ماكو

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ماكو

شيما حسين پور

شيما حسين پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رضا حاجى زاده

رضا حاجى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
هاله عباسعلى زاده

هاله عباسعلى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
الهه پورعبداله

الهه پورعبداله

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مير سجاد خليل زاده

مير سجاد خليل زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ميلاد قربانپور

ميلاد قربانپور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
شاهين عبرت

شاهين عبرت

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نيما محمدى

نيما محمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
برديا اسماعيل پوربازرگانى

برديا اسماعيل پوربازرگانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

8سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
شهاب حسن نژاد

شهاب حسن نژاد

حقوق -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مهسا معصوم زاده

مهسا معصوم زاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
على حسين پور

على حسين پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رامين جلالى نژاد

رامين جلالى نژاد

زبان فرانسه -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
راضيه حسن زاده

راضيه حسن زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مبين مددى

مبين مددى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مژگان قادرى

مژگان قادرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مهرداد محرم زاده

مهرداد محرم زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سينا بيات

سينا بيات

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حامد نجف قلى زاده

حامد نجف قلى زاده

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيد وحيد سيد آقازاده

سيد وحيد سيد آقازاده

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
نرمين وليلو

نرمين وليلو

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
پريسا احمدزاده

پريسا احمدزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نسيم اسماعيل زاده بازرگان

نسيم اسماعيل زاده بازرگان

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسين ابراهيمى

حسين ابراهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ريحان على پور اقدم

ريحان على پور اقدم

جغرافياي سياسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهديه حسن پور

مهديه حسن پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جواد عبدالعلى پور

جواد عبدالعلى پور

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عليرضا رضاپور

عليرضا رضاپور

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيما ميلان

نيما ميلان

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمد اروج زاده

محمد اروج زاده

مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسن ارجمند

حسن ارجمند

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اولدوز رجب نژاد

اولدوز رجب نژاد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كسرى آبخضر

كسرى آبخضر

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پژهان قادرى

پژهان قادرى

روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سجاد جليل زاده قره خاچ

سجاد جليل زاده قره خاچ

علوم ومهندسي اب -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مائده جليلى

مائده جليلى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ريما ابراهيم پور گجوتى

ريما ابراهيم پور گجوتى

فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
على اتابكى

على اتابكى

علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محبوبه رضايى

محبوبه رضايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كيوان حيدرى آذر

كيوان حيدرى آذر

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سپهر محاط رزق

سپهر محاط رزق

مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه محمدخواه

فاطمه محمدخواه

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
متين امين پور

متين امين پور

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
توحيد حبيبى رندى

توحيد حبيبى رندى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمد حيدرى

محمد حيدرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نيكو محبعلى زاده

نيكو محبعلى زاده

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زينب اكبرى

زينب اكبرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيما حسنخانى

شيما حسنخانى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدرضا نظرعليزاده

محمدرضا نظرعليزاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پريا شهبازپور

پريا شهبازپور

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليرضا پزشك پور

عليرضا پزشك پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهدى معصوم زاده

مهدى معصوم زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امين احمدزاده

امين احمدزاده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رامين مختارى

رامين مختارى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سودا رجب زاده

سودا رجب زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ندا صفرى

ندا صفرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضا بايرام زاده

رضا بايرام زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
الهه اصغرنژاد

الهه اصغرنژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سارا پور شكور پناهى

سارا پور شكور پناهى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سينا اصغرزاده

سينا اصغرزاده

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی