سردشت

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سردشت

سينا احمدپور

سينا احمدپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احسان قاسميانى

احسان قاسميانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زانيار صالحى

زانيار صالحى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مبين شريفى

مبين شريفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آرمان شمسى

آرمان شمسى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
يحيى عبداله زاده

يحيى عبداله زاده

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سيد رسول حسينى

سيد رسول حسينى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زانيار حسينى

زانيار حسينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
خضر رسول زاده

خضر رسول زاده

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هادى كاله

هادى كاله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
احسان قادرزاده

احسان قادرزاده

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كيميا رسولى

كيميا رسولى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شيما حافظ قران

شيما حافظ قران

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
فاروق آليى

فاروق آليى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كاميار عليزاده

كاميار عليزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سليمان كاله

سليمان كاله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمد محمدى

محمد محمدى

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عبدالله آتشك

عبدالله آتشك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آمانج ملائى

آمانج ملائى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
معصومه سامان چيانه

معصومه سامان چيانه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حليمه درويشى

حليمه درويشى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صلاح الدين يوسفى

صلاح الدين يوسفى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زانا محموديان

زانا محموديان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ماريا حسين نژاد

ماريا حسين نژاد

مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نياز محمديان

نياز محمديان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
كيوان امينى

كيوان امينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
منصور ادريسى

منصور ادريسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاخه وان نيك پى

شاخه وان نيك پى

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزيز قازانى

عزيز قازانى

تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مهسا محمودى

مهسا محمودى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فرزانه قادرى

فرزانه قادرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آكام سليم زاده

آكام سليم زاده

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صادق ابوبكرى

صادق ابوبكرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين خضريانى

حسين خضريانى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميلاد امينيان

ميلاد امينيان

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نارين ثنايى

نارين ثنايى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دلسوز مولانى

دلسوز مولانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جبار حسن پور

جبار حسن پور

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احسان ظاهرى

احسان ظاهرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سحر موسايى

سحر موسايى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميلاد محمد پور

ميلاد محمد پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رومينا احمديان

رومينا احمديان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نارين يحيى پور

نارين يحيى پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مهين رشيدى

مهين رشيدى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زهرا ممتاز

زهرا ممتاز

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی