

ميلاد ماشين چيان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه موسوى آقجه

فاطمه موسوى آقجه

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نازيلا فرساد لايق

نازيلا فرساد لايق

شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زهرا صادق زاده طرزم

زهرا صادق زاده طرزم

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيده سمانه شهرياراسكوئى

سيده سمانه شهرياراسكوئى

زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميد بيگدلى

اميد بيگدلى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومه ملتجائى فريد

معصومه ملتجائى فريد

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ميلاد حاجى بلند

ميلاد حاجى بلند

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آيلار احمديان

آيلار احمديان

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الميرا حسينى عالى همت

الميرا حسينى عالى همت

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سارا عباسپور

سارا عباسپور

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آيلار مازندرانى

آيلار مازندرانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
الناز نجفى خونيرود

الناز نجفى خونيرود

زيست فناوري -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حامد وردست زاده سردرود

حامد وردست زاده سردرود

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آنيتا فرقانيان

آنيتا فرقانيان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
على خلوتى

على خلوتى

شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آيسا اردبيلچى

آيسا اردبيلچى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آرش عبدكريمى

آرش عبدكريمى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كريم حسن زاده

كريم حسن زاده

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سميرا مناف زاده قراملكى

سميرا مناف زاده قراملكى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سارا صديقى

سارا صديقى

شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رويا اكبرى فرد

رويا اكبرى فرد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آيسان حاجى پور

آيسان حاجى پور

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهدى ميرزائى

مهدى ميرزائى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهسا موسى زاده

مهسا موسى زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پريا على محمد زاده بقايى

پريا على محمد زاده بقايى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صبا كهرى برحقى

صبا كهرى برحقى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دريا رهبر قناعتى

دريا رهبر قناعتى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رقيه نورپور

رقيه نورپور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهرا دليلى شتربانى

زهرا دليلى شتربانى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آيتك شاهى

آيتك شاهى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيمين جابرى

سيمين جابرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پگاه خاكى

پگاه خاكى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميلاد آموسى

ميلاد آموسى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهرا كلانترى

زهرا كلانترى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسما خرازى قديم

اسما خرازى قديم

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ثمين يگانه ور

ثمين يگانه ور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زهرا محمدى خانميرى

زهرا محمدى خانميرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم رحيمى اقدم

مريم رحيمى اقدم

زيست فناوري -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
الناز نجم آبادى

الناز نجم آبادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهسا محمديان اصل

مهسا محمديان اصل

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فريبا مساحى خسروشاهى

فريبا مساحى خسروشاهى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه عسكرنيا

فاطمه عسكرنيا

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پويا بيدقى

پويا بيدقى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فائزه فاكرى

فائزه فاكرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مريم عهدنو كركج

مريم عهدنو كركج

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نفيسه فرامرز باسمنج

نفيسه فرامرز باسمنج

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پويا سعادتى اقدم

پويا سعادتى اقدم

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مينا محمدزاده

مينا محمدزاده

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پريا دهقان پور مركيد

پريا دهقان پور مركيد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سارا خبازى نژاد حقى

سارا خبازى نژاد حقى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سمانه حرمتى گبلو

سمانه حرمتى گبلو

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پريا آريانژاد

پريا آريانژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرناز نفيسى

فرناز نفيسى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميلاد دهقانى پيشتاب

ميلاد دهقانى پيشتاب

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرناز تارى

فرناز تارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مريم حسين زاده

مريم حسين زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ساناز شهبازى

ساناز شهبازى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
الهه نقوى اسگندانى

الهه نقوى اسگندانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميلاد سلامت

ميلاد سلامت

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميررضا فرهادنيا

اميررضا فرهادنيا

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا فراشى نوبر

زهرا فراشى نوبر

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مسعود خوش زرع اميرخيز

مسعود خوش زرع اميرخيز

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضا جدارى شاگردى

رضا جدارى شاگردى

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهاره احمدنژاد سردرودى

بهاره احمدنژاد سردرودى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امين نريمان دوست آذر

امين نريمان دوست آذر

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زينب صفرى

زينب صفرى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا حنيفه

زهرا حنيفه

شيمي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سپيده اميراللهى جمالى

سپيده اميراللهى جمالى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حانيه كريم زاده

حانيه كريم زاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پرناز عبداللهى زاد

پرناز عبداللهى زاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ناديا اله يارزاده خيابانى

ناديا اله يارزاده خيابانى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رامين ساعى زاد

رامين ساعى زاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اميرحسين هاشم زاده

اميرحسين هاشم زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
على رادى ماهر

على رادى ماهر

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
الهه امدادى

الهه امدادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ندا شكرى

ندا شكرى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مونا محمدپوراصل

مونا محمدپوراصل

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
الناز خيراله خانى

الناز خيراله خانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نسرين زادبود

نسرين زادبود

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هانيه پورالماس

هانيه پورالماس

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
معصومه عليزاده اويلق

معصومه عليزاده اويلق

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اكتاى نورشاد

اكتاى نورشاد

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيكو اكبرزاده خبير

نيكو اكبرزاده خبير

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شبنم اسدلو

شبنم اسدلو

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فائزه محمديان فرد

فائزه محمديان فرد

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احسان جلال كر

احسان جلال كر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرضيه امامى ديزجى

مرضيه امامى ديزجى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عاطفه اسمى

عاطفه اسمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پرنيا وفا سياهكلرودى

پرنيا وفا سياهكلرودى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهسا اقبال فرد

مهسا اقبال فرد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نيكو فرهنگى

نيكو فرهنگى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرزانه نهالى

فرزانه نهالى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سحر پارساى ايرانق

سحر پارساى ايرانق

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آى نور نوزاد آقابالائى

آى نور نوزاد آقابالائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روناك شامير

روناك شامير

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهرداد صادقى

مهرداد صادقى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پوريا فيروزان

پوريا فيروزان

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هانيه پرويزى

هانيه پرويزى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صادق جوديان

صادق جوديان

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهديه عليقلى زاد مسجدى

مهديه عليقلى زاد مسجدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طلا كبيتا

طلا كبيتا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صبا حاتم ابراهيمى

صبا حاتم ابراهيمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فائزه مهربانى حبشى

فائزه مهربانى حبشى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امير اقبالى قاضيجهانى

امير اقبالى قاضيجهانى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هادى قربانى

هادى قربانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
امين عالى زاده

امين عالى زاده

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سمانه انصارى اوزى

سمانه انصارى اوزى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ميلاد ايران پناه

ميلاد ايران پناه

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شيما فرخادنيا

شيما فرخادنيا

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رقيه حسن يان سركش

رقيه حسن يان سركش

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سالار مقصودى ثانى قيهء

سالار مقصودى ثانى قيهء

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاطمه پورصالحى

فاطمه پورصالحى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آيسان پيرايش فابريك

آيسان پيرايش فابريك

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ساناز گلزار

ساناز گلزار

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرهاد اميرى

فرهاد اميرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
امين سيروس

امين سيروس

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
وحيد دهقانيان ريحان

وحيد دهقانيان ريحان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آيسان نجفى

آيسان نجفى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سيده سميه پويان فرد

سيده سميه پويان فرد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نسيبه پورآذر

نسيبه پورآذر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نيلوفر آدى بگ

نيلوفر آدى بگ

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سحر آديگوزلى

سحر آديگوزلى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فائزه اكبرى

فائزه اكبرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هادى جهيزى

هادى جهيزى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى گورچين

فاطمه احمدى گورچين

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آيتك صدقى

آيتك صدقى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مريم عاشقى نجار

مريم عاشقى نجار

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميلاد فداكارى

ميلاد فداكارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ندا عبدى

ندا عبدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يگانه قادرى سيلابى

يگانه قادرى سيلابى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كوثر بايراملو

كوثر بايراملو

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سمانه عبدالرحيم پور حكيمى

سمانه عبدالرحيم پور حكيمى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پگاه قلى پور

پگاه قلى پور

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نرگس رهبرصادق

نرگس رهبرصادق

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ندا اشرف نژاد اصل

ندا اشرف نژاد اصل

شيمي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضا جعفرى

رضا جعفرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهسا سيفى ديزناب

مهسا سيفى ديزناب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه نژادى اورنگ

فاطمه نژادى اورنگ

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على رحيمى نژاد

على رحيمى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بيتا دشن

بيتا دشن

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيوا داورى فيض پورآذر

شيوا داورى فيض پورآذر

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسين رزم خواه

حسين رزم خواه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مريم رهنما نيا

مريم رهنما نيا

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهدى شيدفر

مهدى شيدفر

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سودا پيرطريقت

سودا پيرطريقت

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اشكان طاقى غازانى

اشكان طاقى غازانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الميرا چمن آراى

الميرا چمن آراى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسما مهدى پور مارالانى

اسما مهدى پور مارالانى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهسا پركاراصل

مهسا پركاراصل

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پريسا دهقانزاده

پريسا دهقانزاده

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهسا تازيان شادباد

مهسا تازيان شادباد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مريم صابونچى

مريم صابونچى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طاهره عينى

طاهره عينى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فاطمه فاضل حصار

فاطمه فاضل حصار

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينب رزم جو

زينب رزم جو

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ريحانه امامى

ريحانه امامى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آيدا پيروزى

آيدا پيروزى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم عبادى

مريم عبادى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدى تليسى ثنا

مهدى تليسى ثنا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شادين حاجى زاده

شادين حاجى زاده

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ناهيده حسن زاده

ناهيده حسن زاده

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سئودا پورعابد هزه جان

سئودا پورعابد هزه جان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدى باستانى پور

مهدى باستانى پور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خديجه جعفرى باسمنج

خديجه جعفرى باسمنج

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسماء آتش باراورنگ

اسماء آتش باراورنگ

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پيمان عباسى ايرانق

پيمان عباسى ايرانق

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مريم عهدى

مريم عهدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيدتارخ مجرد

سيدتارخ مجرد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رويا دركاله

رويا دركاله

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پرستو محمد ولى پور

پرستو محمد ولى پور

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدامين عابدينى

محمدامين عابدينى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عرفان معين زاده

عرفان معين زاده

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پرى ناز محمدپور

پرى ناز محمدپور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
الناز حسن نژاد

الناز حسن نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ريحانه وحيدى

ريحانه وحيدى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سحر صفرزاده اصل

سحر صفرزاده اصل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احسان راحمى

احسان راحمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آرزو ميرزازاده

آرزو ميرزازاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه زهرا فتاح زاده

فاطمه زهرا فتاح زاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پريناز دباغ كاران شتربان

پريناز دباغ كاران شتربان

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهديه فخيمى هريس

مهديه فخيمى هريس

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محدثه كردى

محدثه كردى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ايمان سراجى

ايمان سراجى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نسرين نظامى خواه كجاباد

نسرين نظامى خواه كجاباد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نازيلا گلشن

نازيلا گلشن

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آرزو موسوى آذر

آرزو موسوى آذر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه عبادزاده

فاطمه عبادزاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرشته عليپور

فرشته عليپور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زهرا ناصح زاده

زهرا ناصح زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمدصادق جهانى قزلجه ميدان

محمدصادق جهانى قزلجه ميدان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهدى قيصر

مهدى قيصر

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نسرين عليزاده سراجه لو

نسرين عليزاده سراجه لو

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهتاب ژاله پسند

مهتاب ژاله پسند

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايران فريدنيا

ايران فريدنيا

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدعلى مساواتى اصل

محمدعلى مساواتى اصل

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نسترن زارع زاد

نسترن زارع زاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على نور زاده

على نور زاده

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پريسا دباغ كاران شتربان

پريسا دباغ كاران شتربان

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرزانه محمدپورتابناكى اميرخيز

فرزانه محمدپورتابناكى اميرخيز

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هادى عبادزاده

هادى عبادزاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم سرچمى شنگل آباد

مريم سرچمى شنگل آباد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمد باقر حاجى سالم

محمد باقر حاجى سالم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زينب قراچورلو آقجه لو

زينب قراچورلو آقجه لو

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رقيه على ميرزائى ديزج

رقيه على ميرزائى ديزج

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وحيده خوش خبر

وحيده خوش خبر

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرمحمد فخيمى صادقى

اميرمحمد فخيمى صادقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهران حاجى سقطى

مهران حاجى سقطى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بيتا ساريخانى وحيد

بيتا ساريخانى وحيد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شيرين حاجى كرم زنجانى

شيرين حاجى كرم زنجانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كامياب نصيرى

كامياب نصيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سحر فرج نيا

سحر فرج نيا

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سئودا صادقيان شارفى

سئودا صادقيان شارفى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سامان ناصرى آذر

سامان ناصرى آذر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سحر ابراهيميان

سحر ابراهيميان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طرلان جوادى فام

طرلان جوادى فام

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فائزه دلگشا

فائزه دلگشا

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سولماز زارعى

سولماز زارعى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميلاد سالخورده گجن

ميلاد سالخورده گجن

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شقايق فرجى

شقايق فرجى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مسعود پرتو قراملكى

مسعود پرتو قراملكى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سودا بيگ بابا ممه دل

سودا بيگ بابا ممه دل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پريسا جلالى زاده

پريسا جلالى زاده

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ساناز دواتگر رنجبر

ساناز دواتگر رنجبر

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا حسن باباىى

زهرا حسن باباىى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه سادات زهرائى كلجاهى

فاطمه سادات زهرائى كلجاهى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بى تا نوركند

بى تا نوركند

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرناز جوادى كيا

فرناز جوادى كيا

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه مصطفى زاده ارجمند

فاطمه مصطفى زاده ارجمند

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا حسينى

زهرا حسينى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهرا قلى زاده

زهرا قلى زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ليلا جوادى

ليلا جوادى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
راهب عهد نو كركج

راهب عهد نو كركج

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسين عباسى اصل

حسين عباسى اصل

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طناز احمدى وند كشكى

طناز احمدى وند كشكى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميلاد خليل پور ليلآبادى

ميلاد خليل پور ليلآبادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهسا شيدزى

مهسا شيدزى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هانيه سرورى

هانيه سرورى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه امينى نيا

فاطمه امينى نيا

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سيداميرحسين حسينى

سيداميرحسين حسينى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زرين نيك نيازى

زرين نيك نيازى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهرا زهتابى

زهرا زهتابى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پونه عشايرى

پونه عشايرى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صبا اميرخيزى

صبا اميرخيزى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدباقر رنجبر آذر فام

محمدباقر رنجبر آذر فام

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رضا جبارى

رضا جبارى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سرور بهارلو

سرور بهارلو

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سجاد جهانبخش اصل

سجاد جهانبخش اصل

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حانيه عظيمى حسنى

حانيه عظيمى حسنى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاطمه سردارى تكمه داش

فاطمه سردارى تكمه داش

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پونه نورى متنق

پونه نورى متنق

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سودابه رحمتى

سودابه رحمتى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مائده عالى زاده

مائده عالى زاده

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آيسان يگانه

آيسان يگانه

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اشكان نيك اختر

اشكان نيك اختر

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهسا تارى

مهسا تارى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ثمين جدارى دلالى

ثمين جدارى دلالى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شبنم دهقانى

شبنم دهقانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پريا بهارلو

پريا بهارلو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تابان شهلائى

تابان شهلائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميثم تلفونچى

ميثم تلفونچى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حامد پورميرزاقراخانلو

حامد پورميرزاقراخانلو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد غفارزاده

محمد غفارزاده

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امير بخشى زاده

امير بخشى زاده

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سمانه اصل زينى اسفهلان

سمانه اصل زينى اسفهلان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صبا اسمعيل زاده كلالق

صبا اسمعيل زاده كلالق

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رعنا حاجى پريميان آبادى

رعنا حاجى پريميان آبادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهراد نوظهور ليل آبادى

بهراد نوظهور ليل آبادى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رعنا پير زاده

رعنا پير زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهديه ميرمصطفائى

مهديه ميرمصطفائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ياشار صادقى زاده

ياشار صادقى زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الهام زمانزاده

الهام زمانزاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليرضا شوئيده

عليرضا شوئيده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رقيه عليزاده اويلق

رقيه عليزاده اويلق

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميررضا مرادزاده

اميررضا مرادزاده

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على اسمعيل زاده

على اسمعيل زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نسيم مردى گنبد

نسيم مردى گنبد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا نصيرى شيخ حسن

زهرا نصيرى شيخ حسن

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
معصومه همراه

معصومه همراه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدرضا حبيب زاده

محمدرضا حبيب زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی