شوط

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شوط

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سهراب آذين سرقين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 66
ميلاد اوموئى ميلان قشلاق انسانی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
حبيب قاسمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 5
فرهاد ولى نژاداصل انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 35
مجيد عبدالهى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 5
معصومه دادگر انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
ميلاد كوچرى ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 4سال کانونی 43
حامد على اقدمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 48
ايمان آذربان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 36
شهاب زهدى اوموئى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 6سال کانونی 104
عاطفه احمدزاده انسانی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 29
محمد بروكى ميلان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 52
احسان لطفعلى زاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 12
سميرا بروكى ميلان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 18
فاطمه كچلانلو انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 45
فردين هاشم نژاد كندالى تجربی روانشناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
شقايق غيب اله زاده انسانی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 21
حسين آقازاده تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 7
سعيده سارنگى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 3سال کانونی 54
ادريس پركاربلخكانلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 21
باقر على زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 6سال کانونی 114
داود سليمان زاده قلكى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
لطيفه بلوخكانى ابللو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 3سال کانونی 53
امير انصارى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 3سال کانونی 42
مهدى دادگر تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 35
زهرا قلى پور انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
ناصر ابراهيمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 7
حسن ماهرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 1سال کانونی 5
محمدعلى على زاده آرپالوقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 3سال کانونی 51
سيما بازيار ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 47
رويا جلالى قره تپه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
شاهين قوليكى ميلان انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 2سال کانونی 13
ميلاد بلوخكانى ابللو تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 43
آرش حسين زاده تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 3سال کانونی 30
شهربانو قليكى ميلان انسانی تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
نصيبه عليزاده اقدم انسانی تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 5
خديجه واحدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
فاطمه زينالپور تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 6سال کانونی 113
شيدا نعمت زاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
سعيده عليزاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
حامد بابازاده انسانی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 29
افسانه محمدى بلخكانلو تجربی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) 1سال کانونی 20
رضا پورعلى تجربی زمين شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 8
شهربانو اوموئى ميلان تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 42
معصومه پارسا تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 28
سراج الدين بروكى ميلان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 43
احمد آرغا تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فرهمند- لاريجان 1سال کانونی 12
سليمان آزاد تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 4سال کانونی 50