پلدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر پلدشت

ميلاد حسن زاده

ميلاد حسن زاده

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فهيمه عبدالهى

فهيمه عبدالهى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مريم على پور

مريم على پور

علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سهيلا على پور

سهيلا على پور

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كامران مروئى ميلان

كامران مروئى ميلان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضا يوسفى

رضا يوسفى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ارسلان مروئى ميلان

ارسلان مروئى ميلان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محسن رضايى

محسن رضايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سعيد كريم زاده

سعيد كريم زاده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سعيد حاجى زاده

سعيد حاجى زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

8سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
سميرا تقى زاده

سميرا تقى زاده

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سيده لاله شجاعى پورناكى

سيده لاله شجاعى پورناكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عزيزه بروكى ميلان

عزيزه بروكى ميلان

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ميلاد مروئى ميلان

ميلاد مروئى ميلان

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی