شوط

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شوط

سهراب آذين سرقين

سهراب آذين سرقين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ميلاد اوموئى ميلان قشلاق

ميلاد اوموئى ميلان قشلاق

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حبيب قاسمى

حبيب قاسمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فرهاد ولى نژاداصل

فرهاد ولى نژاداصل

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مجيد عبدالهى

مجيد عبدالهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
معصومه دادگر

معصومه دادگر

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميلاد كوچرى

ميلاد كوچرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حامد على اقدمى

حامد على اقدمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ايمان آذربان

ايمان آذربان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهاب زهدى اوموئى

شهاب زهدى اوموئى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
عاطفه احمدزاده

عاطفه احمدزاده

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمد بروكى ميلان

محمد بروكى ميلان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
احسان لطفعلى زاده

احسان لطفعلى زاده

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سميرا بروكى ميلان

سميرا بروكى ميلان

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه كچلانلو

فاطمه كچلانلو

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
فردين هاشم نژاد كندالى

فردين هاشم نژاد كندالى

روانشناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شقايق غيب اله زاده

شقايق غيب اله زاده

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسين آقازاده

حسين آقازاده

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سعيده سارنگى

سعيده سارنگى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ادريس پركاربلخكانلو

ادريس پركاربلخكانلو

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باقر على زاده

باقر على زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
داود سليمان زاده قلكى

داود سليمان زاده قلكى

ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
لطيفه بلوخكانى ابللو

لطيفه بلوخكانى ابللو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
امير انصارى

امير انصارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهدى دادگر

مهدى دادگر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهرا قلى پور

زهرا قلى پور

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ناصر ابراهيمى

ناصر ابراهيمى

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسن ماهرى

حسن ماهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمدعلى على زاده آرپالوقى

محمدعلى على زاده آرپالوقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سيما بازيار

سيما بازيار

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رويا جلالى قره تپه

رويا جلالى قره تپه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاهين قوليكى ميلان

شاهين قوليكى ميلان

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ميلاد بلوخكانى ابللو

ميلاد بلوخكانى ابللو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آرش حسين زاده

آرش حسين زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شهربانو قليكى ميلان

شهربانو قليكى ميلان

تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نصيبه عليزاده اقدم

نصيبه عليزاده اقدم

تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
خديجه واحدى

خديجه واحدى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فاطمه زينالپور

فاطمه زينالپور

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
شيدا نعمت زاده

شيدا نعمت زاده

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سعيده عليزاده

سعيده عليزاده

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حامد بابازاده

حامد بابازاده

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
افسانه محمدى بلخكانلو

افسانه محمدى بلخكانلو

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضا پورعلى

رضا پورعلى

زمين شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شهربانو اوموئى ميلان

شهربانو اوموئى ميلان

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
معصومه پارسا

معصومه پارسا

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سراج الدين بروكى ميلان

سراج الدين بروكى ميلان

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمد آرغا

احمد آرغا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سليمان آزاد

سليمان آزاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی